Oznámenie č. 95/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v uhoľnom baníctve

Čiastka 42/1999
Platnosť od 13.05.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

95

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a po prerokovaní s Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky vydalo

výnos z 19. apríla 1999 č. 5/1999 o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v uhoľnom baníctve.

Minister hospodárstva Slovenskej republiky s ohľadom na aktuálnu potrebu zvýšenia práce v období od 12. januára do 30. apríla a od 1. augusta do 31. decembra bežného kalendárneho roka upravuje nerovnomerne pracovný čas v uhoľnom baníctve tak, aby v týchto obdobiach bola pokrytá požiadavka trhu na dostatok uhlia.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a. s., Prievidza, Banských stavbách, a. s., Prievidza, Bani Dolina, a. s., Veľký Krtíš a v Bani Záhorie, a. s., Holíč.