75

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. apríla 1998 bola v Rige podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o leteckých dopravných službách.

Dohoda nadobudla platnosť 27. októbra 1998 na základe článku 23.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky
o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Lotyšskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného 7. decembra 1944 v Chicagu,

želajúc si uzavrieť dohodu ako dodatok k uvedenému dohovoru a v súlade s ním na účely zriadenia pravidelných leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

1. Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak:

a) pojem „Chicagský dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný 7. decembra 1944 v Chicagu, ktorý zahŕňa každý dodatok prijatý podľa článku 90 tohto dohovoru a každú zmenu dodatkov alebo dohovoru podľa článkov 90 a 94, ak tieto dodatky a zmeny prijali obidve zmluvné strany,

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ v prípade Slovenskej republiky znamená Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu civilného letectva a v prípade Lotyšskej republiky Ministerstvo dopravy alebo v obidvoch prípadoch ľubovoľnú osobu alebo orgán splnomocnený vykonávať funkcie, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené orgány štátnej správy,

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a splnomocnená v súlade s článkom 4 tejto dohody,

d) pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“, „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Chicagského dohovoru,

e) pojem „príloha“ znamená prílohu k tejto dohode alebo jej zmeny v súlade s ustanoveniami článku 19 ods. 2 tejto dohody,

f) pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe tejto dohody na účely prepravy cestujúcich, nákladu a pošty, v kombinácii alebo jednotlivo,

g) pojem „tarifa“ znamená cenu účtovanú za prepravu cestujúcich, batožiny alebo nákladu (s výnimkou pošty) vrátane akýchkoľvek ďalších služieb poskytovaných dopravcom, ako aj províziu z predaja lístkov za prepravu cestujúcich alebo za zabezpečenie prepravy nákladu. Pojem „tarifa“ zahŕňa aj podmienky, za ktorých platia ceny za prepravu nákladu a platba provízie.

2. Príloha tvorí integrovanú časť tejto dohody a všetko to, čo sa týka dohody, sa vzťahuje aj na prílohu, ak nie je stanovené inak.

3. Názvy článkov tejto dohody majú iba orientačný význam.

Článok 2

Udelenie prepravných práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane na účely poskytovania medzinárodných leteckých dopravných služieb tieto práva:

a) prelietať nad územím štátu druhej zmluvnej strany bez pristátia,

b) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany nie na účely leteckej dopravnej služby.

2. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené touto dohodou na účely prevádzkovania medzinárodných leteckých služieb na trasách určených v prílohe k tejto dohode. Tieto služby a trasy sa budú ďalej nazývať „dohodnuté služby“ a „určené trasy“. Pri vykonávaní dohodnutých služieb na určených trasách bude mať určená letecká spoločnosť okrem práv podľa odseku 1 tejto dohody takisto právo pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na určených trasách v bodoch uvedených v prílohe s cieľom prijať na palubu alebo vyložiť cestujúcich, batožinu, náklad alebo poštu v rámci medzinárodnej prepravy, v kombinácii alebo jednotlivo na komerčnom základe.

3. Ustanovenia odseku 2 sa nevykladajú tak, že sa tým udeľuje určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany právo brať na palubu cestujúcich, náklad alebo poštu za poplatok alebo formou prenájmu na účel prepravy medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenie o spôsobilosti a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, počas ich platnosti uznáva za platné aj druhá zmluvná strana, ak požiadavky, za ktorých boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo vyhlásené za platné, zodpovedajú minimálnym normám, ktoré sa môžu vytvoriť v súlade s Chicagským dohovorom, alebo ich presahujú.

2. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo v prípade preletu nad územím jej štátu odmietnuť uznanie platnosti osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu udelila druhá zmluvná strana alebo ktoré udelil ktorýkoľvek iný štát.

Článok 4

Určenie leteckých spoločností a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo písomne oznámiť druhej zmluvnej strane určenie jednej leteckej spoločnosti alebo niekoľkých leteckých spoločností na účely prevádzkovania dohodnutých služieb na určených trasách.

2. Každá zmluvná strana má právo zrušiť takéto určenie alebo určiť inú leteckú spoločnosť.

3. Po prijatí takého písomného oznámenia vládne orgány civilného letectva bezodkladne vydajú v súlade s odsekom 4 a s článkom 5 ods. 1 určenej leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie.

4. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany dôkaz, že je spôsobilá plniť podmienky stanovené zákonmi a inými právnymi predpismi, na ktorých základe tieto orgány postupujú pri povoľovaní v súlade s ustanoveniami Chicagského dohovoru.

5. Letecká spoločnosť, ktorá bola určená a dostala prevádzkové povolenie v súlade s ustanoveniami tejto dohody vrátane ustanovení o tarifách, môže kedykoľvek začať vykonávať dohodnuté služby.

Článok 5

Odmietnutie, zrušenie alebo pozastavenie prevádzkového povolenia

1. Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany majú právo odmietnuť udelenie alebo zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody, ktoré poskytli určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo stanoviť také podmienky, ktoré sú nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv,

a) vo všetkých prípadoch, keď určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť majetku a efektívna kontrola určenej leteckej spoločnosti sa previedla na zmluvnú stranu, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo na jej štátnych príslušníkov, alebo

b) v prípade, keď daná letecká spoločnosť nedodržiava zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá poskytla tieto práva, alebo

c) v prípade, keď určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

2. Ak okamžité zrušenie, pozastavenie práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 nie je nevyhnutné z hľadiska predchádzania ďalším porušeniam zákonov a iných právnych predpisov, využije sa takéto právo iba po konzultáciách s druhou zmluvnou stranou.

Článok 6

Poplatky za leteckú prevádzku

Poplatky za používanie letísk a zariadení na leteckú navigáciu, stanovené príslušnými orgánmi na území štátu každej zmluvnej strany pre lietadlá každej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, nesmú prevyšovať poplatky stanovené pre lietadlá vlastnej leteckej spoločnosti poskytujúcej podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

Článok 7

Oslobodenie od cla, daní a iných platieb

1. Lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany prevádzkované v medzinárodných leteckých dopravných službách, jeho obvyklé vybavenie, náhradné dielce, zásoby palív a mazív a tovar, nachádzajúce sa na palube lietadla (vrátane potravín, nápojov a tabakových výrobkov), sú oslobodené od cla, daní, inšpekčných poplatkov a iných platieb za predpokladu, že po prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany ostáva takéto vybavenie, náhradné dielce a zásoby na palube lietadla dovtedy, kým sa opäť nevyvezú alebo nespotrebujú počas preletu nad územím tohto štátu.

2. Oslobodené od cla, daní a poplatkov uvedených v odseku 1 s výnimkou platieb za služby sú

a) zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany, ktoré sú v stanovených limitoch a sú určené na spotrebu na palube lietadla zabezpečujúceho medzinárodné letecké dopravné služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany,

b) náhradné dielce vrátane motorov dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na účely údržby a opravy lietadla zabezpečujúceho medzinárodné letecké dopravné služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany,

c) pohonné látky, mazivá a spotrebné technické zásoby dovezené alebo dodané na územie štátu jednej zmluvnej strany na spotrebu pri prevádzkovaní medzinárodnej leteckej dopravnej služby určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany, aj keď sa tieto zásoby použijú na časti trasy ponad územie štátu druhej zmluvnej strany, na ktorom ich naložili.

3. Materiál uvedený v odseku 2 podlieha colnému dohľadu a môže byť podrobený colnej kontrole.

4. Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiály, zásoby a náhradné dielce, ktoré zostávajú na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných orgánov tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu uskladniť pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi v súlade s colnými predpismi nenaloží inak.

5. Nevyhnutné dokumenty leteckej spoločnosti, ako sú letové poriadky, letenky alebo prepravné doklady pre nákladnú dopravu (nákladné listy), s cieľom použiť ich určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany budú na území tohto štátu oslobodené od cla, platieb a podobných poplatkov.

6. Batožina alebo náklad prepravovaný v priamom tranzite cez územie štátu zmluvnej strany bude oslobodený od cla, daní a iných platieb, ktoré nesúvisia s poplatkami za služby pri prílete alebo pri odlete.

Článok 8

Kapacita

1. Určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán budú mať spravodlivé a rovnaké podmienky na poskytovanie dohodnutých služieb na trasách určených v prílohe tejto dohody.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb budú určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti alebo určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany tak, aby neprimerane neovplyvnili ich služby poskytované na rovnakej celej trase alebo jej časti.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán z územia alebo na územie štátu zmluvnej strany, ktorá letecké spoločnosti určila, ostanú ich prvoradými cieľmi a budú sa poskytovať na primeranej úrovni s kapacitou zodpovedajúcou súčasným a primeraným požiadavkám na prepravu cestujúcich, batožiny a nákladov vrátane pošty.

4. Právo začať alebo prestať poskytovať dohodnuté služby v medzinárodnej leteckej doprave do tretích krajín alebo z nich do bodu alebo bodov na trasách určených v prílohe tejto dohody sa bude uplatňovať v súlade so všeobecnými pravidlami súčasného rozvoja medzinárodnej leteckej dopravy a bude sa riadiť všeobecným pravidlom, že kapacita zodpovedá

a) požiadavkám na prepravu medzi štátom, ktorý určil leteckú spoločnosť, a cieľovými štátmi prepravy,

b) požiadavkám na prepravu cez územia štátov, ktoré letecká spoločnosť zabezpečuje, a

c) požiadavkám na prepravu v regiónoch, cez ktoré letecká spoločnosť prelieta, berúc do úvahy lokálne a regionálne služby.

Článok 9

Schválenie prevádzkových plánov

1. Letecká spoločnosť alebo letecké spoločnosti určené štátom jednej zmluvnej strany požiadajú vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr tridsať (30) dní pred začatím poskytovania služieb o schválenie prevádzkových plánov (letových poriadkov pre letnú a zimnú prevádzkovú sezónu). Prevádzkový plán bude obsahovať letový poriadok, frekvenciu poskytovania služieb a typy lietadiel, ktoré sa budú používať. Vládne orgány civilného letectva rozhodnú o tomto prevádzkovom pláne do dvadsať (20) dní odo dňa zaslania plánu leteckou spoločnosťou na schválenie.

2. Každú zmenu prevádzkového plánu, ako aj požiadavku na vydanie povolenia vykonávať dodatkové lety predloží určená letecká spoločnosť alebo určené letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany. Takúto požiadavku na zmenu alebo na dodatkové lety vládne orgány civilného letectva bezodkladne prerokujú.

Článok 10

Informácie a štatistické údaje

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany na požiadanie poskytnú vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany také informácie a štatistické údaje týkajúce sa dohodnutých služieb poskytovaných určenou leteckou spoločnosťou alebo určenými leteckými spoločnosťami jednej zmluvnej strany z územia a na územie štátu druhej zmluvnej strany, aké bežne pripravujú a predkladajú jej vlastné vládne orgány civilného letectva. Akékoľvek dodatočné štatistické údaje o preprave, ktoré vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú požadovať, sa na požiadanie stanú predmetom vzájomných diskusií a dohody medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán.

Článok 11

Tarify

1. Tarify na akékoľvek dohodnuté služby sa určia na primeranej úrovni vzhľadom na všetky relevantné faktory vrátane nákladov na prevádzku, na primeraný zisk, charakter služieb (ako úroveň rýchlosti a starostlivosti), záujmy užívateľov a tarify iných leteckých spoločností na každú časť určenej trasy. Tieto tarify sa stanovia pevne v súlade s ďalšími ustanoveniami tohto článku.

2. Tarify uvedené v odseku 1 si môžu dohodnúť dotknuté určené letecké spoločnosti pre každú určenú trasu. Konzultácie medzi leteckými spoločnosťami však nemusia byť povinnou požiadavkou na stanovenie taríf.

3. Každá tarifa sa predloží na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán najmenej tridsať (30) dní (alebo v kratšej lehote, ktorú môžu dohodnúť vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán) pred navrhovaným dňom jej zavedenia.

4. Každú navrhovanú tarifu môžu schváliť vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany bezodkladne. Ak ani jeden z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril svoj nesúhlas s navrhovanými tarifami do dvadsiatich (20) dní odo dňa ich predloženia, tarify sa budú pokladať za schválené. Ak však jeden z vládnych orgánov civilného letectva písomne oznámi neschválenie taríf, potom sa vládne orgány civilného letectva zmluvných strán budú usilovať tarify určiť dohodou.

5. Ak vládne orgány civilného letectva nemôžu tarifu určiť v súlade s ustanoveniami odseku 4, môžu otázku tarify na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán riešiť ako spor v súlade s ustanoveniami článku 18 tejto dohody.

6. Každá tarifa určená v súlade s ustanoveniami tohto článku ostáva v platnosti dovtedy, kým sa určí nová tarifa v súlade s ustanoveniami tohto článku. Ak sa vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán nedohodnú inak, podľa ustanovení tohto odseku platnosť taríf nebude dlhšia ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa, kedy by sa mala skončiť jej platnosť.

Článok 12

Spravodlivé podmienky konkurencie

1. Určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán zabezpečujúce medzinárodnú leteckú prepravu v súlade s touto dohodou budú mať spravodlivé a rovnaké podmienky.

2. V prípade potreby každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijme príslušné opatrenia na odstránenie všetkých foriem diskriminácie alebo nekalých praktík konkurencie nepriaznivo ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Obchodná činnosť

1. Určená letecká spoločnosť alebo letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú právo zriadiť na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jeho zákonmi a inými právnymi predpismi kancelárie s administratívnym, obchodným a technickým personálom, ktorý je nevyhnutný pre potreby tejto určenej leteckej spoločnosti.

2. Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú právo voľne predávať služby leteckej dopravy na území štátov obidvoch zmluvných strán priamo alebo prostredníctvom agentov a v akejkoľvek mene. Každá zmluvná strana sa zdrží obmedzovania práva určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany predávať a nakupovať prepravné služby akoukoľvek osobou.

3. Každá zmluvná strana na základe reciprocity umožní na území svojho štátu určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany zabezpečiť vlastné vybavovanie svojich cestujúcich, batožiny a nákladu (vlastný obchodný handling). Uplatnenie tohto práva závisí od kapacitného obmedzenia dotknutých letísk a nezahŕňa pozemné vybavovanie lietadla.

Článok 14

Prevod peňažných prostriedkov

1. Určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán môžu voľne previesť prebytky príjmov nad výdavkami na územie svojho štátu.

2. Tieto prevody sa budú uskutočňovať vo voľne vymeniteľnej mene v oficiálnom výmennom kurze a nebudú, s výnimkou bežných bankových poplatkov za služby, predmetom spoplatnenia, obmedzení, zdanenia alebo zadržiavania.

Článok 15

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a povinnosťami medzinárodného práva zmluvné strany týmto opätovne potvrdzujú, že ich záväzky na ochranu bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzovania svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať hlavne v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného 16. decembra 1970 v Haagu a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného 23. septembra 1971 v Montreale.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú nevyhnutnú pomoc, aby zabránili zmocneniu sa lietadiel a iným nezákonným činom ohrozujúcim bezpečnosť takých lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a akýmkoľvek útokom na bezpečnosť civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva a s technickými požiadavkami, ktoré prijala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo a ktoré boli zaradené ako dodatky k Chicagskému dohovoru do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany použiteľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od týchto prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 3, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete, odlete alebo pri zotrvaní na území štátu tejto druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa aplikujú primerané opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu a nakladania na palubu. Každá zmluvná strana v prípade konkrétnej hrozby vykoná na základe požiadavky druhej zmluvnej strany mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný nezákonný postup ohrozujúci bezpečnosť takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať prostredníctvom komunikačných prostriedkov a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takého prípadu alebo na odstránenie hrozby.

Článok 16

Aplikácia zákonov a právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet, pobyt alebo odlet lietadla z územia jej štátu v medzinárodných leteckých dopravných službách alebo prevádzku a navigáciu takých lietadiel platia aj pre určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany týkajúce sa príletu, pobytu alebo odletu lietadla vrátane vstupu, colného vybavenia, emigrácie, imigrácie, pasov, cla, meny a karantény platia pre cestujúcich, posádku, náklad alebo pre poštu prepravovanú lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od príletu až do odletu z územia štátu tejto zmluvnej strany.

3. Cestujúci, batožina a náklad v priamom tranzite cez územie štátu každej zmluvnej strany neopúšťajúce priestor letiska vyhradený na tento účel budú s výnimkou bezpečnostných opatrení proti činom násilia a leteckého pirátstva podrobené iba zjednodušenej kontrole.

4. V prípade, že osoba prepravovaná určenou leteckou spoločnosťou jednej zmluvnej strany nebude spĺňať právne požiadavky platné pre vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná na vlastné náklady prepraviť takého cestujúceho späť do miesta odletu.

Článok 17

Konzultácie

Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán budú priebežne v duchu úzkej spolupráce navzájom konzultovať zabezpečenie vykonávania a dodržiavania ustanovení tejto dohody.

Článok 18

Riešenie sporov

1. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, zmluvné strany sa budú usilovať riešiť ho rokovaním.

2. Ak zmluvné strany nedosiahnu urovnanie sporu rokovaním, môžu sa dohodnúť na prenesení rozhodnutia o spore na niektorý orgán alebo osobu; ak sa tak nedohodnú, spor na žiadosť jednej zo zmluvných strán predložia rozhodcovskému súdu, ktorý bude zložený z troch členov. Každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a títo sa potom dohodnú na vymenovaní tretieho člena. Každá zmluvná strana vymenuje jedného člena v lehote do šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou požadujúcej riešenie sporu rozhodcovským súdom a tretí člen rozhodcovského súdu bude vymenovaný v priebehu ďalších šesťdesiatich (60) dní. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vymenovaní člena v určenej lehote, môže tak urobiť prezident Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo na žiadosť jednej zo zmluvných strán. V každom prípade tretí člen rozhodcovského súdu musí byť štátnym príslušníkom tretieho štátu a bude predsedať rozhodcovskému súdu.

3. Zmluvné strany budú rešpektovať akékoľvek rozhodnutie prijaté v súlade s ustanoveniami odseku 2.

4. Výdavky na rozhodcovský súd budú znášať rovnakým dielom obidve zmluvné strany.

Článok 19

Zmeny

1. Ak jedna zo zmluvných strán považuje za potrebné zmeniť akékoľvek ustanovenie tejto dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie. Takéto konzultácie sa musia začať v lehote do šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení tejto lehoty. Akékoľvek takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po písomnom oznámení, že sú splnené vnútroštátne právne predpisy potrebné na nadobudnutie ich platnosti.

2. Napriek ustanoveniu odseku 1 dodatky týkajúce sa iba prílohy môžu dohodnúť vládne orgány civilného letectva zmluvných strán a nadobudnú platnosť na základe ich dohody.

Článok 20

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.

2. Každá zmluvná strana môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

3. V takom prípade sa platnosť dohody skončí po dvanástich (12) mesiacoch odo dňa prijatia oznámenia o výpovedi druhou zmluvnou stranou. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie oznámenia, bude sa považovať za prijaté štrnásť (14) dní po jeho prijatí Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo.

Článok 21

Dohovory

Ak v štátoch obidvoch zmluvných strán nadobudne platnosť mnohostranný dohovor, potom ustanovenia tohto mnohostranného dohovoru budú rozhodujúce. V súlade s článkom 17 tejto dohody sa môžu uskutočniť konzultácie o tom, do akej miery sa ustanovenia mnohostranného dohovoru týkajú ustanovení tejto dohody.

Článok 22

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dané v Rige 9. apríla 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obidva texty sú identické.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu
Lotyšskej republiky:

Valdis Birkaus v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

PLÁN TRÁS

1. Plán trás I

Trasy prevádzkované určenou leteckou spoločnosťou Slovenskej republiky:

Body na území Slovenskej republiky: všetky body

Medziľahlé body: dohodnú sa neskôr

Body na území Lotyšskej republiky: všetky body

Body za Lotyšskou republikou: dohodnú sa neskôr

2. Plán trás II

Trasy prevádzkované určenou leteckou spoločnosťou Lotyšskej republiky:

Body na území Lotyšskej republiky: všetky body

Medziľahlé body: dohodnú sa neskôr

Body na území Slovenskej republiky: všetky body

Body za Slovenskou republikou: dohodnú sa neskôr

3. Žiadne prepravné práva piatej slobody sa nebudú vykonávať medzi medziľahlými bodmi a bodmi za územím a na území štátu druhej zmluvnej strany, ak ich nedohodnú vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán.

Anglické znenie textu