Rozhodnutie č. 102/2000 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 44/2000
Platnosť od 23.03.2000

102

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 17. marca 2000

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 25. novembra 2000;

c) s c h v a ľ u j e m

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/2000 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. novembra 2000

Kraj Okres Obec, město Volí sa
BRATISLAVSKÝ KRAJ Bratislava V Rusovce starosta 
Jarovce  poslanec
Senec Kaplna starosta 
TRNAVSKÝ KRAJ Dunajská Streda Blahová starosta 
Senica Bílkove Humence starosta poslanec
TRENČIANSKY KRAJ Myjava Stará Myjava starosta 
Partizánske Nedanovce starosta 
Trenčín Trenčianske Stankovce starosta 
ŽILINSKÝ KRAJ Turčianske Teplice Rudno  poslanci
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Banská Bystrica Harmanec starosta 
Revúca Lubeník starosta 
PREŠOVSKÝ KRAJ Humenné Humenné primátor poslanci
Lackovce starosta poslanci
Snina Topola starosta 
Stará Ľubovňa Sulín  poslanec
Stropkov Korunková starosta 
Krišlbvce starosta 
Miková starosta 
Miňovce starosta 
Svidník Kuková starosta 
Šarišský Štiavnik starosta 
KOŠÍČKY KRAJ Košice-okolie Bunetice  poslanec
Šemša starosta poslanci
Sobrance Podhoroď starosta 

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/2000 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. novembra 2000

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce, mesta ku dňu vyhlásenia volieb obec mesto 1. 9. 2000
65 dní 9-3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, aký v nich má byť zvolený pri voľbách do obecného, mestského zastupiteľstva obecné, mestské zastupitelstvo 21. 9. 2000
55 dní 16-2 21-1, 2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 1. 10. 2000
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej, mestskej volebnej komisie pri voľbách do obecného, mestského zastupiteľstva politické strany 1. 10. 2000
50 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej, mestskej volebnej komisie miestna, mestská volebná komisia 6. 10. 2000
45 dní 17-2 22-2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného, mestského zastupitelstva a na starostu obce, primátora mesta miestna, mestská volebná komisia 11. 10. 2000
40 dní 10-2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce, primátor mesta 16. 10. 2000
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna, mestská volebná komisia 21. 10. 2000
30 dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 26. 10. 2000
25 dní 30- 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 31. 10. 2000
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec mesto 31. 10. 2000
20 dní 15- 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri volbách do obecného, mestského zastupitelstva politické strany 5. 11. 2000
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 10. 11. 2000
48 hodín 30-3 Skončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 23. 11. 2000
  26- 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 25. 11. 2000