Nariadenie vlády č. 98/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 44/1999
Platnosť od 14.05.1999 do31.12.1999
Účinnosť od 14.05.1999 do31.12.1999
Zrušený 373/1999 Z. z.

98

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. apríla 1999,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 2b sa vkladá § 2c, ktorý znie:

㤠2c

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 10 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu. Počas dočasného uplatňovania colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe sa nebude uplatňovať preferenčné clo.“.

2. Za prílohu č. 9 sa dopĺňa príloha č. 10, ktorá znie:

Položka colného sadzobníka Dočasná colná sadzba (%) Platnosť do Pôvod tovaru
1701 11 10 61,3 31. 12. 1999 Poľská republika
1701 11 90 70,0 31. 12. 1999 Poľská republika
1701 12 10 61,3 31. 12. 1999 Poľská republika
1701 12 90 61,3 31. 12. 1999 Poľská republika
1701 91 00 61,3 31. 12. 1999 Poľská republika
1701 99 10 61,3 31. 12. 1999 Poľská republika
1701 99 90 61,3 31. 12. 1999 Poľská republika

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.