69

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1996 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť 5. februára 1997 na základe článku 13 ods. 1.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 382 z 2. júla 1996 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. augusta 1996.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Preambula

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu v prospech oboch štátov,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,

uznávajúc potrebu podpory a ochrany zahraničných investícií s cieľom upevniť hospodársku prosperitu oboch zmluvných strán,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ označuje všetky majetkové hodnoty investované investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany za predpokladu, že boli uskutočnené v súlade s právnym poriadkom druhej zmluvnej strany, a zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, záruky a podobné práva,

b) podiely, akcie a obligácie alebo akékoľvek iné formy účasti na majetku spoločnosti, spoločných podnikov, ako aj práva, ktoré sa na ne vzťahujú,

c) peňažné pohľadávky alebo nároky na akúkoľvek činnosť majúcu hospodársku hodnotu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, najmä literárne a umelecké diela vrátane zvukových nahrávok, vynálezy vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, usporiadanie časti integrovaných obvodov polovodičov, autorské práva, obchodné známky, patenty, priemyselné vzory a modely, práva z obchodných známok, obchodné mená, obchodné tajomstvá, technické postupy, know-how a goodwill,

e) koncesie vydané na základe zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu vrátane koncesií na prieskum, výskum, kultiváciu alebo na využívanie prírodných zdrojov.

Žiadna zmena formy investícií v súlade s právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa investície uskutočnili, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu jednej zo zmluvných strán, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ označuje fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom.

b) Pojem „právnická osoba“ označuje vo vzťahu ku ktorejkoľvek zmluvnej strane právnickú osobu zriadenú alebo zaregistrovanú podľa zákona a uznanú za právnickú osobu majúcu sídlo na území jednej zo zmluvných strán.

3. Pojem „výnosy“ označuje sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisk, úroky, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ označuje

- vo vzťahu k Slovenskej republike územie, nad ktorým vykonáva svoju suverenitu, suverénne práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom,

- vo vzťahu ku Chorvátskej republike územie a morské plochy vrátane morského dna a územia priľahlého k vonkajšej časti teritoriálneho mora, nad ktorými vykonáva svoju suverenitu, suverénne práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude na svojom území ochraňovať investície investorov druhej zmluvnej strany a umožňovať takéto investície v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán umožní na svojom území investície, v súlade so svojím právnym poriadkom im udelí potrebné povolenia v spojení s takýmito investíciami, ako aj s vydávaním licenčných zmlúv a dohôd o technickej, obchodnej a administratívnej pomoci. Každá zmluvná strana sa bude, kedykoľvek to bude potrebné, usilovať o vydávanie potrebných povolení týkajúcich sa činnosti konzultantov a iných kvalifikovaných osôb, ktoré sú cudzími štátnymi príslušníkmi.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zo zmluvných strán bude na svojom území poskytovať ochranu investíciám, ktoré uskutočnili investori druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom, a nepoškodí takéto investície neodôvodnenými alebo diskriminačnými opatreniami týkajúcimi sa ich riadenia, udržiavania, užívania, využívania, rozvoja, predaja a likvidácie.

2. Každá zo zmluvných strán zaručí na svojom území spravodlivé a riadne zaobchádzanie s investíciami investorov druhej zmluvnej strany. Toto zaobchádzanie nebude menej priaznivé ako to, ktoré poskytuje každá zo zmluvných strán na svojom území investíciám svojich investorov alebo investorov s najvyššími výhodami, ak je druhé zaobchádzanie výhodnejšie.

3. Doložka najvyšších výhod sa nebude vzťahovať na privilégiá, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytuje investorom tretieho štátu v dôsledku jej členstva alebo pridruženia k zóne voľného obchodu, colnej únii, spoločnému trhu alebo k súčasnej alebo budúcej dohode o zamedzení dvojitého zdanenia.

Článok 4

Vyvlastnenie

1. Žiadna zo zmluvných strán neprijme priamo ani nepriamo opatrenia vedúce k vyvlastneniu, znárodneniu alebo iné opatrenia, ktoré majú rovnakú podstatu alebo rovnaký účinok, voči investíciám investorov druhej zmluvnej strany (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou verejného záujmu na nediskriminačnom základe, zákonným spôsobom a za podmienky účinnej a adekvátnej náhrady. Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo ak sa budúce vyvlastnenie stane verejne známym a bude zahŕňať úrok odo dňa vyvlastnenia do dňa platby. Výška náhrady sa bude realizovať vo voľne vymeniteľnej mene, bude voľne prevoditeľná a uhradená bez neodôvodneného omeškania oprávnenej osobe bez ohľadu na miesto jej trvalého pobytu.

2. Dotknutý investor bude mať právo na neodkladné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom zmluvnej strany v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto článku.

Článok 5

Náhrada strát

Investorom zmluvnej strany, ktorých investície utrpeli škodu na území druhej zmluvnej strany v dôsledku vyvlastnenia, znárodnenia alebo iných opatrení rovnakej podstaty, alebo v dôsledku vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania alebo vzbury, sa poskytne zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, odškodnenie, kompenzácie alebo iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než aké poskytuje táto zmluvná strana svojim investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu. Akékoľvek platby uskutočnené v súlade s ustanoveniami tohto článku sa vykonajú bezodkladne a budú voľne prevoditeľné vo voľne vymeniteľnej mene.

Článok 6

Prevody

1. Každá zmluvná strana, na ktorej území investori druhej zmluvnej strany uskutočnili investície, umožní týmto investorom voľné prevody súm, ktoré sa vzťahujú na tieto investície a výnosy, ako sú:

a) kapitál a dodatočné sumy nevyhnutné na udržiavanie a rozvoj investícií,

b) zisk definovaný v článku 1 ods. 2 tejto dohody,

c) sumy potrebné na spravovanie, splácanie a amortizáciu pôžičiek, ktoré za investície uznali obidve zmluvné strany,

d) licenčné a iné poplatky,

e) výťažky z úplného alebo čiastočného predaja alebo z úplnej alebo čiastočnej likvidácie investície,

f) náhrady strát podľa článku 5,

g) príjmy občanov jednej zmluvnej strany, ktorí sú oprávnení pracovať v spojitosti s investíciami na území druhej zmluvnej strany.

2. Prevody sa uskutočnia bezodkladne vo voľne vymeniteľnej mene podľa trhového výmenného kurzu platného v deň prevodu v súlade s postupom stanoveným zmluvnou stranou, na ktorej území sa investície uskutočnili.

Článok 7

Postúpenie práv

Ak zmluvná strana alebo ňou určená agentúra poskytne platbu svojmu investorovi z dôvodu záruky poskytnutej vo vzťahu k investíciám na území druhej zmluvnej strany, prvá zmluvná strana prevezme práva a záväzky investora. Postúpené práva alebo záväzky neprevýšia pôvodné práva alebo záväzky investora.

Článok 8

Riešenie sporov z investícií medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1. Spory medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany investori písomne oznámia hostiteľskej zmluvnej strane vrátane podrobnej informácie o spore. Akýkoľvek spor bude predmetom rokovaní strán v spore.

2. Ak tieto spory nemôžu byť takto usporiadané do šiestich mesiacov odo dňa písomného oznámenia podľa odseku 1, ktorákoľvek zo strán v spore bude oprávnená predložiť spor buď

a) príslušnému súdu zmluvnej strany,

b) ad hoc rozhodcovskému súdu zriadenému podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL), alebo

c) Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID) zriadenému na základe Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov, otvoreného aj na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965, v prípade, že obe zmluvné strany sú signatármi tohto dohovoru.

3. Žiadna zo zmluvných strán nebude riešiť diplomatickou cestou spor, ktorý bol predložený na rozhodcovské konanie, ak rozhodcovský súd o spore záväzne nerozhodol.

4. Arbitrážne rozhodnutie bude konečné a záväzné pre obe zmluvné strany v spore. Každá zo zmluvných strán uskutoční bez meškania takéto rozhodnutie, ktoré sa vykoná v súlade s jej vnútorným právnym poriadkom.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto dohody sa budú pokiaľ možno riešiť diplomatickou cestou.

2. Ak sa spor nebude môcť vyriešiť v lehote šiestich mesiacov od začiatku rokovaní, na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa predloží rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa zriadi pre každý jednotlivý prípad takto: do dvoch mesiacov od prijatia písomnej žiadosti o rozhodcovské konanie každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorého po súhlase oboch zmluvných strán vymenujú za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie predložiť spor rozhodcovskému súdu.

4. Ak do času uvedeného v odseku 3 sa nevykonalo nutné vymenovanie, možno predsedu Medzinárodného súdneho dvora písomne požiadať, aby vykonal vymenovanie. Ak predseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo mu vo výkone tejto funkcie bráni iná prekážka, bude o vymenovanie požiadaný najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu jednej zo zmluvných strán.

5. Predseda rozhodcovského súdu bude občanom tretieho štátu, s ktorým obe zmluvné strany udržujú diplomatické styky.

6. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie je konečné a záväzné pre obe zmluvné strany. Každá zmluvná strana bude znášať náklady svojho rozhodcu a svojej účasti v rozhodcovskom konaní. Obe zmluvné strany uhradia rovnakým dielom náklady predsedu a ostatné náklady. Rozhodcovský súd určí vlastné pravidlá rokovania.

Článok 10

Použitie iných predpisov

Ak právne predpisy jednej zo zmluvných strán alebo záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva v súčasnosti alebo v budúcnosti alebo z dohôd, ktoré uzatvorili medzi sebou zmluvné strany po podpísaní tejto dohody, obsahujú ustanovenia, všeobecné alebo osobitné, ktoré oprávňujú investorov druhej zmluvnej strany na priaznivejšie zaobchádzanie s investíciami, než je uvedené v tejto dohode, v rozsahu, v ktorom sú tieto ustanovenia priaznivejšie, majú prednosť pred touto dohodou.

Článok 11

Konzultácie a výmena informácií

Na žiadosť jednej zo zmluvných strán druhá zmluvná strana bude súhlasiť s uskutočnením neodkladných konzultácií týkajúcich sa výkladu alebo použitia tejto dohody. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa uskutoční výmena informácií o dosahu, ktorý môžu mať zákony, procesné pravidlá alebo iné opatrenia druhej zmluvnej strany na investície, ktoré upravuje táto dohoda.

Článok 12

Uplatnenie dohody

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať na investície uskutočnené investormi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom pred nadobudnutím alebo po nadobudnutí jej platnosti, ale nebudú sa vzťahovať na spor, ktorý vznikne pred nadobudnutím platnosti dohody.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie

1. Táto dohoda nadobudne platnosť v deň druhého oznámenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane splnenia vnútorných procedurálnych postupov potrebných pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov a jej platnosť bude pokračovať, pokiaľ jeden rok pred uplynutím jej platnosti alebo nasledujúceho päťročného obdobia jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.

3. Pre investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody zostanú ustanovenia tejto dohody v platnosti počas ďalších desiatich rokov odo dňa skončenia platnosti tejto dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto dohodu.

Dané v Záhrebe 12. februára 1996 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnocenné. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu
Chorvátskej republiky:

Zlatko Mateš v. r.