Oznámenie č. 82/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie

Čiastka 37/1999
Platnosť od 28.04.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 212/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 34/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 200.

82

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. a), b) a c) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov vydalo

výnos zo 16. apríla 1999 č. 928/1/1999-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie.

Výnosom sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí, podrobnejšie sa vymedzujú poľnohospodársky znevýhodnené oblasti s prihliadnutím na výsledky bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako aj na spôsob zisťovania nákladovosti na jednotku výroby a ustanovuje sa výška podpory a podrobnosti jej poskytovania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1999.

Výnos je uverejnený v čiastke 11/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.