87

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 28. mája 1998 na základe článku 18 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci z 11. apríla 1978 (vyhláška č. 65/1979 Zb.).

DOHODA

medzi
vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko (ďalej len „zmluvné strany“)

v snahe upevniť vzťahy medzi obidvoma krajinami a prehĺbiť vzájomné porozumenie;

presvedčené, že kultúrna výmena podporuje spoluprácu medzi národmi, porozumenie pre kultúru a duchovný život i osobitosti života iných národov;

majúc na zreteli historický prínos obidvoch národov k spoločnému kultúrnemu dedičstvu Európy a uvedomujúc si, že starostlivosť a zachovanie kultúrnych hodnôt sú záväzné úlohy;

želajúc si, aby sa kultúrne vzťahy medzi obyvateľmi obidvoch krajín budovali vo všetkých oblastiach vrátane vzdelávania a vedy,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa budú usilovať zlepšiť vzájomné poznanie kultúry svojich krajín, naďalej rozvíjať kultúrnu spoluprácu vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach, a tým prispievať k európskej kultúrnej identite.

Článok 2

V záujme sprostredkovania lepšieho poznania umenia, literatúry a príbuzných oblastí druhej krajiny vykonajú zmluvné strany zodpovedajúce opatrenia a navzájom si v rámci svojich možností budú poskytovať pomoc, predovšetkým

1. pri hosťovaní umelcov a súborov, pri usporadúvaní koncertov, divadelných predstavení a iných umeleckých vystúpení;

2. pri realizovaní výstav a organizovaní prednášok;

3. pri organizovaní vzájomných návštev zástupcov rôznych oblastí kultúrneho života, predovšetkým literatúry, hudby, divadla, scénického tanca, výtvarných umení, prispievajúcich k spolupráci, k výmene skúseností a tiež pri účasti na zasadaniach a podobných podujatiach;

4. pri podpore kontaktov vo vydavateľskej oblasti, ďalej kontaktov knižníc, archívov a múzeí, ako aj pri výmene odborníkov a materiálu;

5. pri prekladoch diel krásnej, vedeckej a odbornej literatúry.

Článok 3

(1) Zmluvné strany sa budú usilovať umožniť všetkým záujemcom široký prístup k jazyku, kultúre, literatúre a dejinám druhej krajiny. Budú podporovať príslušné štátne a súkromné iniciatívy a inštitúcie. Vo vlastnej krajine vytvoria podmienky na podporné opatrenia druhej strany a podporu miestnych iniciatív a zariadení.

(2) To platí pre rozširovanie jazykových znalostí na všetkých typoch a druhoch škôl, vysokých škôl a ostatných vzdelávacích zariadeniach vrátane tých pre vzdelávanie dospelých. Opatreniami na podporu jazyka sú predovšetkým

1. sprostredkúvanie a vysielanie učiteľov, lektorov a odborných poradcov;

2. poskytovanie učebníc a učebného materiálu, ako aj spolupráca pri príprave učebníc;

3. účasť učiteľov a študentov na vzdelávacích a doplnkových kurzoch, ktoré usporiada druhá strana, ako aj výmena skúseností z využívania moderných metód vyučovania cudzích jazykov;

4. využívanie možností, ktoré poskytuje rozhlas a televízia na osvojenie si a rozširovanie jazyka druhej strany.

(3) Zmluvné strany budú spolupracovať na dosiahnutí toho, aby učebnice podávali taký obraz dejín, zemepisu a kultúry druhej krajiny, ktorý podporí lepšie vzájomné porozumenie.

Článok 4

Zmluvné strany podporujú všetky formy spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania vrátane vysokých škôl a vedeckých organizácií, všeobecnovzdelávacích a odborných škôl, organizácií a zariadení mimoškolského odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých, orgánov školskej správy a orgánov zodpovedných za odbornú prípravu, ako aj iných vzdelávacích a výskumných zariadení a ich správ, knižníc a archívov, tiež ostatných kultúrnych inštitúcií a ústavov pamiatkovej starostlivosti. Dávajú podnety týmto inštitúciám vo svojich krajinách, aby

1. spolupracovali vo všetkých oblastiach spoločného záujmu;

2. podporovali vzájomné vysielanie delegácií a jednotlivcov na účely zvýšenia informovanosti a výmeny skúseností vrátane účasti na vedeckých konferenciách a sympóziách;

3. podporovali výmenu vedcov, pracovníkov orgánov vysokého školstva, učiteľov, školiteľov, doktorandov, študentov, žiakov a učňov na informačné, študijné, výskumné a vzdelávacie pobyty;

4. podporovali, ak je to možné, zjednodušený prístup do archívov, knižníc a podobných inštitúcií a ich vedecké využívanie a tiež výmenu v oblasti informácií a dokumentácie, ako aj reprodukcií archívnych dokumentov;

5. podporovali výmenu vedeckej, pedagogickej a didaktickej literatúry, učebného, demonštračného a informačného materiálu a filmov na učebné a výskumné zámery, ako aj usporadúvanie vhodných odborných výstav;

6. podporovali vzťahy medzi vysokými školami a inými kultúrnymi a vedeckými inštitúciami obidvoch krajín;

7. spolupracovali v oblasti starostlivosti, reštaurovania a ochrany historických a kultúrnych pamiatok.

Článok 5

Zmluvné strany sa v rámci svojich možností budú usilovať poskytnúť študentom a vedcom druhej krajiny štipendiá na vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie a výskumné práce a túto výmenu v oblasti vzdelávania a vedy budú dopĺňať vhodným spôsobom ďalšími opatreniami, okrem iného uľahčeniami pri udeľovaní povolenia na pobyt a uľahčením pobytových podmienok v prijímajúcej krajine.

Článok 6

(1) Zmluvné strany preskúmajú podmienky, za ktorých by na akademické účely mohli uznávať doklady o štúdiu a záverečné diplomy vysokých škôl druhej krajiny.

(2) Zmluvné strany si vymenia skupiny expertov, ktoré získajú potrebné informácie, a posúdia spôsoby, ako dospieť k osobitnej dohode.

Článok 7

Zmluvné strany prikladajú spolupráci vo vzdelávaní, ako aj doplnkovom vzdelávaní odborníkov a vedúcich pracovníkov v hospodárstve veľký význam pre rozvíjanie vzájomných vzťahov. Túto spoluprácu budú podporovať podľa svojich možností a v prípade potreby uzavrú o nej dohovory.

Článok 8

Zmluvné strany považujú spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých za dôležitý príspevok k prehlbovaniu vzájomných vzťahov a sú pripravené túto spoluprácu podľa svojich možností podporovať.

Článok 9

Zmluvné strany budú v oblasti filmu, televízie a rozhlasu podporovať v rámci svojich možností spoluprácu príslušných inštitúcií svojich krajín, ako aj výrobu a výmenu filmov a iných audiovizuálnych médií, ktoré môžu slúžiť cieľom tejto dohody.

Budú podporovať spoluprácu v oblasti knihovedných a vydavateľských aktivít.

Článok 10

Zmluvné strany umožnia v záujme spolupráce priame kontakty medzi záujmovými skupinami a združeniami, ako sú odbory, cirkvi, spoločenstvá veriacich, politické a iné nadácie. Budú dávať podnety týmto neštátnym organizáciám na realizáciu takých zámerov, ktoré slúžia aj cieľom tejto dohody.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať výmenu mládeže, ako aj spoluprácu medzi odborníkmi pre prácu s mládežou a inštitúciami pre mládež.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať stretnutia medzi športovcami, trénermi, športovými funkcionármi a športovými družstvami svojich krajín a budú vyvíjať úsilie na podporu spolupráce v oblasti športu (aj na školách a vysokých školách).

Článok 13

Zmluvné strany navzájom umožnia štátnym občanom, ktorí trvalo žijú na výsostnom území štátu druhej zmluvnej strany a pochádzajú alebo zo Slovenskej republiky, alebo sú nemeckého pôvodu, pestovať jazyk, kultúru, národné tradície, ako aj náboženstvo podľa ich slobodného rozhodnutia. Preto umožnia a uľahčia v rámci platných zákonov podporné opatrenia druhej strany v prospech týchto osôb a ich organizácií. Záujmy týchto občanov sa okrem toho budú primerane zohľadňovať v rámci všeobecných podporných programov.

Článok 14

Zmluvné strany uľahčia a podporia partnerskú spoluprácu na regionálnej a miestnej úrovni.

Článok 15

(1) Zmluvné strany uľahčia vo svojej krajine zakladanie a činnosť kultúrnych zariadení druhej zmluvnej strany v rámci vnútroštátnych právnych predpisov a za podmienok, na ktorých sa dohodnú.

(2) Kultúrnymi zariadeniami podľa odseku 1 sú kultúrne inštitúty, kultúrne centrá, zariadenia vedeckých organizácií financované úplne alebo prevažne z verejných prostriedkov, všeobecnovzdelávacie a odborné školy, zariadenia pre vzdelávanie a doplnkové vzdelávanie učiteľov, dospelých a odborníkov, knižnice, čitárne, ako aj verejnoprávne výskumné zariadenia. Vyslaní odborníci týchto inštitúcií oficiálne poverení vedecko-kultúrnou alebo pedagogickou činnosťou sú rovnoprávni s vyslanými odborníkmi poverenými jednotlivými úlohami.

(3) Kultúrnym zariadeniam zmluvných strán sa garantuje možnosť voľne rozvíjať aktivity obvyklé pre zariadenia tohto druhu vrátane slobody cestovania a voľného kontaktu s verejnosťou.

(4) Postavenie kultúrnych zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 a oficiálne vyslaných alebo sprostredkovaných odborníkov v rámci kultúrnej spolupráce upravuje príloha k tejto dohode. Príloha nadobúda platnosť súčasne s dohodou.

Článok 16

Zmluvné strany sa budú usilovať riešiť problémy súvisiace s kultúrnym majetkom vrátane archiválií v duchu porozumenia a zmierenia, počnúc jednotlivými prípadmi.

Článok 17

Podľa potreby alebo na požiadanie jednej zo zmluvných strán sa zíde zmiešaná komisia zložená zo zástupcov zmluvných strán striedavo v Slovenskej republike a v Spolkovej republike Nemecko, aby zhodnotila výmenu, ktorá sa uskutočnila v rámci tejto dohody, a vypracovala odporúčania a programy pre ďalšiu kultúrnu spoluprácu. Podrobnosti sa spresnia diplomatickou cestou.

Článok 18

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne notifikovali, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody. Dňom nadobudnutia platnosti dohody sa rozumie deň doručenia neskoršej nóty.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci z 11. apríla 1978.

Článok 19

Táto dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov a jej platnosť sa automaticky predĺži vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby jej platnosti.

Dané v Bratislave 1. mája 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Pavol Hamžík v. r.

Za vládu
Spolkovej republiky Nemecko:

Klaus Kinkel v. r.

Anglické znenie textu