73

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. apríla 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o leteckej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 25. mája 1998, na základe článku 21.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou pre leteckú dopravu platnosť Dohody o leteckých dopravných službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva a zmeny prílohy k Dohode (výmena listov 24. júla 1968/21. októbra 1968) podpísanej v Prahe 21. júla 1964.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky
o leteckej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Helénskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu s cieľom zaviesť a prevádzkovať plánované letecké služby medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu civilného letectva alebo inú osobu, alebo orgán oprávnený vykonávať funkcie v súčasnosti vykonávané uvedenou organizáciou alebo funkcie podobné, v prípade Helénskej republiky guvernéra Úradu civilného letectva a akúkoľvek inú osobu alebo orgán oprávnený vykonávať všetky funkcie, ktoré v súčasnosti vykonáva uvedený úrad, alebo funkcie podobné,

b) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane

(i) všetkých dodatkov Dohovoru, ktoré nadobudli platnosť podľa článku 94a Dohovoru a ktoré ratifikovali obidve zmluvné strany,

(ii) všetkých dodatkov alebo zmien Dohovoru prijatých podľa článku 90 Dohovoru, ak tieto zmeny nadobudli platnosť pre zmluvné strany,

c) pojem „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohu a všetky protokoly alebo ďalšie dokumenty pozmeňujúce túto dohodu alebo jej prílohu,

d) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená každú leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a autorizovaná v súlade s ustanoveniami článku 3 tejto dohody,

e) pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe tejto dohody na prepravu cestujúcich, nákladu a pošty jednotlivo alebo v kombinácii,

f) pojem „kapacita“ vo vzťahu k lietadlu znamená užitočné zaťaženie lietadla, ktoré sa používa na tejto trase alebo na časti trasy, a pojem „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám znamená kapacitu lietadla, ktoré sa používa na takéto služby, vynásobenú frekvenciou letov takého lietadla za dané obdobie na určenej trase alebo na úseku trasy,

g) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu má význam určený v článku 2 Dohovoru,

h) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam určený v článku 96 Dohovoru,

i) pojem „tarifa“ znamená ceny účtované za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, za akých tieto ceny platia, vrátane podmienok a cien za agentúrne a ostatné pomocné služby vykonávané prepravcom v súvislosti s leteckou dopravnou službou s výnimkou podmienok a úhrady za prepravu pošty,

j) pojem „poplatok za používanie“ znamená poplatok účtovaný leteckej spoločnosti za poskytovanie letiska, leteckej navigácie alebo leteckej bezpečnosti majetku, alebo zariadení. Názvy článkov tejto dohody žiadnym spôsobom neobmedzujú, ani nerozširujú význam žiadneho ustanovenia dohody.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane na vykonávanie pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany tieto práva:

a) právo preletávať bez pristátia nad územím jej štátu,

b) právo pristávať na území jej štátu nie na účely leteckej dopravnej služby,

c) právo pristávať na území jej štátu v bodoch určených pre danú trasu v pláne trás, ktorý tvorí prílohu tejto dohody, s cieľom priberať a dopravovať cestujúcich, náklad a poštu v medzinárodnej preprave jednotlivo alebo v kombinácii.

2. Žiadne z ustanovení odseku 1 nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, náklad alebo poštu, ktoré sa prepravujú za úhradu alebo za prenájom a sú určené pre iný bod na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Určenie leteckej spoločnosti a udelenie prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo určiť leteckú spoločnosť na poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách a diplomatickou cestou o tom informovať druhú zmluvnú stranu, alebo takéto určenie zrušiť, alebo zmeniť.

2. Po prijatí takého určenia vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto článku bez meškania udelia takto určenej leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákonov a z iných právnych predpisov, ktoré tieto orgány v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požadujú pri poskytovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť udelenie prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku alebo žiadať od určenej leteckej spoločnosti splnenie podmienok, ktoré považuje za potrebné na využívanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody, ak zmluvná strana nie je presvedčená o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prináležia zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, jej štátnym príslušníkom alebo obom.

5. Po splnení ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku určená letecká spoločnosť s udeleným prevádzkovým povolením môže kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že také služby nebude poskytovať, kým nebudú určené tarify pre tieto služby v súlade s ustanoveniami článku 14 tejto dohody.

Článok 4

Pozastavenie platnosti a zrušenie prevádzkového povolenia

1. Každá zo zmluvných strán má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv určených v článku 2 tejto dohody udelených určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany alebo uložiť také podmienky, aké považuje za potrebné pri uplatňovaní týchto práv, ak

a) určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že je schopná plniť podmienky stanovené zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré obvykle a primerane uplatňujú tieto orgány pri prevádzkovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb v súlade s Dohovorom, alebo

b) nie je presvedčená, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti prináležia zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom, alebo

c) určená letecká spoločnosť nedodržuje alebo porušuje zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo

d) určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami stanovenými v tejto dohode.

2. Takéto opatrenie sa uplatní až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou v súlade s článkom 16 tejto dohody, ak nie je nevyhnutné ihneď zrušiť alebo pozastaviť platnosť povolenia, alebo uložiť podmienky, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, aby sa predišlo ďalším porušeniam zákonov a iných právnych predpisov.

Článok 5

Aplikácia zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony, iné právne predpisy a postupy štátu zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt alebo odlet lietadiel viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou z územia jej štátu alebo ktoré upravujú prevádzku a navigáciu takýchto lietadiel, platia aj pre lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od príletu až do odletu z uvedeného územia.

2. Letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany musí pri prílete alebo odlete, a kým sa nachádza nad územím štátu druhej zmluvnej strany, dodržiavať zákony a iné právne predpisy štátu tejto zmluvnej strany, ktoré sa týkajú príletu, tranzitu a odletu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty z územia jej štátu vrátane nariadení pre vstup, colné vybavovanie, prisťahovalectvo a emigráciu, cestovné doklady, clo, valuty a hygienické opatrenia. Na žiadosť jednej zmluvnej strany dá druhá zmluvná strana leteckým spoločnostiam využívajúcim práva na leteckú prepravu v oboch štátoch povolenie na prijatie takých opatrení, ktorými sa zabezpečí, že budú prepravovaní len cestujúci s cestovnými dokladmi, aké sa vyžadujú pri vstupe alebo tranzite cez uvedený štát. Ak prepravovaná osoba nebude spĺňať podmienky vstupu na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná na vlastné náklady dopraviť takého cestujúceho späť do miesta odletu.

Článok 6

Priamy tranzit

Cestujúci, batožina a náklad v priamom tranzite cez územie štátu jednej zmluvnej strany, ktorí neopustia plochu letiska na to určenú, sa podrobia len zjednodušenej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od ciel a iných obdobných daní.

Článok 7

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na let, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, uznáva počas ich platnosti za platné aj druhá zmluvná strana na účely prevádzkových služieb, ktoré umožňuje táto dohoda, ak požiadavky, za akých boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo vyhlásené za platné, zodpovedajú minimálnym normám, ktoré sú alebo môžu byť ustanovené v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo v prípade preletu ponad územím jej štátu odmietnuť uznať platnosť osvedčení o kvalifikácii a licencie, ktoré príslušníkom jej štátu udelila alebo vyhlásila za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

2. Ak výhody alebo podmienky licencií alebo certifikátov uvedených v odseku 1, vydaných vládnymi orgánmi civilného letectva jednej zmluvnej strany osobe alebo určenej leteckej spoločnosti, alebo týkajúce sa lietadla nasadeného v prevádzke dohodnutých služieb na určených trasách, umožňujú odchýlku od noriem stanovených v Dohovore, pričom tento rozdiel je zaregistrovaný Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo, môžu vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany v súlade s článkom 16 tejto dohody požiadať o konzultáciu s vládnymi orgánmi civilného letectva tejto zmluvnej strany, aby sa ubezpečili, že príslušný postup je pre ne prijateľný. Nedosiahnutie uspokojivej dohody je dôvodom na uplatnenie článku 4 tejto dohody.

Článok 8

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na ochranu bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia vykonávania svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany predovšetkým postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale 24. februára 1988 a v súlade so všetkými ostatnými medzinárodnými dokumentmi v tejto oblasti, ktorými budú v budúcnosti štáty oboch zmluvných strán viazané.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku potrebnú pomoc, aby zabránili aktom protiprávneho zmocnenia sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takých lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré boli prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a zaradené ako dodatky k Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany použiteľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel registrovaní u nich a prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať pri prílete, pobyte alebo odlete z územia štátu tejto druhej zmluvnej strany dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 3.

5. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa na území jej štátu účinne uplatňovali primerané opatrenia na ochranu lietadla, na kontrolu cestujúcich a ich príručnej batožiny, a zabezpečí riadny výkon prehliadky posádky, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu alebo nakladania na palubu. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety všetkým požiadavkám druhej zmluvnej strany na primerané osobitné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

6. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iné nezákonné činy proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné zakončenie takého prípadu alebo jeho hrozby.

7. Ak má zmluvná strana dôvodné podozrenie, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva uvedené v tomto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať o urýchlené konzultácie s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Obchodná činnosť

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany má právo zriadiť svoje zastúpenie na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré sa vzťahujú na vstup, pobyt a zamestnávanie osôb, môže na územie štátu druhej zmluvnej strany priviesť a zamestnávať riadiacich, obchodných, technických, prevádzkových a iných odborných pracovníkov potrebných na zabezpečenie leteckých dopravných služieb.

3. Vymenovanie všeobecného agenta alebo všeobecného obchodného agenta sa uskutoční v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi štátu každej zmluvnej strany.

4. Každá určená letecká spoločnosť má právo predávať služby leteckej civilnej dopravy na území štátu druhej strany priamo sama alebo prostredníctvom svojich agentov a každý si môže kúpiť takúto prepravu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

Článok 10

Prevod peňažných prostriedkov

1. Každá zmluvná strana v súlade s platnými devízovými predpismi poskytne na požiadanie určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo previesť do svojho štátu prebytok príjmov nad výdavkami získaný v súvislosti s prepravou cestujúcich, nákladu a pošty v rámci dohodnutých služieb na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Ak jedna zmluvná strana zavedie obmedzenia na prevod prebytku príjmov, ktoré získala určená letecká spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany, aj druhá zmluvná strana bude mať právo zaviesť rovnaké obmedzenia na leteckú spoločnosť štátu tejto zmluvnej strany.

Článok 11

Oslobodenie od ciel a iných daní

1. Každá zmluvná strana na základe reciprocity oslobodí určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany od dovozných obmedzení, ciel, spotrebnej dane, dane z pridanej hodnoty, iných daní, inšpekčných poplatkov a ďalších vnútroštátnych ciel a poplatkov za lietadlá, pohonné hmoty, mazacie oleje, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklé palubné zariadenie, zásoby lietadla a iné výrobky určené na spotrebu alebo používané výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo obsluhou určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, ktorá prevádzkuje dohodnuté služby, ako aj za etikety, letecké účty, akékoľvek tlačené materiály, ktoré sú označené značkou spoločnosti, a bežné propagačné materiály, ktoré táto určená letecká spoločnosť distribuuje bezplatne.

2. Oslobodenie zaručené týmto článkom sa vzťahuje na položky uvedené v odseku 1 tohto článku, ak sú

a) dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou alebo z poverenia určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany,

b) ponechané na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany pri prílete na územie alebo pri odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany,

c) naložené na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany a určené na použitie pri prevádzkovaní dohodnutých služieb bez ohľadu na to, či sú takéto položky úplne alebo čiastočne spotrebované na území štátu zmluvnej strany poskytujúcej oslobodenie, za predpokladu, že tieto položky neboli na území štátu uvedenej zmluvnej strany scudzené.

3. Obvyklé letecké vybavenie, ako aj materiály a zásoby obvykle sa nachádzajúce na palube lietadla niektorej zmluvnej strany môžu byť vyložené na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov štátu danej zmluvnej strany. V tom prípade môžu byť na určitý čas uskladnené pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 12

Užívateľské poplatky

Každá zo zmluvných strán môže vyberať alebo dovoliť vyberať oprávnené a primerané poplatky za používanie letísk a iných leteckých zariadení v jej správe.

Každá zo zmluvných strán však súhlasí s tým, že také poplatky nebudú vyššie ako poplatky, ktoré sa vyberajú za používanie takých letísk a zariadení od lietadiel domácich leteckých spoločností poskytujúcich podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

Článok 13

Kapacita a schválenie letových poriadkov

1. Určeným leteckým spoločnostiam štátov zmluvných strán sa dostane spravodlivého a rovnakého zaobchádzania, aby mali rovnaké príležitosti na prevádzkovanie dohodnutých služieb na určených trasách.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb bude určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany zohľadňovať záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, aby neprimerane neovplyvnila služby, ktoré táto spoločnosť poskytuje na tej istej trase alebo na jej časti.

3. Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, majú svoj prvoradý cieľ poskytovať prepravné služby pre cestujúcich, náklad a poštu medzi územím štátu zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou a územím štátu druhej zmluvnej strany pri primeranom zaťažení alebo kapacite zodpovedajúcej preprave súčasnej a primerane predpokladanej.

4. Preprava cestujúcich, nákladu a pošty naložených na palubu a vyložených v bodoch na určených trasách mimo územia štátov, ktoré leteckú spoločnosť určili, sa dohodne medzi dvoma zmluvnými stranami.

5. Potrebnú kapacitu vrátane frekvencie služieb a typu lietadiel, ktoré má určená letecká spoločnosť štátu zmluvnej strany používať v dohodnutých službách, dohodnú vládne orgány civilného letectva na základe odporúčania určených leteckých spoločností. Určené letecké spoločnosti dajú po náležitých vzájomných konzultáciách také odporúčania, ktoré budú zohľadňovať princípy stanovené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku.

6. V prípade nesúladu medzi určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán sa záležitosti uvedené v odseku 5 budú riešiť dohodou medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán. Kým sa dosiahne taká dohoda, kapacita poskytovaná určenými leteckými spoločnosťami sa nezmení.

7. Určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany požiada vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr tridsať (30) dní pred začatím služieb na určených trasách o schválenie letového poriadku. Podobný postup bude platiť neskôr pri zmenách. V osobitných prípadoch sa uvedené orgány môžu dohodnúť na skrátení tejto lehoty.

Článok 14

Tarify v leteckej doprave

1. Tarify, ktoré účtujú letecké spoločnosti štátov zmluvných strán za dohodnuté služby, budú určené na primeranej úrovni a pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov vrátane prevádzkových nákladov, primeraného zisku, povahy služieb a tam, kde je to vhodné, taríf iných leteckých spoločností, ktoré poskytujú pravidelné služby na tých istých trasách alebo ich úsekoch.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku sa stanovia podľa týchto pravidiel:

a) ak sú určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán členmi medzinárodného združenia leteckých spoločností, napr. Medzinárodného združenia leteckých dopravcov, použitím ustáleného mechanizmu sadzieb, a ak existuje rozhodnutie o tarifách týkajúce sa dohodnutých služieb, určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán dohodnú tarify v súlade s takýmto rozhodnutím o tarifách. Ak nie je určené inak v uplatňovaní tohto článku, každá určená letecká spoločnosť zodpovedá za oprávnenosť a primeranosť takto dohodnutých taríf iba svojim vládnym orgánom civilného letectva,

b) ak neexistuje rozhodnutie o tarifách týkajúce sa dohodnutých služieb alebo ak jedna alebo obidve určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán nie sú členmi toho istého združenia leteckých spoločností uvedeného v písmene a) tohto článku, určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán sa vzájomne dohodnú na tarifách účtovaných za dohodnuté služby,

c) takto dohodnuté tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr šesťdesiat (60) dní pred predpokladaným dátumom ich zavedenia. So súhlasom vládnych orgánov civilného letectva možno túto lehotu skrátiť,

d) ak sa určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán nedohodnú na účtovaných tarifách alebo ak počas prvých tridsiatich (30) dní šesťdesiatdňového obdobia uvedeného v písmene c) tohto článku vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámia vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany svoju nespokojnosť s ktoroukoľvek tarifou dohodnutou medzi určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán v súlade s písmenami a) a b), vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa budú snažiť dosiahnuť dohodu na primeraných účtovaných tarifách.

3.

a) žiadna tarifa nenadobudne platnosť, kým ju neschvália vládne orgány civilného letectva niektorej zmluvnej strany,

b) tarify stanovené v súlade s ustanoveniami tohto článku ostávajú v platnosti, kým sa nezavedú nové tarify.

4. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na žiadnej im predloženej tarife podľa ustanovení tohto článku alebo na určení ktorejkoľvek tarify, spor sa bude riešiť v súlade s ustanoveniami článku 17 tejto dohody.

5. Ak nie sú vládne orgány civilného letectva jednej zo zmluvných strán spokojné s určenou tarifou, oznámia to vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany a určené letecké spoločnosti sa podľa požiadavky pokúsia dospieť k dohode. Ak do deväťdesiatich (90) dní odo dňa prijatia takého oznámenia nemôže byť určená nová tarifa v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku, použijú sa postupy stanovené v odseku 4 tohto článku.

Článok 15

Poskytovanie štatistických informácií

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytnú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany také informácie a štatistické údaje o prepravách vykonaných v rámci dohodnutých služieb určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany na územie a z územia štátu druhej zmluvnej strany, ktoré určená letecká spoločnosť obvykle spracúva a predkladá vládnym orgánom civilného letectva svojho štátu. Všetky ďalšie štatistické údaje o doprave, ktoré vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú požadovať od vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany, budú na požiadanie predmetom vzájomnej diskusie a dohody medzi obidvoma zmluvnými stranami.

Článok 16

Konzultácie a zmeny

1. Každá zmluvná strana alebo jej vládne orgány civilného letectva môžu kedykoľvek požiadať o konzultácie s druhou zmluvnou stranou alebo s jej vládnymi orgánmi civilného letectva.

2. Konzultácie požadované jednou zo zmluvných strán alebo ich vládnymi orgánmi civilného letectva sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti.

3. Každá zmena tejto dohody nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany navzájom oznámia, že boli splnené ich vnútroštátne postupy týkajúce sa uzavierania a nadobudnutia platnosti medzinárodných dohôd.

4. Napriek ustanoveniam odseku 3 môžu zmeny plánu trás v prílohe tejto dohody dohodnúť priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Tieto zmeny nadobudnú platnosť po ich potvrdení výmenou diplomatických nót.

Článok 17

Riešenie sporov

1. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo jej prílohy, zmluvné strany sa budú predovšetkým snažiť o jeho vyriešenie vzájomnými rokovaniami.

2. Ak zmluvné strany nedospejú k dohode vzájomnými rokovaniami, môžu sa dohodnúť na predložení sporu určitej fyzickej alebo právnickej osobe na jej poradný názor.

3. Ak zmluvné strany nedospejú k dohode podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, predložia spor rozhodcovskému orgánu troch rozhodcov, z ktorých po jednom určí každá zmluvná strana a na treťom sa dohodnú dvaja určení rozhodcovia. Každá zmluvná strana vymenuje rozhodcu v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia oznámenia druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou, že požaduje arbitráž sporu týmto rozhodcovským orgánom, a tretí rozhodca bude vymenovaný v lehote ďalších šesťdesiatich (60) dní. Ak jedna zo zmluvných strán nevymenuje svojho rozhodcu v stanovenej lehote, v prípade potreby môže niektorá zo zmluvných strán požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva o vymenovanie rozhodcu alebo rozhodcov; ak je prezident Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva príslušníkom štátu jednej zo zmluvných strán, možno požiadať staršieho viceprezidenta Rady, alebo ak je aj on príslušníkom tohto štátu, staršieho člena Rady, ktorý nie je príslušníkom toho istého štátu, aby vykonal také vymenovanie. Tretí rozhodca však bude štátnym príslušníkom tretieho štátu a bude konať ako predseda rozhodcovského orgánu a určí miesto uskutočnenia rozhodcovského konania.

4. Rozhodcovský orgán si určí vlastný postup.

5. Náklady rozhodcovského orgánu znášajú obidve zmluvné strany rovnakým dielom.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prijmú každé rozhodnutie vynesené na základe uplatnenia tohto článku.

7. Ak jedna zo zmluvných strán alebo určená letecká spoločnosť jej štátu nedodržiava rozhodnutia vynesené podľa odseku 3 tohto článku, môže jej druhá zmluvná strana obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť akékoľvek práva alebo výhody, ktoré jej udelila na základe tejto dohody.

Článok 18

Súlad s mnohostrannými dohovormi

Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor alebo dohoda, potom táto dohoda a jej príloha môžu byť upravené tak, aby vyhovovali ustanoveniam tohto mnohostranného dohovoru.

Článok 19

Registrácia

Táto dohoda, jej príloha a všetky ich zmeny sa zaregistrujú v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 20

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.

2. Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou písomne oznámiť vypovedanie tejto dohody; také oznámenie sa musí súčasne zaslať Medzinárodnej organizácii civilného letectva. V tom prípade sa platnosť dohody skončí po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o výpovedi druhou zmluvnou stranou, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú na odvolaní tohto oznámenia pred uplynutím daného obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa jeho prijatia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 21

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení. Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou pre leteckú dopravu platnosť Dohody o leteckých dopravných službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva a zmeny prílohy k Dohode (výmena listov 24. júla 1968/21. októbra 1968) podpísanej v Prahe 21. júla 1964.

Dané v Bratislave 8. apríla 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, gréckom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Pavol Hamžík v. r.

Za vládu
Helénskej republiky:

Theodoros Pangalos v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Helénskej republiky
o leteckej doprave

PLÁN TRÁS

Časť I

Trasy, na ktorých je oprávnená poskytovať dohodnuté služby určená letecká spoločnosť Slovenskej republiky:

body v Slovenskej republike – Atény, Grécko.

Časť II

Trasy, na ktorých je oprávnená poskytovať dohodnuté služby určená letecká spoločnosť Helénskej republiky:

body v Helénskej republike – Bratislava, Slovensko.

Poznámky pod čiarou

Poznámka) Medziľahlé body a body za môžu obsluhovať určené letecké spoločnosti. Medzi týmito bodmi a územím štátu druhej zmluvnej strany sa právo na piatu slobodu bude uplatňovať len po vzájomnej dohode určených leteckých spoločností a so súhlasom príslušných vládnych orgánov civilného letectva oboch zmluvných strán.