Oznámenie č. 105/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 46/2000
Platnosť od 29.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. decembra 1999, na základe článku 11 ods. 1.

105

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. marca 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. decembra 1999, na základe článku 11 ods. 1.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody končí vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej 15. novembra 1967 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 75/1968 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Holandského kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si v záujme svojich ekonomických vzťahov podporiť rozvoj cestnej prepravy tovaru a cestujúcich do svojich štátov, v rámci nich a z nich a pri tranzite cez územia svojich štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Rozsah

(1) Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru a cestujúcich medzi územiami Slovenskej republiky a Holandského kráľovstva tranzitom cez územia ich štátov, do tretích krajín alebo z nich a na kabotáž vykonávanú dopravcami používajúcimi vozidlá uvedené v článku 2 tejto dohody za prenájom alebo odmenu, alebo na vlastný účet.

(2) Táto dohoda nebude vplývať na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z iných medzinárodných dohôd.

(3) Vykonávanie tejto dohody Holandským kráľovstvom ako členským štátom Európskej únie nepoškodí uplatňovanie zákonov Európskej únie.

Článok 2

Definovanie pojmov

Na účely tejto dohody

(1) pojem „dopravca“ znamená osobu (vrátane právnickej osoby) evidovanú na území Slovenskej republiky alebo Holandského kráľovstva, ktorá je v štáte svojej evidencie právne uznaná na trhu cestnej prepravy tovaru a cestujúcich za prenájom alebo odmenu, alebo na vlastný účet v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi,

(2) pojem „vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo cestnú súpravu, z ktorej aspoň jedno motorové vozidlo je evidované na území Slovenskej republiky alebo Holandského kráľovstva a ktoré sa používa a je vybavené výlučne na prepravu tovaru alebo na autobusovú prepravu cestujúcich,

(3) pojem „kabotáž“ znamená prepravu na území Slovenskej republiky alebo na území Holandského kráľovstva ako v hosťovskom štáte s miestom nakládky alebo vykládky v tomto štáte, pričom dopravca je evidovaný v druhom štáte,

(4) pojem „doprava“ alebo „preprava“ znamená jazdu vozidiel s nákladom alebo bez nákladu po ceste, aj keď sa na časť jazdy tohto vozidla, návesu alebo prívesu použije železnica alebo vodná cesta,

(5) pojem „hosťovský štát“ znamená územie Slovenskej republiky alebo Holandského kráľovstva, na ktorom vozidlo vykonávajúce prepravu nie je evidované a nie je evidovaný ani dopravca.

Článok 3

Prístup na trh

(1) Každá zmluvná strana môže akémukoľvek dopravcovi evidovanému na území štátu druhej zmluvnej strany umožniť prepravu tovaru a cestujúcich

a) medzi akýmkoľvek bodom na území svojho štátu a akýmkoľvek bodom mimo územia svojho štátu a

b) tranzitom cez územie svojho štátu

za podmienky povolenia vydaného príslušnými orgánmi alebo inými oprávnenými organizáciami štátu každej zmluvnej strany, ak zmiešaná komisia nerozhodla inak.

(2) Povolenia sa nebudú požadovať na tieto druhy prepravy alebo na jazdy bez nákladu vykonané v súvislosti s takouto prepravou:

a) preprava pošty ako verejných zásielok,

b) preprava poškodených alebo úplne rozbitých vozidiel,

c) preprava vozidiel, ktoré prevezmú vozidlo poškodené v druhom štáte, a tiež jazda vozidla, ktoré bolo poškodené, po oprave späť,

d) preprava tovaru motorovými vozidlami, ktorých povolená hmotnosť s nákladom vrátane prívesu nepresiahne 6 ton alebo ktorých povolená užitočná hmotnosť vrátane prívesu nepresiahne 3,5 tony,

e) preprava lekárskych potrieb a vybavenia alebo iného tovaru potrebného v naliehavých prípadoch, najmä pri prírodných katastrofách a na humanitárnu pomoc,

f) preprava živých zvierat v osobitne na tento účel vyrobených alebo trvale na prepravu živých zvierat prestavaných vozidlách, ktoré sú za také uznané príslušnými orgánmi v štáte ich evidencie,

g) preprava umeleckých diel a predmetov určených na výstavy a veľtrhy na nekomerčné účely,

h) preprava majetku, zariadení a zvierat s nekomerčným určením na divadelné, hudobné, filmové, športové a cirkusové predstavenia, veľtrhy alebo slávnosti a z nich a pre rozhlasové vysielania alebo filmovú alebo televíznu produkciu,

i) začiatočné a konečné jazdy vozidiel – medzinárodné a vnútroštátne – kombinovanej dopravy po ceste vykonávané tak, že sa použije miesto nakládky alebo vykládky najbližšie k bodu nakládky alebo vykládky nákladu,

j) doprava na vlastný účet,

k) preprava v súvislosti s pohrebom,

l) preprava nebezpečného tovaru a rezaných kvetov.

(3) Ako výnimka v príležitostnej doprave je od akýchkoľvek povolení na území štátu druhej zmluvnej strany oslobodená takáto doprava:

a) jazdy za zavretými dverami, pričom to isté vozidlo sa použije na prepravu tej istej skupiny cestujúcich počas celej cesty a jej prepravu späť na východiskové miesto,

b) doprava, ktorou sa vykoná jazda smerom tam s cestujúcimi a jazda späť bez cestujúcich,

c) doprava, ktorou sa vykoná jazda smerom tam bez cestujúcich a jazda späť s cestujúcimi tak, že cestujúci

- vytvoria vopred skupinu podľa zmluvy o preprave pred príchodom na územie štátu zmluvnej strany, kde nastúpia a sú prepravení na územie štátu zmluvnej strany, kde je dopravca evidovaný,

- boli predtým prepravení tým istým dopravcom na územie štátu zmluvnej strany, kde znovu nastúpili a boli prepravení na územie štátu, kde je dopravca evidovaný,

- boli pozvaní cestovať na územie štátu ich pobytu a náklady na prepravu hradí osoba, ktorá ich pozvala.

(4) Vodič motorového vozidla vykonávajúceho prepravu uvedenú v odsekoch 2 a 3 tohto článku musí mať všetky potrebné dokumenty, ktoré zreteľne preukazujú dopravu stanovenú podľa ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v týchto odsekoch.

(5) Dopravca nemôže vykonávať kabotáž, ak k tomu nebude osobitne oprávnený príslušným orgánom alebo inou oprávnenou organizáciou štátu každej zmluvnej strany.

Článok 4

Hmotnosť a rozmery

(1) Hmotnosť a rozmery vozidla musia byť v súlade s úradnou evidenciou vozidla a nesmú prekročiť obmedzenia platné v hosťovskom štáte.

(2) Osobitné povolenie hosťovského štátu sa bude požadovať, ak hmotnosť a/alebo rozmery prázdneho alebo naloženého vozidla vykonávajúceho prepravu podľa ustanovení tejto dohody prekročí v hosťovskom štáte povolené maximum.

Článok 5

Súlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi

(1) Dopravcovia každej zmluvnej strany a posádka vozidiel musia na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať vnútroštátne právne predpisy platné v tomto štáte.

(2) V prípade kabotáže budú vnútroštátne právne predpisy uplatňovateľné v hosťovskom štáte určené zmiešanou komisiou.

(3) Vnútroštátne právne predpisy podľa odsekov 1 a 2 tohto článku sa budú uplatňovať podľa rovnakých podmienok, akým podliehajú príslušníci hosťovského štátu, na vylúčenie diskriminácie na základe štátnej príslušnosti alebo miesta evidencie.

Článok 6

Porušenia

V prípade akékoľvek porušenia ustanovení tejto dohody dopravcom evidovaným na území Slovenskej republiky alebo Holandského kráľovstva štát, na ktorého území k porušeniu došlo, to oznámi bez poškodenia svojich vlastných právnych postupov druhému štátu, ktorý prijme opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zmluvné strany sa navzájom informujú o akejkoľvek uloženej sankcii.

Článok 7

Finančné záležitosti

(1) Vozidlá vrátane ich náhradných dielcov vykonávajúce prepravu v súlade s touto dohodou budú vzájomne oslobodené od všetkých daní a iných platieb spojených s pohybom alebo vlastníctvom vozidiel, ako aj od osobitných daní alebo poplatkov spojených s vykonávaním prepravy na území štátu druhej zmluvnej strany. Od daní a iných platieb sa neoslobodzujú pohonné látky, dane z pridanej hodnoty za dopravné služby a poplatky za používanie ciest.

(2) Palivo v nádržiach namontovaných na vozidlo, ako aj mazivá vo vozidlách na účely ich prevádzky, budú navzájom oslobodené od dovozných ciel a iných daní a platieb.

Článok 8

Zmiešaná komisia

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán budú regulovať všetky otázky týkajúce sa vykonávania a uplatňovania tejto dohody.

(2) Na tento účel zmluvné strany vytvoria zmiešanú komisiu.

(3) Zmiešaná komisia sa bude stretávať na požiadanie jednej zo zmluvných strán a bude zložená zo zástupcov zmluvných strán, ktorí môžu prizvať zástupcov odvetvia cestnej dopravy. Zmiešaná komisia si určí vlastné pravidlá a postupy. Zmiešaná komisia sa bude stretávať alternatívne v každom štáte. Stretnutiu bude predsedať hosťovský štát. Program stretnutia predloží zmluvná strana, v ktorej sa stretnutie uskutoční, aspoň dva týždne pred začiatkom stretnutia. Stretnutie sa skončí podpísaním protokolu vedúcimi delegácií každej zmluvnej strany.

(4) Podľa článku 3 ods. 1 a 5 zmiešaná komisia rozhodne o druhu a počte vydaných povolení a o podmienkach, ktorými sa riadi prístup na trh vrátane pracovných aspektov trhu. Bez ohľadu na článok 3 ods. 2 a 3 zmiešaná komisia môže rozšíriť alebo upraviť zoznam druhov prepravy, na ktoré sa povolenia nepožadujú.

(5) Zmiešaná komisia prijme podrobné stanoviská k týmto záležitostiam:

a) k harmonickému rozvoju dopravy medzi dvoma štátmi, berúc do úvahy okrem iného aspekty týkajúce sa životného prostredia,

b) ku koordinácii cestnej dopravnej politiky, cestnej legislatívy a jej vykonávaniu zmluvnými stranami na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni,

c) k formulovaniu možných riešení pre príslušné vnútroštátne orgány, ak sa vyskytnú problémy v oblasti finančnej, sociálnej, colnej a v oblasti ochrany životného prostredia vrátane vecí verejného záujmu,

d) k výmene dôležitých informácií,

e) k spôsobu stanovenia hmotnosti a rozmerov,

f) k podpore spolupráce medzi dopravnými podnikmi a inštitúciami,

g) k podpore intermodálnej dopravy vrátane otázok týkajúcich sa prístupu na trh.

Článok 9

Uplatňovanie pre Holandské kráľovstvo

Táto dohoda sa vzťahuje len na územie Holandského kráľovstva v Európe.

Článok 10

Zmeny

Akékoľvek zmeny tejto dohody dohodnuté zmluvnými stranami nadobudnú platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom písomne oznámia, že boli splnené vnútroštátne právne predpisy potrebné na nadobudnutie ich platnosti.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti a vypovedanie dohody

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom písomne oznámia, že boli splnené vnútroštátne predpisy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Túto dohodu môžu zmluvné strany kedykoľvek písomne vypovedať v lehote šiestich mesiacov od oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(3) Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave podpísaná 15. novembra 1967 v Prahe.

Podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 16. marca 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, holandskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Gabriel Palacka v. r.

Za vládu

Holandského kráľovstva:

Henk Soeters v. r.