Vyhláška č. 1/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z.

Čiastka 1/2000
Platnosť od 08.01.2000 do28.02.2002
Účinnosť od 08.01.2000 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.

OBSAH

1

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. decembra 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 odsek 4 znie:

(4) Ak je rezerva na životné poistenie vypočítaná pre jednotlivú zmluvu podľa odsekov 1 až 3 nižšia ako záväzok na výplatu sumy pre prípad predčasného vypovedania poistnej zmluvy podľa všeobecných poistných podmienok a podľa poistnej zmluvy v čase výpočtu rezervy, rezerva sa tvorí najmenej do výšky tohto záväzku.".

2. V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Na účely tejto vyhlášky sa pri určovaní

a) hodnoty cenných papierov uvedených v odseku 2 písm. a) a b) postupuje podľa osobitného zákona,7)

b) hodnoty nehnuteľností podľa odseku 2 písm. c) použije znalecký posudok nie starší ako dva roky.".

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 6a zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.