Oznámenie č. 107/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/99 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej

Čiastka 46/2000
Platnosť od 29.03.2000
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 2/99 sa uplatňuje od 1. januára 1999.

107

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 1999 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 2/99 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

Rozhodnutie č. 2/99 sa uplatňuje od 1. januára 1999.

ROZHODNUTIE č. 2/99 ASOCIAČNEJ RADY

medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane

z 12. mája 1999

modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej

Asociačná rada,

berúc do úvahy Európsku dohodu o pridružení uzatvorenú medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej,1) podpísanú v Luxemburgu 4. októbra 1993, a predovšetkým článok 38 jej Protokolu č. 42),

1. vzhľadom na potrebu upraviť definíciu pojmu „pôvodné výrobky“, aby sa zabezpečilo správne fungovanie rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožňuje použitie materiálov pôvodných v Európskom spoločenstve, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, Európskom hospodárskom priestore, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku;

2. vzhľadom na to, že je vhodné do 31. decembra 2000 ponechať platby vo forme jednotných sadzieb podľa článku 15 Protokolu č. 4 v súvislosti so zákazom vrátenia cla alebo oslobodenia od cla;

3. vzhľadom na to, že je vhodné rozšíriť systém kumulácie na také výrobky pôvodné v Turecku, ktoré sú zohľadnené v osobitných dohodách medzi Spoločenstvom a Tureckom o priemyselných výrobkoch;

4. vzhľadom na to, že je žiaduce upraviť znenie článkov 3, 4 a 12 Protokolu č. 4, aby sa uľahčil obchod a zjednodušila administratívna práca;

5. vzhľadom na potrebu zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatok určitých surovín musia sa urobiť niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,

rozhodla takto:

Článok 1

Protokol č. 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 1 písmeno i) znie:

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov, ktoré sú pôvodné v ostatných krajinách uvedených v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za tieto výrobky v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,“.

2. Články 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„Článok 3

Kumulácia v Európskom spoločenstve

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Spoločenstve, ak tam boli získané a ak obsahujú materiály pôvodné v Spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)3) alebo v Turecku4) v súlade s ustanoveniami Protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Spoločenstvom a každou z týchto krajín, za podmienky, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je potrebné, aby sa tieto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 ods. 1 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Spoločenstve, len ak hodnota tam pridaná je vyššia, ako je hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Spoločenstve predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Spoločenstve, si zachovajú svoj pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z týchto krajín.

4. Kumulácia podľa tohto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sú identické s pravidlami podľa tohto protokolu.

Spoločenstvo poskytne Slovenskej republike prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti o dohodách a im zodpovedajúcich pravidlách pôvodu, ktoré uplatňuje s ostatnými krajinami uvedenými v odseku 1. Komisia Európskych spoločenstiev uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) dátum, od ktorého môžu kumuláciu uvedenú v tomto článku uplatňovať krajiny uvedené v odseku 1, ktoré splnili nevyhnutné požiadavky.

Článok 4

Kumulácia v Slovenskej republike

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Slovenskej republike, ak tam boli získané a ak obsahujú materiály pôvodné v Spoločenstve, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Rumunsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Slovinsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku (vrátane Lichtenštajnska)3) alebo v Turecku4) v súlade s ustanoveniami Protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu k dohode medzi Slovenskou republikou a každou z týchto krajín, za podmienky, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je potrebné, aby sa tieto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 ods. 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je vyššia, ako je hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Slovenskej republike predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike, si zachovajú svoj pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z týchto krajín.

4. Kumulácia podľa tohto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sú identické s pravidlami podľa tohto protokolu.

Slovenská republika poskytne Spoločenstvu prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti o dohodách a im zodpovedajúcich pravidlách pôvodu, ktoré uplatňuje s ostatnými krajinami uvedenými v odseku 1. Komisia Európskych spoločenstiev uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) dátum, od ktorého môžu kumuláciu uvedenú v tomto článku uplatňovať krajiny uvedené v odseku 1, ktoré splnili nevyhnutné požiadavky.“.

3. Článok 12 vrátane nadpisu znie:

„Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike splnené po celý čas bez prerušenia s výnimkou ustanovení článku 2 ods. 1 písm. c), článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) tovar vracajúci sa späť je totožný s tovarom vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia Spoločenstva alebo Slovenskej republiky na materiáloch vyvezených zo Spoločenstva alebo zo Slovenskej republiky a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu presahujúcemu rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 skôr, ako boli vyvezené, a

b) colným orgánom možno uspokojivo preukázať, že

i) späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a

ii) celková pridaná hodnota získaná mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo na spracovanie vykonané mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky. Ak však pravidlo v zozname v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky pri uplatnení ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky vrátane hodnoty materiálov, ktoré sa tam použili.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v zozname v prílohe II alebo ktoré možno považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Slovenskej republiky sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.“.

4. V článkoch 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 a 32 sa slová „uvedených v článku 4“ nahrádzajú slovami „uvedených v článkoch 3 a 4“.

5. V článku 15 ods. 6 sa v poslednej vete slová „31. decembra 1998“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2000“.

6. V článku 26 sa výraz „C2/CP3“ nahrádza výrazom „CN22/CN23“.

7. V prílohe I v poznámke 5.2

a) sa za riadok „▪ umelé chemické nekonečné vlákna“ vkladá riadok „▪ elektricky vodivé vlákna“,

b) sa vypúšťa piaty príklad („Všívaný koberec so slučkami... spĺňajú hmotnostnú požiadavku.“).

8. Príloha II sa mení takto:

Číslo HS Názov tovaru Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré poskytuje charakter pôvodu
(1) (2) (3) alebo (4)
„2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % alebo viac; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba z materiálov nezaradených do čísla 2207 alebo 2208", 

a) za číslo HS „2202“ sa vkladá číslo HS „2207“ s týmto textom:

b) pravidlo pre kapitolu 57 znie:

(1) (2) (3) alebo (4)
„kap. 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: - Z vpichovanej plsti Výroba z5): - prírodných vlákien alebo - chemických materiálov alebo textilnej vlákniny. Možno však použiť: - polypropylénový hodváb čísla 5402, - polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506, - polypropylénový káblik čísla 5501 , ktorého označenie jednotlivého hodvábu alebo vlákna je menej ako 9 decitexov, za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, - jutovú tkaninu ako podklad &nbsp
- Z inej plsti Výroba z5): - prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie alebo - chemických materiálov alebo textilnej vlákniny &nbsp
- Ostatné Výroba z5): - kokosovej alebo jutovej priadze6), - syntetickej alebo umelej priadze, - prírodných vlákien alebo - chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie, - jutovú tkaninu možno použiť ako podklad &nbsp

c) pravidlo pre číslo HS 7006 znie:

(1) (2) (3) alebo (4)
„7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005 ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nie zarámované alebo spájané s inými materiálmi: &nbsp &nbsp
- Ploché sklenené podložky potiahnuté tenkým dielektrickým filmom polovodičovej čistoty v súlade s normami SEMII 107) Výroba z nepotiahnutých podložiek čísla 7006 &nbsp
- Ostatné Výroba z materiálov čísla 7001 &nbsp

d) pravidlo pre číslo HS 7601 znie:

(1) (2) (3) alebo (4)
„7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba, pri ktorej: - všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla, ako je výrobok, a - hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu alebo výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo odpadu a hliníkového šrotu". &nbsp

9. Protokol č. 4 sa dopĺňa prílohou V, ktorá vrátane nadpisu znie:

  "PRÍLOHA V
  ZOZNAM VÝROBKOV POCHÁDZAJÚCICH Z TURECKA, NA KTORÉ SA NEUPLATŇUJÚ USTANOVENIA ČLÁNKOV 3 A 4, UVEDENÝCH PODĽA KAPITOL A ČÍSIEL HS
kapitola 1 
kapitola 2 
kapitola 3 
0401 až 0402 
ex 0403 - Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel
0404 až 0410 
0504 
0511 
kapitola 6 
0701 až 0709 
ex 0710 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0710 40 00 (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená
ex 0711 - Zelenina okrem sladkej kukurice položky 0711 90 30 dočasne konzervovaná (napríklad oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo iným konzervačným roztokom), ale v tomto stave nevhodná na okamžitú spotrebu
0712 až 0714 
kapitola 8 
ex kapitola 9 - Káva, čaj a korenie okrem maté čísla 0903
kapitola 10 
kapitola 11 
kapitola 12 
ex 1302 - Pektínové látky, pektináty a pektany
1501 až 1514 
ex 1515- Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (s výnimkou jojobového oleja a jeho frakcií) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
ex 1516- Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené, s výnimkou hydrogenovaného ricínového oleja známeho ako „opalwax"
ex 1517 a 
ex 1518- Margaríny, napodobneniny bravčovej masti a ostatné pripravené jedlé tuky
ex 1522 - Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov s výnimkou degrasa
kapitola 16 
1701 
ex 1702 - Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave; cukrové sirupy (tekuté cukry) bez prísad dochucujúcich látok alebo farbív; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel s výnimkou podpoložiek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10
1703 
1801 a 1802 
ex 1902 - Cestoviny plnené, obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, párkov a podobných údenárskych výrobkov alebo mäsa a drobkov akéhokoľvek druhu vrátane tukov akéhokoľvek druhu
ex 2001 - Uhorky a nakladačky, cibuľa, „chutney" z manga, plody rodu Capsicum iné ako sladké paprikové struky, huby a olivy, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej
2002 a 2003 
ex 2004 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou zemiakov vo forme múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice
ex 2005 - Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky čísla 2006, s výnimkou výrobkov zo zemiakov vo forme múky, krupice alebo vločiek a sladkej kukurice
2006 a 2007 
ex 2008 - Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak pripravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté, s výnimkou arašidového masla, palmových jadier, kukurice, batátov, sladkých zemiakov a podobných jedlých častí rastlín obsahujúcich aspoň 5 % hmotnosti škrobu, listy viniča, chmeľové výhonky a ostatné jedlé časti rastlín
2009 
ex 2106-2204 Ochutené a prifarbené cukry, sirupy a melasy
2206 
ex 2207 - Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % a viac, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej
ex 2208 -2209 Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 %, získaný z poľnohospodárskej produkcie tu uvedenej
kapitola 23 2401 
4501 
5301 a 5302". 

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť dňom jeho prijatia.

Rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. januára 1999.

Vyhotovené v Bruseli 12. mája 1999.

Za Asociačnú radu predseda:

J. Fischer v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úradný vestník Európskych spoločenstiev (ÚV), L 359, 31. decembra 1994, s. 2.

2) Protokol č. 4 bol nahradený Rozhodnutím č. 2/97 Asociačnej rady, ÚV, L 212, 5. augusta 1997, s. 1.

3) Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

4) Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatňuje na materiály pôvodné v Turecku, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe V k tomuto protokolu.

5) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.

6) Jutovú priadzu možno použiť od 1. júla 2000.“,

7) SEMI – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.“,