Oznámenie č. 113/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. decembra 1997 č. 95/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 23. októbra 1998 č. 70/1998

Čiastka 48/2000
Platnosť od 31.03.2000 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.

113

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 24. marca 2000 č. 9/2000, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. decembra 1997 č. 95/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 378/1997 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 23. októbra 1998 č. 70/1998 (oznámenie č. 356/1998 Z. z.).

Tento výnos sa vzťahuje na zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a upravuje sa ním okruh utajovaných skutočností.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 9/2000 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.