Vyhláška č. 88/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 337/1997 Z. z.

Čiastka 40/1999
Platnosť od 06.05.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 15.05.1999 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.

OBSAH

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 28. apríla 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 337/1997 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 337/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 47 ods. 3 písm. a) sa slová „colnej stráže“ nahrádzajú slovami „colnej správy“.

2. V § 47 ods. 3 písmeno i) znie:

i) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Armády Slovenskej republiky, biskupského úradu, registrovanej cirkvi alebo registrovanej náboženskej spoločnosti a peňažného ústavu určené na prepravu finančných hodnôt a cenností,“.

3. V § 47 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

j) krajského úradu a okresného úradu,

k) súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej ústredňu zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osôb podľa osobitného predpisu.6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 2 a § 3 písm. a) bod 8 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 1999.


Ladislav Pittner v. r.