Nález č. 120/2000 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. marca 2000 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Ľubovňa č. 14/1995 z 26. októbra 1995 o odpredaji bytov a nebytových priestorov v meste Stará Ľubovňa v znení neskorších zmien a doplnkov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2000
Platnosť od 08.04.2000
Účinnosť od 08.04.2000

120

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 30. marca 2000

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Juraja Babjaka a Eduarda Báránya na verejnom zasadnutí 30. marca 2000 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Ľubovňa č. 14/1995 z 26. októbra 1995 o odpredaji bytov a nebytových priestorov v meste Stará Ľubovňa v znení neskorších zmien a doplnkov s označenými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a takto

rozhodol:

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Ľubovňa č. 14/1995 z 26. októbra 1995 o odpredaji bytov a nebytových priestorov v meste Stará Ľubovňa v znení neskorších zmien a doplnkov nie je v súlade

a) s čl. 2 ods. 3,čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 2 a čl. 13 ods. 1, 2 a 3 a čl. 67 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky,

b) s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

c) s ustanoveniami § 5 ods. 6, § 10 ods. 1 a § 29a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

d) s ustanoveniami § 2 ods. 2, § 3 ods. 1 a § 124 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Ľubovňa č. 14/1995 z 26. októbra 1995 o odpredaji bytov a nebytových priestorov v meste Stará Ľubovňa v znení neskorších zmien a doplnkov účinnosť a po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda senátu:

Ľubomír Dobrík v. r.