Zákon č. 103/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/2000
Platnosť od 28.03.2000
Účinnosť od 28.03.2000

OBSAH

103

ZÁKON

z 22. marca 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z. a zákona č. 361/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 1 sa slová „vybraného uchádzača3ec) na základe výsledkov verejného obstarávania.3ed)“ nahrádzajú slovami „osobu, ktorá má povolenie obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov podľa osobitného zákona2f) a súčasne má povolenie pôsobiť ako banka,3b) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.3ec)“ a na konci sa pripájajú tieto vety:

„Ak ide o štátne dlhopisy, ktoré majú byť vydané v zahraničí, môže ministerstvo touto činnosťou poveriť aj zahraničnú banku alebo inú finančnú inštitúciu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v krajine, kde má sídlo, a to na základe výberového konania, v ktorom sa vyzve najmenej sedem subjektov na predloženie ponúk v určenej lehote. Vo výzve sa uvedú aj kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk, ktorými sú najmä najvýhodnejšie emisné podmienky, najvýhodnejšia cena a kvalita služby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ec znie:

3ec) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.“.

2. V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Ak ide o štátne dlhopisy vydané v zahraničí, môže ministerstvo poveriť splácaním ich menovitej hodnoty a výnosov z nich aj zahraničnú banku alebo inú finančnú inštitúciu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v krajine, kde má sídlo.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.