Oznámenie č. 90/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa menia maximálne ceny niektorých výrobkov v zdravotníctve – 28. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov

Čiastka 40/1999
Platnosť od 06.05.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 1999.

90

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 15. apríla 1999 č. Z-2/1999, ktorým sa menia maximálne ceny niektorých výrobkov v zdravotníctve – 28. dodatok k prílohe č. Z-1/1996 k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996 (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa menia maximálne ceny niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 1999.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.