Nariadenie vlády č. 65/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/1999
Platnosť od 01.04.1999 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1999 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

65

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. marca 1999,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 84/1996 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2/1998 Z. z. sa mení takto:

V § 2 odsek 1 znie:

(1) Výška minimálnych mzdových taríf odstupňovaných do 12 tarifných tried pri určenom týždennom pracovnom čase 42 a 1/2 hodiny je:

Tarifná trieda Sadzba v Sk za hodinu Sadzba v Sk za mesiac
základná zvýšená o 15 % základná zvýšená o 15 %
1 19,40 22,40 3 600 4 140
2 20,20 23,40 3 750 4 320
3 21,10 24,30 3 920 4 500
4 22,10 25,50 4 110 4 720
5 23,30 26,90 4 330 4 970
6 24,70 28,40 4 580 5 260
7 26,30 30,20 4 870 5 590
8 28,10 32,30 5 210 5 980
9 30,20 34,70 5 600 6 420
10 32,60 37,60 6 050 6 950
11 35,30 40,80 6 560 7 540
12 38,50 44,40 7 150 8 220.".

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.


Mikuláš Dzurinda v. r.