Opatrenie č. 81/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 36/1999
Platnosť od 27.04.1999 do30.06.2002
Účinnosť od 27.04.1999 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.