Oznámenie č. 67/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky o prevode vládnych pohľadávok voči zahraničiu do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky a o zabezpečení vnútorného financovania poskytnutých vládnych úverov zo 7. apríla 1993

Čiastka 30/1999
Platnosť od 14.04.1999
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 1. februára 1999 na základe článku VI ods. 4.

67

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. februára 1999 bol v Prahe podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky o prevode vládnych pohľadávok voči zahraničiu do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky a o zabezpečení vnútorného financovania poskytnutých vládnych úverov zo 7. apríla 1993.

Dodatok nadobudol platnosť 1. februára 1999 na základe článku VI ods. 4.

DODATOK č. 1

k Dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky o prevode vládnych pohľadávok voči zahraničiu do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky a o zabezpečení vnútorného financovania poskytnutých vládnych úverov
zo 7. apríla 1993 (ďalej len „dohoda“)

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch:

Vo všetkých ustanoveniach dohody sa mení názov „pobočka 701 Českej národnej banky“ na „Česká národná banka“ (ďalej len „ČNB“ ).

Článok II

Spôsob delenia

sa dopĺňa o odsek 2 v tomto znení:

2. Nominálna hodnota pohľadávok, zložená z istiny a úrokov, za každé jednotlivé teritórium podľa odseku 1 tohto článku bude rozdelená i externe v prípadoch, keď dlžnícke krajiny odsúhlasia rozdelenie svojich pôvodných záväzkov voči bývalej ČSSR a bývalej ČSFR na záväzky voči Slovenskej republike a na záväzky voči Českej republike. Rozdelenie bude realizované na základe rokovaní, ktoré s predstaviteľmi kompetentných orgánov dlžníckych krajín uskutočnia zástupcovia ministerstiev financií Slovenskej republiky a Českej republiky.“.

Pôvodný odsek 2 sa mení na odsek 3.

Pôvodný odsek 3 sa mení na odsek 4.

Článok III

Operácie vykonávané po 1. januári 1993

Odsek 1 sa mení takto:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že

a) budú pri vymáhaní a správe pohľadávok voči jednotlivým dlžníckym krajinám postupovať samostatne a oddelene v prípadoch, keď došlo k externému rozdeleniu pohľadávok medzi Slovenskú republiku a Českú republiku podľa článku II ods. 2 tejto dohody,

b) pri pohľadávkach, ktoré neboli s dlžníckou krajinou externe rozdelené, budú postupovať spoločne a koordinovane,

c) v prípade, že sa zmluvné strany na spoločnom postupe podľa písmena b) tohto odseku nedohodnú, má každá zo zmluvných strán právo samostatne obhospodarovať svoje pohľadávky, pričom o začatí rokovania o spôsobe vysporiadania svojej časti pohľadávky informuje druhú zmluvnú stranu.“.

Odsek 2 sa mení takto:

2. Ministri financií oboch zmluvných strán určia zodpovedných pracovníkov, ktorí budú riešiť problémy spojené so zabezpečovaním inkasa pohľadávok vyplývajúcich z medzivládnych úverových dohôd, riešených podľa článku III ods. 1 písm. b) a c). V prípade, že na ich úrovni nedôjde k dohode, rozhodnú ministri financií obidvoch zmluvných strán.“.

Odsek 3 sa mení takto:

3. Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky zriadia príjmové účty štátnych rozpočtov Slovenskej republiky a Českej republiky, na ktoré budú v pomere dva ku jednej prevádzané platby v mene získanej od dlžníkov splácaním vládnych pohľadávok v prípadoch, keď zmluvné strany postupovali podľa článku III ods. 1 písm. b).“.

Odsek 4 sa za písmenom c) dopĺňa takto:

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky môžu vzájomne dohodnúť aj iný pomer financovania.“.

Odsek 5 sa mení takto:

5. Výdavky hradené zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v prospech ČSOB a ČNB budú uskutočňované prostredníctvom poverenej banky.“.

Článok IV

Správcovia pohľadávok

Názov článku sa mení na „Vedenie účtov pohľadávok“.

Odsek 1 sa mení takto:

1. ČSOB je bankou, ktorá zabezpečuje pre Slovenskú republiku a Českú republiku technické riešenie a postupy pri uskutočňovaní platieb a vedení účtov vyplývajúcich z medzivládnych úverových dohôd v civilnej oblasti.“.

Odsek 2 sa mení takto:

2. ČNB je bankou, ktorá zabezpečuje pre Slovenskú republiku a Českú republiku technické riešenie a postupy pri uskutočňovaní platieb a vedení účtov vyplývajúcich z medzivládnych úverových dohôd v špeciálnej oblasti.“.

Odsek 3 sa mení takto:

3. Poverené banky zabezpečujú pre Slovenskú republiku a Českú republiku služby uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku na komerčnom princípe podľa dohôd, ktoré uzavierajú s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky.“.

Článok IV sa dopĺňa o odsek 4 v tomto znení:

4. Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky si vyhradzujú právo poveriť vedením účtov pohľadávok podľa článku IV ods. 1 a 2 iné bankové subjekty; Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky vzájomne dohodnú konkrétny postup pri rozdelení a vedení účtov predmetných pohľadávok.“.

Článok V

Menové zabezpečenie

sa mení takto:

„Systém finančných vzťahov medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Českej republiky a ČSOB, ČNB a jednotlivými slovenskými a českými vývozcami bude uskutočňovaný takto:“.

Písmeno a) sa mení takto:

a) všetky pohľadávky inkasované v súlade s článkom III ods. 1 písm. b) budú delené v splatenej mene v pomere dva ku jednej,“.

Písmeno b) sa dopĺňa takto:

„Pokiaľ sa Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky v zmysle článku III ods. 4 dohodnú inak, táto zmena musí byť vyjadrená písomne ako výraz vôle obidvoch ministerstiev k jednotlivým úverovým dohodám alebo kontraktom.“.

Článok VI

Prechodné a záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o odsek 2 v tomto znení:

2. Dohoda môže byť zmenená a doplnená len po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.“.

Pôvodný odsek 2 sa mení na odsek 3 takto:

3. Dohoda zostáva v platnosti do doby konečného vysporiadania pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom tejto dohody.“.

Článok VI sa dopĺňa o odsek 4 v tomto znení:

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.“.

Dané v Prahe 1. februára 1999 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Brigita Schmögnerová v. r.

Za vládu
Českej republiky:

Ivo Svoboda v. r.