Redakčné oznámenie č. r1/c63/1999 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej repibliky č. 103/1999 Z.z. a v oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 96/1999

Čiastka 63/1999
Platnosť od 17.06.1999

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

1. V oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 103/1999 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o leteckej doprave v článku 19 v poslednej vete majú byť namiesto slov „15. decembra 1999“ správne uvedené slová „15. decembra 1998“.

2. V oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 96/1999 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa v bode 11 v poslednom riadku má byť namiesto slova „zamestnancov“ správne uvedené slovo „zamestnávateľov“.