Oznámenie č. 94/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave

Čiastka 42/1999
Platnosť od 13.05.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene nót, t. j. 10. februára 1999, na základe článku 11 ods. 1.

94

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 1998 bola v Kodani podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene nót, t. j. 10. februára 1999, na základe článku 11 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky
o medzinárodnej kombinovanej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

uvedomujúc si, že na tovarovú výmenu je nevyhnutná výkonná medzinárodná preprava tovaru,

uvedomujúc si, že v záujme ochrany životného prostredia a obmedzených kapacít cestnej dopravy je potrebné vybudovať na železničnej a vodnej ceste moderný prepravný systém na vytvorenie prijateľných alternatív pre cestnú dopravu z hľadiska ochrany obyvateľstva aj z hľadiska ekonomického,

v presvedčení, že rozvoj kombinovanej dopravy predstavuje možnosť riešenia problémov v medzinárodnej preprave tovarov,

so zreteľom na účelné využívanie foriem kombinovanej dopravy pri prekonávaní možných obmedzení v dopravnej infraštruktúre

a v záujme vzájomnej spolupráce

dohodli sa takto:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú kombinovanú dopravu tovaru v intermodálnych prepravných jednotkách kombinovanej dopravy vykonávanú čiastočne po železnici alebo po vnútrozemských vodných cestách alebo po mori a čiastočne po cestách cestnými dopravnými prostriedkami evidovanými príslušnými orgánmi jednej zo zmluvných strán, a to medzi územiami štátov zmluvných strán alebo tranzitom cez územia štátov obidvoch zmluvných strán alebo jedného z nich.

Článok 2

Pojmy

Pojmy použité v tejto dohode majú tento význam:

a) „medzinárodná kombinovaná doprava tovarov“ - preprava tovarov v tej istej intermodálnej prepravnej jednotke kombinovanej dopravy, ktorá sa realizuje po železnici, vnútrozemskými vodnými cestami alebo po mori medzi štátmi zmluvných strán alebo tranzitom cez územia štátov obidvoch zmluvných strán alebo jedného z nich, pričom zvoz a rozvoz do terminálov kombinovanej dopravy a z nich sa realizujú po ceste cestnými dopravnými prostriedkami;

b) „intermodálna prepravná jednotka kombinovanej dopravy“ – kontajner dlhý najmenej 6 m, výmenná nadstavba, náves, príves a cestné vozidlo v prípade, že sa použije iný druh dopravy (železničná, vnútrozemská vodná, námorná);

c) „zvoz a rozvoz do terminálu kombinovanej dopravy a z neho“ – úsek prepravy intermodálnej prepravnej jednotky kombinovanej dopravy z miesta nakládky do terminálu kombinovanej dopravy alebo z terminálu kombinovanej dopravy na miesto vykládky, pričom vzdialenosť sa určí na zasadnutí zmiešanej komisie vytvorenej podľa článku 10 tejto dohody;

d) „terminál kombinovanej dopravy a Ro-Ro prístav“ – miesto nakládky a vykládky intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy, kde nastáva zmena druhu dopravy;

e) „sprevádzaná kombinovaná doprava“ – preprava cestného vozidla železničnou, vnútrozemskou vodnou alebo námornou dopravou s posádkou cestného vozidla;

f) „nesprevádzaná kombinovaná doprava“ – preprava intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy bez posádky cestného vozidla;

g) „Ro-La (pohyblivá cesta)“ – preprava cestných vozidiel špeciálnymi železničnými vozňami s využitím horizontálneho spôsobu nakládky, resp. vykládky;

h) „Ro-Ro“ – preprava cestných vozidiel špeciálnym plavidlom s využitím horizontálneho spôsobu nakládky, resp. vykládky;

i) „liberačné dôvody“ – okolnosti, ktoré sú mimo kontroly zmluvných strán a vznikli po podpísaní dohody, nemohli sa racionálne predvídať v čase podpísania dohody, nemohlo sa im zabrániť, nebolo možné ich eliminovať alebo nedalo sa im vyhnúť a znemožňujú splnenie záväzkov niektorej zo zmluvných strán (napr. vojna, nepriateľstvá, nepokoje, prírodné katastrofy);

j) „prevádzkovateľ kombinovanej dopravy“ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby uzatvára zmluvu o preprave tovaru systémom kombinovanej dopravy a preberá na seba zodpovednosť za prepravovaný tovar od jeho prevzatia od odosielateľa až do jeho odovzdania prijímateľovi v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Článok 3

Nesprevádzaná kombinovaná doprava

1. Zmluvné strany sa budú usilovať zabezpečiť pre prevádzkovateľov kombinovanej dopravy podmienky, ktoré ich budú motivovať, aby sa dohody o vzájomnej spolupráci realizovali tak, že zvoz a rozvoz do terminálu kombinovanej dopravy a z neho v nesprevádzanej kombinovanej doprave na území štátu každej zmluvnej strany vykoná prevádzkovateľ tejto zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zvoz a rozvoz do terminálu kombinovanej dopravy a z neho v nesprevádzanej kombinovanej doprave na území štátu jednej zmluvnej strany cestnými vozidlami alebo ťahačmi evidovanými príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany môže vykonávať dopravca, ktorý je príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany evidovaný na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy, a to v súlade s ustanoveniami článku 9 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov podpísanej v Bratislave 5. mája 1995.

3. Zmluvné strany vzájomne oslobodia cestné vozidlá používané pri zvoze a rozvoze do terminálu kombinovanej dopravy a z neho pri nesprevádzanej kombinovanej doprave od poplatkov za používanie cestných komunikácií a od platenia iných poplatkov v rámci vzdialeností určených zmiešanou komisiou vytvorenou podľa článku 10 tejto dohody pre každý terminál kombinovanej dopravy.

4. Zmluvné strany sa budú v rámci zmiešanej komisie vytvorenej podľa článku 10 tejto dohody vzájomne informovať o termináloch kombinovanej dopravy v každom štáte a dohodnú sa na vzdialenostiach zvozu a rozvozu do terminálu kombinovanej dopravy a z neho pre každý terminál kombinovanej dopravy zvlášť.

5. Počas zvozu a rozvozu do terminálu kombinovanej dopravy a z neho v nesprevádzanej kombinovanej doprave musia byť prepravné doklady uložené v cestnom vozidle a na požiadanie príslušných orgánov zmluvných strán predložené na kontrolu. Týmito dokladmi vodič preukazuje, na ktorom termináli kombinovanej dopravy alebo mieste nakládky alebo vykládky prevzal intermodálnu prepravnú jednotku kombinovanej dopravy, miesto určenia a objednávateľa.

6. Cestné vozidlá využívané na zvoz a rozvoz do terminálu kombinovanej dopravy a z neho v nesprevádzanej kombinovanej doprave môžu parkovať v priestore terminálu kombinovanej dopravy alebo na parkoviskách v bezprostrednej blízkosti terminálov kombinovanej dopravy, ako aj na osobitne určených miestach na základe povolenia príslušných orgánov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zo zmluvných strán, na území štátu ktorého sa nachádza terminál kombinovanej dopravy.

7. Zvoz a rozvoz do terminálu kombinovanej dopravy a z neho v nesprevádzanej kombinovanej doprave medzi miestom nakládky, resp. vykládky a terminálom kombinovanej dopravy sa má realizovať najkratšou zvyčajne využívanou cestou.

Článok 4

Sprevádzaná kombinovaná doprava

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v čo najväčšej možnej miere zabezpečia podmienky na realizáciu sprevádzanej kombinovanej dopravy z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo tranzitom cez územia štátov obidvoch zmluvných strán alebo jedného z nich.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že otázky súvisiace s prepravou Ro-La budú riešiť v súlade s možnosťami a potrebami svojich štátov.

3. Zmluvné strany prostredníctvom príslušných orgánov sa budú snažiť zabezpečiť také podmienky, aby pobyt vlakov prevádzkovaných v systéme Ro-La neprekročil na hraničných priechodoch 30 minút.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zvoz a rozvoz cestných vozidiel v preprave Ro-La a Ro-Ro oslobodia od potreby vlastniť osobitné povolenie pre medzinárodnú cestnú dopravu.

5. Počas zvozu a rozvozu do terminálu kombinovanej dopravy a z neho musí mať posádka cestného vozidla doklady, ktoré potvrdzujú použitie sprevádzanej kombinovanej dopravy (nákladný list CIM-UIRR, lodný nákladný list alebo miestenku pre náklad).

Článok 5

Doklady kombinovanej dopravy

Doklady, ktoré potvrdzujú využitie medzinárodnej kombinovanej dopravy tovaru, musia sprevádzať počas každej prepravy intermodálnu prepravnú jednotku kombinovanej dopravy a na požiadanie príslušných orgánov zmluvných strán musia byť predložené na kontrolu.

Článok 6

Podpora kombinovanej dopravy

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pôsobiť na prevádzkovateľov železničnej, vnútrozemskej vodnej a námornej dopravy a na spoločnosti zaoberajúce sa kombinovanou dopravou, aby zladili opatrenia na podporu predovšetkým nesprevádzanej kombinovanej dopravy a v odôvodnených prípadoch aj sprevádzanej kombinovanej dopravy.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať rozvoj infraštruktúry potrebnej na úspešnú realizáciu kombinovanej dopravy.

3. Zmluvné strany sa budú usilovať oslobodiť zvoz a rozvoz do terminálu kombinovanej dopravy a z neho od zákazu jazdy v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.

4. Zmluvné strany sa budú usilovať vytvoriť v kombinovanej doprave pri zvoze a rozvoze do terminálu kombinovanej dopravy a z neho cestnou sieťou podmienky prepravy cestného vozidla s celkovou hmotnosťou do 44 t.

5. Zmluvné strany sa budú usilovať preniesť colné vybavovanie, ktoré sa vzťahuje na intermodálne prepravné jednotky kombinovanej dopravy, do terminálov kombinovanej dopravy.

6. Zmluvné strany sa budú usilovať zladiť železničnú infraštruktúru a hraničné vybavovanie v železničnej doprave s predpismi a normami podľa dohody AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch).

Článok 7

Spolupráca

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať prevádzkovateľov železničnej, vnútrozemskej vodnej a námornej dopravy, aby v spolupráci so spoločnosťami zaoberajúcimi sa kombinovanou dopravou vypracovali konkurencieschopné ponuky na kombinovanú dopravu s osobitným dôrazom na kvalitu prepravy, zníženie času prepravy a dodržiavanie termínov prepravy. Rovnako budú vplývať aj na ponuku ekonomicky odôvodnených taríf.

2. Zmluvné strany sa budú usilovať, aby cestná nákladná doprava čo najviac využívala prednosti kombinovanej dopravy.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o všetkých opatreniach, ktoré by mohli ovplyvniť ďalší rozvoj kombinovanej dopravy. V záujme rozvoja kombinovanej dopravy a riešenia prípadných problémov môže každá zmluvná strana navrhnúť zasadanie zmiešanej komisie vytvorenej podľa článku 10 tejto dohody.

Článok 8

Ochrana údajov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nevyužijú údaje a informácie druhej zmluvnej strany súvisiace s vykonávaním tejto dohody proti jej záujmom, nesprístupnia ich tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a použijú ich výlučne na uvedený cieľ.

2. Údaje a informácie podľa odseku 1 tohto článku sa môžu poskytnúť len pre potreby štátnych orgánov, prokuratúry a súdu štátu zmluvnej strany, ak to vyžaduje začatie trestného konania.

3. Ochrana a vydávanie údajov sa budú konať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných strán.

Článok 9

Mimoriadne udalosti

Zmluvné strany v prípade prerušenia dopravy v trvaní viac ako 12 hodín z liberačných dôvodov alebo z technických príčin vykonajú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie plynulého priebehu medzinárodnej kombinovanej dopravy.

Článok 10

Zmiešaná komisia

1. Zmluvné strany v záujme vykonávania ustanovení tejto dohody a kontroly jej dodržiavania vytvoria zmiešanú komisiu zloženú zo zástupcov svojich príslušných orgánov a organizácií. Každá zmluvná strana vymenuje do zmiešanej komisie päť členov v termíne do tridsiatich dní po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Spôsob práce zmiešanej komisie bude určený rokovacím poriadkom. Zmiešaná komisia bude zasadať najmenej raz za rok striedavo na územiach štátov zmluvných strán.

2. Zmiešaná komisia má právo navrhovať zmeny a doplnky k tejto dohode.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti a vypovedanie dohody

1. Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym dňom odo dňa prijatia poslednej písomnej diplomatickej nóty, ktorou sa zmluvné strany navzájom informujú o splnení podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o výpovedi druhou zmluvnou stranou.

Dané v Kodani 26. mája 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a chorvátskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu
Chorvátskej republiky:

Željko Lužavec v. r.