Vyhláška č. 109/2000 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho

Čiastka 47/2000
Platnosť od 30.03.2000 do31.12.2008
Účinnosť od 30.03.2000 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

109

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 9. marca 2000

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 250. výročia úmrtia kartografa, matematika, staviteľa Samuela Mikovíniho sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 500 Sk (ďalej len „päťstokorunák“).

(2) Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jeho hmotnosť je 33,63 g, priemer 40 mm a hrúbka 3,1 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka je vyobrazená časť Bratislavskej župy z Mikovíniho mapy z roku 1733. V strednej časti je ozdobný fragment mapy s Bratislavským hradom v pozadí a v hornej časti detail mapy s dobovým názvom mesta Bratislava. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený v strednej časti pri pravom okraji mince a nad ním je v dvoch riadkoch označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. Pri spodnom okraji mince je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním je letopočet razby „2000“.

(2) Na rube päťstokorunáka v ľavej časti je vyobrazený portrét Samuela Mikovíniho. V pravej časti sú zememeračské prístroje vzťahujúce sa k jeho kartografickej práci a nad nimi je vyobrazená slnečná sústava. Meno a priezvisko „SAMUEL MIKOVÍNI“ a letopočty jeho narodenia a úmrtia „1686-1750“ sú v troch riadkoch umiestnené nad vyobrazením slnečnej sústavy. Štylizované iniciálky autora návrhu päťstokorunáka Ing. Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené vpravo od portrétu pri spodnom okraji päťstokorunáka.

(3) Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „KARTOGRAF – MATEMATIK – STAVITEĽ ... “. Začiatok a koniec nápisu je oddelený deliacou značkou v tvare slnka.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.