Oznámenie č. 118/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Radou Európy týkajúceho sa postavenia Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave

Čiastka 49/2000
Platnosť od 07.04.2000
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 27. januára 2000, na základe článku 11.

118

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. januára 2000 bolo v Štrasburgu podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Radou Európy týkajúce sa postavenia Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave.

Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 27. januára 2000, na základe článku 11.

MEMORANDUM O POROZUMENÍ

medzi vládou Slovenskej republiky a Radou Európy týkajúce sa postavenia Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave

Vláda Slovenskej republiky a Rada Európy,

odvolávajúc sa na Rezolúciu (99)9 Výboru ministrov Rady Európy o vytvorení informačných kancelárií Rady Európy ako pokračovateľov súčasných informačných a dokumentačných stredísk o Rade Európy, založených pod záštitou hostiteľských inštitúcií,

berúc do úvahy, že Slovenská republika je zmluvnou stranou Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy a že Informačná kancelária Rady Európy (IKRE) a jej personál budú požívať výsady a imunity stanovené v článkoch 3 až 8, 17, 18, 19 a 21 uvedenej dohody,

uvedomujúc si potrebu uzavrieť Memorandum o porozumení na úpravu určitých otázok spojených so založením Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave,

dohodli sa takto:

1. Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave je právnická osoba. Bude mať spôsobilosť uzatvárať zmluvy, nadobúdať hnuteľný majetok a disponovať ním. Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave je inštitúcia Rady Európy financovaná z rozpočtu Rady Európy a Slovenská republika jej poskytne bezplatné priestory.

2. Priestory Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave sú nedotknuteľné. Jej majetok a aktíva, ako aj archívy a dokumenty požívajú imunitu voči prehliadke, zhabaniu, konfiškácii, vyvlastneniu alebo voči akejkoľvek inej forme správneho, súdneho alebo zákonodarného zásahu.

3. Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave je pri všetkej svojej činnosti oslobodená od všetkých druhov priamych daní.

4. Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave si môže viesť bankový účet v cudzej mene.

5. Dovoz a vývoz tovaru pre úradné potreby Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave sú oslobodené od všetkých ciel, zákazov a obmedzení pod podmienkou, že tento tovar nebude predaný na území Slovenskej republiky počas piatich rokov. Dovoz a vývoz publikácií Rady Európy na účely Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave sú oslobodené od všetkých ciel, zákazov a obmedzení.

6. Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave a jej funkcionári môžu používať emblém Rady Európy.

7. Personál Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave tvoria dočasní zamestnanci Rady Európy*) a iní zamestnanci hostiteľskej krajiny získaní miestnym náborom. Funkcionármi Informačnej kancelárie Rady Európy sú dočasní zamestnanci Rady Európy pridelení k tejto kancelárii.

8. Generálny tajomník Rady Európy oznámi vláde mená tých predstaviteľov Informačnej kancelárie Rady Európy, na ktorých sa vzťahujú výsady a imunity podľa článku 18 Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy.

9. Funkcionári Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave budú podliehať miestnym zákonom a predpisom. Napriek tomu títo funkcionári Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave

a) požívajú imunitu pred súdnym konaním, ak ide o úkony, ktoré vykonajú v rámci svojej úradnej právomoci ako zamestnanci Rady Európy v rozsahu ich cieľov a referenčného rámca,

b) sú oslobodení od dane zo mzdy a dane z požitkov vyplácaných Radou Európy,

c) ak ide o vzdanie sa ich imunity, platí mutatis mutandis článok 19 Všeobecnej dohody o výsadách a imunitách Rady Európy.

10. Novovytvorená Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave bude používať všetky zdroje, zariadenia a dokumentáciu, ktoré malo k dispozícii predchádzajúce Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy v Bratislave; tieto aktíva zostávajú naďalej vlastníctvom Rady Európy.

11. Toto Memorandum o porozumení nadobudne účinnosť dňom podpisu a zostane účinné počas trvania Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave.

Dané v Štrasburgu 27. januára 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za Radu Európy:

Walter Schwimmer v. r.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Status (postavenie) personálu kancelárie sa bude automaticky prispôsobovať novému statusu personálu, ktorý môže prijať Výbor ministrov s tým, že sa vezmú do úvahy jeho konkrétne úlohy a miesto pracovného pôsobenia.