Opatrenie č. 112/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 47/2000
Platnosť od 30.03.2000 do30.06.2002
Účinnosť od 30.03.2000 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.