Rozhodnutie č. 76/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 35/1999
Platnosť od 23.04.1999

76

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. apríla 1999

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 4. septembra 1999;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.

Příloha 01

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 76/1999 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ
v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 4. septembra 1999

Kraj Okres Obec Volí sa
TRNAVSKÝ KRAJ Galanta Čierna Voda starosta &nbsp
Skalica Vrádište &nbsp poslanci
ŽILINSKÝ KRAJ Turčianske Teplice Blažovce Jasenovo starosta poslanci
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Brezno Pohorela starosta &nbsp
Lučenec Jelšovec starosta &nbsp
PREŠOVSKÝ KRAJ Bardejov Petrova starosta &nbsp
KOŠICKÝ KRAJ Košice-okolie Bunetice Sokoľ starosta poslanci
Michalovce Budince starosta &nbsp
Rožňava Betliar starosta &nbsp
Trebišov Svätá Mária starosta &nbsp

Příloha 02

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 76/1999 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 4. septembra 1999

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu konania volieb obec 11. 6. 1999
65 dní 9 - 3, 5 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obecné zastupiteľstvo 1. 7. 1999
65 dní 9 - 3 Pri voľbách do obecného zastupiteľstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú v nich zvoliť obecné zastupiteľstvo 1. 7. 1999
55 dní 16 - 2
21 -1,2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 11. 7. 1999
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie politické strany 11. 7. 1999
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 16. 7. 1999
45 dní 17 - 2
22 - 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 21. 7. 1999
40 dní 10 - 2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 26. 7. 1999
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 31. 7. 1999
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 5. 8. 1999
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 10. 8. 1999
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 10. 8. 1999
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie politické strany 15. 8. 1999
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie starosta obce 20. 8. 1999
48 hodín 30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 2. 9. 1999
&nbsp 26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 4. 9. 1999