Oznámenie č. 104/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Mnohostrannej dohode týkajúcej sa traťových poplatkov

Čiastka 45/2000
Platnosť od 28.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1986 na základe článku 27 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. januára 1997 na základe článku 28 ods. 3.

104

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1981 bola v Bruseli prijatá Mnohostranná dohoda týkajúca sa traťových poplatkov.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 423 zo 17. septembra 1996 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o pristúpení Slovenskej republiky k dohode 8. novembra 1996. Listina o pristúpení Slovenskej republiky k dohode bola uložená u vlády Belgického kráľovstva, depozitára dohody, 26. novembra 1996.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1986 na základe článku 27 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. januára 1997 na základe článku 28 ods. 3.

Úplné znenie dohody je uložené a prístupné na nazretie na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v Letových prevádzkových službách, š. p., Bratislava.