89

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko.

Dohoda nadobudla platnosť 28. marca 1996 na základe článku 12 ods. 1.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 215 z 8. novembra 1995 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 20. marca 1996.

DOHODA

o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko

Vzhľadom na to, že

vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Slovinsko,

želajúc si vytvoriť priaznivé podmienky na lepšiu hospodársku spoluprácu medzi obidvoma krajinami, najmä na investície právnických osôb a fyzických osôb jednej strany na území druhej strany tejto dohody,

a vyvíjajúc úsilie stimulovať a navzájom ochraňovať tieto investície založené na medzinárodných dohodách, ktoré budú prispievať k rozvoju obchodných väzieb a k hospodárskemu rozvoju obidvoch krajín,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investície“ bude znamenať každý majetok alebo akýkoľvek iný druh majetkovej hodnoty, ktorý fyzická osoba alebo právnická osoba patriaca k jednej zo zmluvných strán investovala pred nadobudnutím alebo po nadobudnutí platnosti tejto dohody na území druhej zmluvnej strany v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi druhej zmluvnej strany použiteľnými na každý prípad.

Bez obmedzenia uvedenej všeobecnej platnosti tento pojem zahŕňa aj

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok vrátane všetkých ďalších práv, ktoré sa môžu uplatniť na účely investovania,

b) akcie, obligácie, vlastnícke podiely a iné cenné papiere alebo úverové dokumenty,

c) nárok na finančné prostriedky použité na vytvorenie ekonomickej hodnoty alebo na služby a dávky z majetku vo forme predstavujúcej ekonomickú hodnotu vo vzťahu k investíciám,

d) autorské práva, firemné značky, patenty a iné práva na duševné a priemyselné vlastníctvo, know-how, obchodné názvy a goodwill firmy spojenej s investíciou,

e) všetky práva finančného charakteru v súlade so zákonom alebo so zmluvou a všetky práva, koncesie alebo licencie vydané v súlade s príslušnými ustanoveniami, ktoré upravujú vykonávanie podnikateľských aktivít vrátane výskumu, spracovania, ťažby a využitia prírodných zdrojov.

Žiadna zmena formy, v akej sa hodnoty investujú, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zmluvnej strany, ktorá investovala, investuje alebo hodlá investovať na území druhej zmluvnej strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ označuje vo vzťahu k obidvom zmluvným stranám každú fyzickú osobu, ktorá je občanom zmluvného štátu.

b) Pojem „právnická osoba“ označuje vo vzťahu k obidvom zmluvným stranám akýkoľvek útvar, ktorý bol založený na území jednej zo zmluvných strán a je uznávaný ako právnická osoba v súlade s právnym poriadkom zmluvného štátu.

3. Pojem „výnos“ znamená peňažné prostriedky, ktoré vytvárajú a budú vytvárať investície, a to konkrétne zisk, príjem z úrokov, príjem z investícií v hotovosti, dividendy, licenčné poplatky, náhrady za pomoc a technický servis a ostatné náhrady vrátane reinvestovaného príjmu a výnosu z kapitálu.

4. Pojem „územie“ označuje územie štátu vymedzené štátnymi hranicami a všetky ďalšie prípadné oblasti, ktoré majú štatút zvrchovanosti a jurisdikcie.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana podporuje investorov druhej zmluvnej strany, aby investovali na jej území v súlade s jej právnym poriadkom.

2. Investíciám investorov každej zmluvnej strany sa na území druhej zmluvnej strany vždy poskytne riadne a spravodlivé zaobchádzanie pri plnom využívaní ochrany a bezpečnosti.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Obidve zmluvné strany budú zaobchádzať s uskutočňovanými investíciami a s príjmami, ktoré tieto investície vytvárajú alebo ktoré nadobudli investori druhej zmluvnej strany, rovnako a za takých istých podmienok, aké sa uplatňujú voči investíciám a príjmom uskutočňovaným a dosahovaným ich vlastnými investormi alebo investormi tretích krajín.

2. Postupy, ktoré sa uplatňujú voči aktivitám v súvislosti s investíciami investorov jednej zmluvnej strany, nebudú menej priaznivé ako postupy uplatňované voči tým istým alebo podobným aktivitám vykonávaným investíciami jej vlastných investorov alebo investorov ktorejkoľvek tretej krajiny.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nemôžu vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, ktoré sa môžu poskytovať zmluvnou stranou podľa

a) colnej únie alebo zóny voľného obchodu, alebo podľa menovej únie, alebo podľa podobných medzinárodných dohôd smerujúcich k takýmto úniám alebo inštitúciám, alebo k iným formám regionálnej spolupráce, ktorých členom zmluvná strana je alebo sa môže stať,

b) medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Náhrada škôd a strát

Voči investorom jednej zo zmluvných strán, ktorí utrpeli škodu alebo stratu na svojich investíciách na území druhej zmluvnej strany zapríčinenú vojnou alebo inou formou ozbrojeného konfliktu, výnimočným stavom alebo inou podobnou udalosťou, sa pri prisudzovaní náhrad nesmie postupovať menej výhodne než voči vlastným investorom alebo voči investorom tretích krajín.

Takí investori majú právo na rovnaký postup ako investori zodpovednej zmluvnej strany a vždy sa bude voči nim postupovať prinajmenej rovnako výhodne ako voči investorom tretích krajín.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov oboch zmluvných strán nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Také vyvlastnenie sa vykoná len na základe zákona, na nediskriminačnom základe a bude sprevádzané zabezpečením zaplatenia okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo v čase, keď sa budúce vyvlastnenie stane verejne známym, bude zahŕňať úroky od dátumu vyvlastnenia, vykoná sa bez meškania, bude platne realizovateľná a voľne prevoditeľná vo voľne vymeniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo požiadať o neodkladné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom zmluvnej strany v súlade s princípmi ustanovenými v tomto článku.

3. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú aj na prípady, keď zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom na ktorejkoľvek časti územia a v ktorej investori druhej zmluvnej strany vlastnia podiely.

Článok 6

Prevody

1. Zmluvné strany zaručia prevod platieb spojených s investíciami a výnosmi. Prevody sa vykonajú vo voľne vymeniteľnej mene bez zbytočných reštrikcií a omeškaní. Také prevody zahŕňajú najmä, ale nie výlučne

a) kapitál a dodatočné sumy na udržanie alebo zväčšenie investície,

b) zisky, úroky, dividendy a iné bežné príjmy,

c) sumy na splatenie pôžičiek,

d) licenčné alebo iné poplatky,

e) výnosy z predaja alebo z likvidácie investície,

f) príjmy fyzických osôb podľa právneho poriadku zmluvnej strany, v ktorej sa investície vykonali.

2. Na účely tejto dohody „devízový kurz“ je oficiálny kurz pre bežné transakcie v čase prevodu, ak sa nedohodne inak.

Článok 7

Subrogácia

Ak jedna zo zmluvných strán alebo jej inštitúcia vydá garanciu na poistenie proti neobchodným rizikám pre investície, ktoré realizoval niektorý z jej investorov na území druhej zmluvnej strany, a na základe garancie uskutoční platbu, druhá zmluvná strana uzná prevod práv poisteného investora na ručiteľa za predpokladu, že nahradené hodnoty takýmto spôsobom neprevýšia pôvodné práva poisteného investora.

Ustanovenia článkov 4, 5 a 6 tejto dohody sa použijú na prevody platieb za náhrady pre zmluvnú stranu alebo pre jej inštitúcie.

Článok 8

Riešenie sporov medzi investormi a zmluvnými stranami

1. Všetky spory medzi zmluvnou stranou a investormi druhej zmluvnej strany vrátane sporov vznikajúcich z náhrad v prípadoch vyvlastnenia, znárodnenia, zabavenia alebo z podobných opatrení a konfliktov spojených s takými platbami sa budú riešiť priateľsky.

2. Ak sa spor medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou neusporiada do šiestich mesiacov od písomného oznámenia predloženého druhej zmluvnej strane, poškodený investor je oprávnený predložiť spor na rozhodnutie

a) Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) s prihliadnutím na aplikovateľné ustanovenia Dohovoru o riešení sporov týkajúcich sa investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov, ktorý sa otvoril na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965, v prípade, že obe zmluvné strany sa stali stranami tohto dohovoru, alebo

b) rozhodcovi, alebo ad hoc Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL). Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a výkonu tejto dohody sa budú, ak to bude možné, riešiť priateľsky.

2. Ak spor nebude možné vyriešiť v lehote šiestich mesiacov od dátumu písomného predloženia oznámenia o spore druhej zmluvnej strane, spor sa na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predloží rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami odsekov 3, 4 a 5.

3. Rozhodcovský súd sa zriadi takto: do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana určí jedného člena súdu. Títo dvaja rozhodcovia potom vyberú občana tretieho štátu za predsedu. Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania týchto dvoch rozhodcov.

4. Ak sa v niektorej z lehôt uvedených v odseku 3 nutné vymenovanie nevykonalo, možno požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vykonanie vymenovania do troch mesiacov. Ak je predseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo ak z iného dôvodu nemôže vykonať túto úlohu, požiada sa o vymenovanie podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak aj podpredseda je občanom niektorej zmluvnej strany alebo ak z iného dôvodu nemôže túto úlohu vykonať, požiada sa o vymenovanie člen zastávajúci najvyššiu funkciu pri Medzinárodnom súdnom dvore, ktorý nie je občanom zmluvnej strany.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov a jeho rozhodnutia sú záväzné. Každá zmluvná strana uhradí len náklady svojho rozhodcu a svojej účasti v rozhodcovskom konaní. Náklady predsedu a ostatné náklady sa rozdelia na rovnaké časti pre obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd rozhoduje o vlastných pravidlách rokovania.

Článok 10

Vzťahy medzi dvoma vládami

Táto dohoda bude platná bez ohľadu na to, či bude alebo nebude existovať diplomatické alebo konzulárne spojenie medzi zmluvnými stranami.

Článok 11

Použitie iných predpisov a osobitné záväzky

1. V prípade, že niektorú otázku rieši súčasne táto aj iná medzinárodná dohoda, ktorej sú obe zmluvné strany stranami, alebo ak sa záležitosť riadi medzinárodným právom, pre zmluvné strany a ich investorov sa použijú najpriaznivejšie ustanovenia od prípadu k prípadu.

2. Ak zaobchádzanie poskytnuté jednou zmluvnou stranou investorom druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom alebo s ustanoveniami osobitných dohôd je priaznivejšie, ako poskytuje táto dohoda, uprednostní sa priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 12

Realizácia dohody

1. Táto dohoda nadobudne účinnosť deň po dni výmeny nót, ktorými si zmluvné strany oznámia, že všetky požiadavky vyplývajúce z ich právnych poriadkov na nadobudnutie platnosti tejto dohody boli splnené.

Dohoda bude platiť aj pre investície už iniciované, ktoré však zatiaľ neboli vykonané investormi jednej zo zmluvných strán v súlade s pravidlami druhej zmluvnej strany na jej území pred realizáciou tejto dohody.

2. Táto dohoda bude platná desať rokov od dátumu výmeny nót, ktorými si zmluvné strany navzájom oznámia, že všetky požiadavky vyplývajúce z ich právnych predpisov na realizáciu tejto dohody sa splnili. Dohoda sa automaticky predĺži na obdobie ďalších desiatich rokov, ak niektorá zo zmluvných strán jeden rok pred skončením platnosti tejto dohody písomne neoznámi svoj úmysel ju skončiť.

3. Pre investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto dohody, ako určuje odsek 2, ustanovenia článkov 1 až 11 zostanú po uvedených dátumoch v platnosti ďalších päť rokov.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 28. júla 1993 v troch vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu sa za rozhodujúce pokladá anglické znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Republiky Slovinsko:

Janez Drnovšek v. r.