Zákon č. 64/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/1999
Platnosť od 01.04.1999 do31.12.1999
Účinnosť od 01.04.1999 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 2 – § 4 písm. f) a n), bodov 8, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 50, bodu 51, bodu 54 – § 40g ods. 5 písm. c), bodov 56, 57, 60, 61, 66, 67, 68 a 70, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2000.

64

ZÁKON

z 30. marca 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/l992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/l992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/l993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/l993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/l994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/l994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/l994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/l994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/l995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 28l/l995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/l995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/l996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/l996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/l996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/l996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 289/1997 Z. z., zákona č. 60/1998 Z. z., zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 397/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „okrem príjmov uvedených v písmenách s) a t)“.

2. V § 4 písmená f), h), k), m), n) a o) znejú:

f) prijaté ceny a výhry v hodnote neprevyšujúcej 5 000 Sk za cenu alebo výhru.
Cenou alebo výhrou sa rozumie

1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, s výnimkou odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny,

2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,

3. cena zo športovej súťaže.

Oslobodenie sa nevzťahuje na príjmy zo súťaží vyhlásených zamestnávateľom pre svojich zamestnancov a na ceny zo športových súťaží prijatých daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 7). Cena z verejnej súťaže a obdobná cena plynúca zo zahraničia je oslobodená od dane v plnej výške, ak ju príjemca daroval na účely uvedené v § 15 ods. 8 v plnej výške obci alebo právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky;

h) príjem poskytovaný formou dávok, podpôr a služieb z povinného zdravotného poistenia,2c) nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia2d) a z poistenia v nezamestnanosti2g) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu, ako aj sociálne dávky poskytované namiesto dávok z povinného poistenia a plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce;2h)

k) štipendiá2i) zo štátneho rozpočtu a takéto plnenia poskytované zo zahraničia, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení2j) vrátane nepeňažného plnenia, príspevky2k) z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia a plnenia poskytované neziskovou organizáciou2l) okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6 a 7;

m) plnenia poskytované ozbrojenými silami vojakom základnej služby, vojakom náhradnej služby, vojakom zdokonaľovacej služby, vojakom prípravnej služby a žiakom vojenských škôl podľa osobitných predpisov;3)

n) disciplinárne odmeny poskytované príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby podľa osobitných predpisov;3a)

o) sociálne dávky a dávky výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby podľa osobitných predpisov;3b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2c, 2d, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 3, 3a a 3b znejú:

2c) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

2d) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov.

2g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

2h) § 79 až 111 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení zákona č. 386/1997 Z. z.

2i) Napríklad vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.

2j) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2k) Napríklad § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2l) § 2 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
§ 2 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

3) Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

3a) Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z., zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z. a zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z.

3b) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 58/1999 Z. z.
Zákon č. 114/1998 Z. z.
Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 54/1999 Z. z.“.

3. V § 4 sa vypúšťa písmeno s).

Doterajšie písmená t) až w) sa označujú ako písmená s) až v).

4. § 4 sa dopĺňa písmenami x), y) a z), ktoré znejú:

x) úrokové výnosy z hypotekárnych záložných listov;4b)

y) dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí a štátnych fondov na

1. obstaranie hmotného investičného majetku17) alebo na jeho technické zhodnotenie (§ 33),

2. úhradu výdavkov (nákladov) daňovníkom, ktorí podnikajú v poľnohospodárskej výrobe, lesnom a vodnom hospodárstve (§ 7);

z) vecné alebo peňažné dary poskytované príslušníkom, zamestnancom a členom jednotiek požiarnej ochrany a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku.17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 91 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „(tantiémy a im podobné odmeny)“.

6. V § 6 ods. 4 sa slová „sumu podľa odseku 12 písm. b)“ nahrádzajú slovami „sumy podľa odseku 12 písm. b) a e)“.

7. V § 6 ods. 12 písmeno b) znie:

b) sumu vo výške 300 Sk za každý kalendárny mesiac na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výkonom práce, ak zamestnanec vykonáva prácu viac ako päť kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci; táto suma sa zvyšuje

1. na 380 Sk za každý kalendárny mesiac, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov za kalendárny mesiac vrátane príjmov z prostriedkov sociálneho fondu4k) nepresiahne 7 000 Sk, alebo

2. na 800 Sk, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov za kalendárny mesiac vrátane príjmov z prostriedkov sociálneho fondu4k) nepresiahne 7 000 Sk a jeho skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania pravidelnou železničnou osobnou do-pravou a pravidelnou autobusovou dopravou okrem mestskej verejnej dopravy sú najmenej 300 Sk mesačne.

O tieto sumy sa neznižuje príjem uvedený v odseku 1 písm. d);“.

8. V § 6 ods. 12 sa vypúšťa písmeno c).

9. V § 6 ods. 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) sumu vo výške 500 Sk za každý kalendárny mesiac na mimoriadne výdavky zamestnanca, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov za kalendárny mesiac vrátane príjmov z prostriedkov sociálneho fondu4k) nepresiahne 7 000 Sk. O túto sumu sa neznižuje príjem uvedený v odseku 1 písm. d);“.

10. V § 7 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „predpisov“ umiestňuje odkaz 8c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

8c) Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.“.

11. V § 8 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 10 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 8“.

12. V § 9 ods. 4 písmeno d) znie:

d) o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch v zdaňovacom období, v ktorom sa končí prenájom.“.

13. V § 10 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú slová „a v § 4“.

14. V § 10 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „v hodnote neprevyšujúcej 300 000 Sk za každú výhru“.

15. V § 15 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a k výchovnému k dôchodku“ a za slovom „deti“ sa vypúšťa čiarka a slová „výchovné k dôchodku“.

16. V § 15 ods. 1 písm. e) posledná veta znie:

„Sumy podľa písmen d) a e) možno uplatniť aj pri súbehu nároku na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok,12e) výsluhový príspevok,12f) invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:

12e) Zákon č. 114/1998 Z. z.

12f) § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 73/1998 Z. z.
§ 202 ods. 1 písm. d) zákona č. 200/1998 Z. z.

17. V § 15 odsek 2 znie:

(2) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu podľa odseku 1 písm. a), ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov z dôchodkového zabezpečenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku12e) alebo výsluhového príspevku,12f) alebo mu tieto dôchodky boli priznané spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia a sú vyššie ako 21 000 Sk ročne. Ak suma týchto dôchodkov neprevyšuje 21 000 Sk ročne, zníži sa základ dane podľa odseku 1 písm. a) len vo výške rozdielu medzi vyplatenou sumou týchto dôchodkov a sumou 21 000 Sk. Na prídavky na deti a na príplatok k prídavkom na deti sa neprihliada.“.

18. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Sadzba dane

Daň zo základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane (§ 15) zaokrúhleného na celé stovky Sk nadol je:

nad Sk do Sk &nbsp
- 60 000 15%
zo základu presahujúceho
60 000 120 000 9 000 Sk + 20 % -"- 60 000 Sk,
120 000 180 000 21 000 Sk + 25 % -"- 120 000 Sk,
180 000 540 000 36 000 Sk + 32 % -"- 180 000 Sk,
540 000 1 080 000 151 200 Sk + 40 % -"- 540 000 Sk,
1 080 000 3 240 000 367 200 Sk + 44 % -"- 1 080 000 Sk,
3 240 000 a viac 1 317 600 Sk + 46 % -"- 3 240 000 Sk.".
&nbsp

19. § 19 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) úrokové výnosy z hypotekárnych záložných listov.4b)“.

20. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Stála prevádzkareň na účely tohto zákona je miesto alebo trvalé zariadenie na výkon činností, ktorého prostredníctvom daňovníci uvedení v § 2 ods. 3 alebo v § 17 ods. 5 vykonávajú úplne alebo sčasti svoju činnosť na území Slovenskej republiky, a to najmä miesto vedenia, pobočka, kancelária, dielňa, miesto predaja alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov. Stavenisko, miesto vykonávania stavebných projektov, montážnych projektov alebo opráv, poskytovanie činností a služieb uvedených v odseku l písm. c) daňovníkom, zamestnancami daňovníka alebo osobami pre neho pracujúcimi, sa považuje za stálu prevádzkareň len vtedy, ak trvanie činností presiahne v úhrne 183 dní počas jedného alebo viacerých období v priebehu 12 kalendárnych mesiacov idúcich po sebe.“.

21. V § 23 odsek 2 znie:

(2) Základom dane u daňovníkov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva,17) je hospodársky výsledok (zisk alebo strata) upravený o neuhradené alebo nezaplatené sumy výdavkov (nákladov) alebo neprijaté sumy príjmov podľa tohto zákona, a u daňovníkov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva,17) rozdiel medzi príjmami a výdavkami.“.

22. V § 23 ods. 4 písmeno e) znie:

e) výnos z dlhopisov4b) alebo jeho pomerná časť zahrnovaná do nákladov alebo príjmov pri predaji dlhopisov.“.

23. § 23 sa dopĺňa odsekmi 17, 18 a 19, ktoré znejú:

(17) Zmluvné pokuty a úroky z omeškania okrem úrokov z omeškania, ktorých postup pri zahrnovaní do základu dane je uvedený v odseku 14, sa zahŕňajú do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom sú zaplatené alebo prijaté.

(18) Pri predaji osobných dopravných prostriedkov s limitovanou vstupnou cenou podľa § 24 ods. 2 písm. a) sa do základu dane zahrnie zostatková cena zo stanoveného limitu (450 000 Sk) a súčasne časť predajnej ceny, ktorá zodpovedá pomeru stanoveného limitu k obstarávacej cene tohto dopravného prostriedku. Pri predaji osobných dopravných prostriedkov s limitovaným nájomným podľa § 24 ods. 2 písm. h) sa do základu dane zahrnie časť predajnej ceny, ktorá zodpovedá pomeru stanoveného limitu k celkovému zaplatenému nájomnému.

(19) Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva a ktorý účtoval o neuhradenom náklade zahrnovanom do výdavkov (nákladov) podľa tohto zákona až po jeho zaplatení, vykoná úpravu základu dane vykázaného v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k jeho zaplateniu na základe dodatočného daňového priznania podaného za obdobie, v ktorom o neuhradenom výdavku účtoval. Dodatočné daňové priznanie podá spolu s daňovým priznaním podávaným za to obdobie, v ktorom bola zaplatená úhrada (úhrady). Výsledná daň za obdobie, v ktorom bola zaplatená úhrada (úhrady), je určená ako súčet dane za toto obdobie a vyčísleného rozdielu dane z dodatočného daňového priznania (dodatočných daňových priznaní). Rovnako postupuje v prípade zaplateného nájomného podľa § 24 ods. 2 písm. h) aj daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.“.

24. § 23a vrátane nadpisu znie:

㤠23a

Úprava základu dane závislých osôb

(1) Závislými osobami sa na účely tohto zákona rozumejú ekonomicky alebo personálne vzájomne prepojené tuzemské závislé osoby a zahraničné závislé osoby.

(2) Tuzemskými závislými osobami sa na účely tohto zákona rozumejú vzájomne prepojené tuzemské fyzické osoby s tuzemskými právnickými osobami alebo tuzemské fyzické osoby navzájom alebo tuzemské právnické osoby navzájom.

(3) Zahraničnými závislými osobami sa na účely tohto zákona rozumejú vzájomne prepojené tuzemské fyzické osoby alebo tuzemské právnické osoby so zahraničnými fyzickými osobami alebo zahraničnými právnickými osobami.

(4) Ekonomickým prepojením sa rozumie viac ako 25 % účasť na základnom imaní druhých osôb alebo viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach druhých osôb, ako aj obchodný vzťah medzi blízkymi osobami19) navzájom. Personálnym prepojením sa rozumie účasť na riadení alebo na kontrole druhej osoby, a to aj prostredníctvom blízkych osôb alebo spoločníkov obchodnej spoločnosti a ich blízkych osôb.

(5) Ak pri obchodných vzťahoch sú ceny medzi zahraničnými závislými osobami vrátane cien za poskyt- nuté služby, pôžičky a úvery vyššie alebo nižšie, ako sú ceny používané medzi nezávislými osobami v bežných obchodných vzťahoch, upraví správca dane pri daňovej kontrole19c) základ dane spôsobom a metódou uvedenou vo všeobecne záväznom právnom predpise. Spôsob, metódu a princíp tvorby a zisťovania rozdielu medzi cenou dohodnutou závislými osobami pri obchodných vzťahoch a cenou používanou medzi nezávislými osobami v bežných obchodných vzťahoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(6) Ak daňovník písomne požiada správcu dane o odsúhlasenie konkrétnej metódy použitia tvorby ceny na účely uplatnenia cien medzi zahraničnými závislými osobami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, uplatňuje sa táto dohodnutá metóda.

(7) Ak daňová správa krajiny, s ktorou má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, vykonala úpravu základu dane závislej osoby v zahraničí, môže správca dane v súlade s príslušnou zmluvou povoliť úpravu základu dane zahraničnej závislej osoby. Povolenie tejto úpravy písomne oznámi daňovníkovi.

(8) Ak dohodnuté ceny medzi závislými tuzemskými osobami nezohľadňujú ich náklady a primeraný zisk, upraví správca dane pri kontrole o zistený rozdiel základ dane.“.

25. V § 24 ods. 2 písmeno b) znie:

b) zostatková cena (§ 29 ods. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku len do výšky príjmov z jeho predaja alebo do výšky náhrad zahrnutých do základu dane s výnimkou uvedenou v písmene c) a s výnimkou zostatkovej ceny bytu v bytovom dome prevádzaného právnym nástupcom štátneho podniku15) do vlastníctva doterajšieho nájomcu, ak je predaj uskutočnený za najvyššiu cenu ustanovenú podľa osobitného predpisu;18b)“.

26. V § 24 ods. 2 písm. h) sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a to bez ohľadu na deň platby“ a prvý bod znie:

1. pri osobných automobiloch (kód Klasifikácie produkcie 34.10.2) s výnimkou dodávkových automobilov a z motorových vozidiel na špeciálne účely inde neuvedených (kód Klasifikácie produkcie 34.10.54) len pri terénnych vozidlách najviac suma 550 000 Sk,“.

27. V § 24 ods. 2 písm. ch) sa za slová „z nehnuteľností,“ vkladá slovo „zaplatená“ a za slová „ako aj ďalšie“ sa vkladá slovo „zaplatené“.

28. V § 24 ods. 2 písm. i) sa za slovami „vstupnej ceny hmotného majetku“ vkladajú slová „pri nehnuteľnostiach obstaraných pred 31. decembrom 1992, zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie do 31. decembra 1998“.

29. V § 24 ods. 2 písm. k) bode 3 sa vypúšťajú slová „a daňovník zahŕňal obstarávaciu cenu (časť obstarávacej ceny) tohto motorového vozidla do výdavkov (nákladov)“.

30. V § 24 ods. 2 písmeno s) znie:

s) úhrn cien obstarania17) cenných papierov a vkladov v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, pri

1. cenných papieroch, s ktorými sa obchoduje na hlavnom trhu tuzemskej alebo zahraničnej burzy cenných papierov za predpokladu, že cena obstarania nie je vyššia a príjem z predaja nie je nižší ako odchýlka o 10 % od priemerného kurzu v deň nákupu alebo predaja zverejneného burzou cenných papierov,

2. ostatných cenných papieroch vrátane cenných papierov, pri ktorých nie je dodržaná podmienka uvedená v bode 1, a pri vkladoch najviac do výšky príjmov z ich predaja; toto ustanovenie s výnimkou prípadov nedodržania podmienky uvedenej v bode 1 sa nepoužije na daňovníkov, ktorí vykonávajú obchodovanie s cennými papiermi na základe osobitného zákona;24d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:

24d) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.“.

31. V § 24 ods. 2 písmeno y) znie:

y) zaplatené

1. úhrady podľa § 22 ods. l písm. c) a d) bodov l a 2 daňovníkom uvedeným v § 2 ods. 3 a v § 17 ods. 5, nájomné podľa písmena h) s výnimkou nájomného s právom kúpy prenajatej veci, úhrady za iné obchodné služby (kód Klasifikácie produkcie 74.1),

2. odplaty (provízie) za sprostredkovanie vrátane úhrad za výkon tejto činnosti na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv24e) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie podľa osobitného predpisu,24f) s výnimkou odplaty (provízie) za sprostredkovanie stavebného sporenia a poistenia, ktoré sa zahrnie do výdavkov (nákladov) po jej zaplatení fyzickej osobe alebo právnickej osobe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24f znie:

24f) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii, zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z.“.

32. V § 24 ods. 4 písmeno a) znie:

a) doba nájmu prenajímanej veci je dlhšia ako 20 % určenej doby odpisovania uvedenej v § 30, najmenej tri roky, v prípade postúpenia nájomnej zmluvy pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci bez zmeny podmienok na nového nájomcu platí uvedená podmienka pre zmluvu ako celok pre tých nájomcov, ktorí nájomné zahŕňajú do výdavkov (nákladov) vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa odseku 2 písm. h), a“.

33. V § 25 ods. 1 písmeno c) znie:

c) cena obstarania cenných papierov s výnimkou uvedenou v § 24 ods. 2 písm. s);“.

34. V § 25 ods. 1 písm. f) sa za slová „s výnimkou“ vkladá slovo „zaplatených“, slovo „prirážok“ sa nahrádza slovom „prirážky“ a slová „z omeškania platené“ sa nahrádzajú slovami „z omeškania zaplatené“.

35. V § 25 ods. 1 písm. j) sa odkaz 22 nahrádza odkazom 5 a poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

36. V § 25 ods. 1 písmeno v) znie:

v) tvorbu opravných položiek na ťarchu nákladov17) s výnimkou opravných položiek, o ktorých osobitný zákon ustanoví, že sú výdavkom (nákladom) podľa § 24 ods. 1;“.

37. V § 25 odsek 2 znie:

(2) Za výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na daňové účely nemožno uznať ani

a) odplaty (provízie) za sprostredkovanie vrátane úhrad za výkon tejto činnosti na základe mandátnych zmlúv alebo podobných zmlúv24e) s výnimkou uvedenou v § 24 ods. 2 písm. y);

b) výdavky (náklady) vrátane odpisov na obstaranie televíznych prijímačov a rozhlasových prijímačov a prístrojov pre záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu (kód Klasifikácie produkcie 32.3) s výnimkou prípadov, ak sa využívajú na zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb alebo sa používajú na účely zabezpečenia ochrany majetku daňovníka;

c) nezaplatené sumy výdavkov (nákladov) uvedené v § 24 ods. 2 písm. d), e) a f).“.

38. V § 26 ods. 6 sa vypúšťajú slová „s výnimkou štátnych podnikov a akciových spoločností, ktorých jediným zakladateľom je štát“.

39. § 28 znie:

㤠28

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo alebo ktorý spravuje majetok štátu28a) alebo majetok obce28b) (ďalej len „vlastník“), s výnimkou uvedenou v odseku 2.

(2) Prenajatý hmotný majetok môže odpisovať nájomca po dobu trvania nájomnej zmluvy na základe písomnej zmluvy s vlastníkom vtedy, ak predmetom tejto zmluvy je súbor zahŕňajúci hnuteľné veci a nehnuteľné veci využívané nájomcom na zabezpečenie príjmu po celé zdaňovacie obdobie ako celok (od 1. januára do 31. decembra). Toto ustanovenie možno využiť aj vtedy, ak nájomca má prenajatý súbor zahŕňajúci hnuteľné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve viacerých vlastníkov (spoluvlastníkov).

(3) Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže na základe písomnej zmluvy odpisovať nájomca, ak nebola vstupná cena u vlastníka hmotného majetku zvýšená o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zatriedi technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zatriedený prenajatý hmotný majetok.

(4) Technické zhodnotenie plne odpísaného majetku sa považuje za iný majetok, ktorý nezvyšuje vstupnú cenu a zostatkovú cenu majetku, a odpisuje sa v rovnakej odpisovej skupine, do ktorej bol zaradený pôvodný (plne odpísaný) majetok.

(5) Hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý je v spoluvlastníctve, odpisuje každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny, a to pomerne podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

(6) Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov, pričom pri odpisovaní dopravných prostriedkov podľa § 24 ods. 2 písm. a) sa pomerná časť odpisov vypočíta z limitovanej vstupnej ceny.

(7) Nehmotný majetok okrem vlastníka môže odpisovať aj daňovník, ktorý k nemu nadobudol právo užívania za odplatu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:

28a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

28b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“.

40. V § 29 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „s výnimkou technického zhodnotenia podľa § 28 ods. 4“.

41. V § 30 ods. 1 sa za slová „v prílohe“ vkladajú slová „č. 1“ a za slová „podľa prílohy“ vkladajú slová „č. 1“.

42. V § 30 ods. 7 sa slová „(odbory 411 8, 416, 535 4)“ nahrádzajú slovami „(kódy Klasifikácie produkcie 28.62.5, 29.52.4 - len stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku 29.56.23, 29.56.24)“.

43. V § 33 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú slová „a nehmotného majetku“.

44. V § 34 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Na určenie straty, ktorú možno podľa odseku 1 odpočítať, platia ustanovenia § 23 až 33. Neprihliada sa na ustanovenie § 20 ods. 4. Odpočítať možno len stratu zníženú o výšku povinnej tvorby rezervného fondu.30a) Odpočítavaná strata sa nezvyšuje o príjmy, o ktorých daňovník účtuje,17) ak sú zdaňované osobitnou sadzbou dane (§ 36).

(4) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať stratu podľa odseku 1 zanikol zrušením bez likvidácie, neprechádza časť neodpočítanej straty na jeho právneho nástupcu.“.

45. § 35a sa vypúšťa.

46. Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35b

Daňový úver

(1) Daňovníkovi dane z príjmov právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý vznikol po 1. apríli 1999, sa poskytne zníženie dane vykázanej v daňovom priznaní (ďalej len „daňový úver“) vo výške 100 % dane na päť po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom prvý raz vykázal základ dane a daň, ak

a) daňovníkom je akciová spoločnosť, ktorej hodnota splateného peňažného vkladu do základného imania k 31. decembru roka, za ktorý prvýkrát uplatní daňový úver, je najmenej

1. vo výške 5 000 000 EUR a predmet jej podnikania je uvedený v písmene c) bode 1,

2. vo výške 2 500 000 EUR a predmet jej podnikania je uvedený v písmene c) bode 1, ak zároveň sídlom a miestom podnikania spoločnosti je územie okresu s mierou nezamestnanosti prevyšujúcou 15 % k 31. decembru roku predchádzajúcemu roku vzniku spoločnosti,

3. vo výške 1 500 000 EUR a predmet jej podnikania je uvedený v písmene c) bode 2;

b) podiel splateného vkladu zahraničnej osoby zo zdrojov v zahraničí na základnom imaní spoločnosti podľa písmena a) počas celej doby čerpania daňového úveru je najmenej 75 %, pričom zostávajúci podiel na základnom imaní tejto spoločnosti môže mať z tuzemských osôb len tuzemská fyzická osoba;

c) predmetom podnikania spoločnosti podľa písmena a) je najmä

1. výroba tovaru,

2. poskytovanie vybraných služieb; vybranými službami sa rozumejú hotelové služby (kód Klasifikácie produkcie 55.1), doprava osôb lanovými dráhami, visutými dráhami a lyžiarskymi vlekmi (kód Klasifikácie produkcie 60.21.41), ostatná osobná doprava (kód Klasifikácie produkcie 61.20.12), služby spojené s vyhliadkovými jazdami autobusov (kód Klasifikácie produkcie 60.23.12), ostatné rekreačné činnosti (kód Klasifikácie produkcie 92.72, 92.33.10),

pričom tržby dosiahnuté z vykonávania týchto činností tvoria aspoň 60 % z celkových tržieb daňovníka;

d) splní podmienky uvedené v odseku 4 a v odseku 8 prvej vete.

(2) Daňovník uvedený v odseku 1 písm. a) bodoch 1 a 2 môže počas piatich po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím nasledujúcim po zdaňovacom období, v ktorom poslednýkrát čerpal daňový úver podľa odseku 1, každoročne čerpať ďalší daňový úver vo výške 50 % dane vykázanej v daňovom priznaní, ak splní podmienky podľa odseku 4 a odseku 8 prvej vety a počas obdobia čerpania daňového úveru podľa odseku 1 zvýši základné imanie spoločnosti ďalšími peňažnými vkladmi alebo vecnými vkladmi zo zdrojov v zahraničí o sumu zodpovedajúcu v prepočte najmenej

a) 5 000 000 EUR, ak ide o daňovníka podľa odseku 1 písm. a) bodu 1;

b) 2 500 000 EUR, ak ide o daňovníka podľa odseku 1 písm. a) bodu 2.

(3) Daňový úver podľa odseku 2 sa zvýši v každom zdaňovacom období o sumu zodpovedajúcu 20 % z celkovej výšky aktivovaných nákladov v zdaňovacom ob- dobí vynaložených na vývoj, ktorý je výsledkom vlastnej činnosti daňovníka.17)

(4) Daňový úver podľa odsekov 1 až 3 možno čerpať, ak

a) každoročne počas čerpania daňového úveru tvoria tržby daňovníka z predaja ním vyrobeného tovaru podľa odseku 1 písm. c) bodu 1 vyvážaného do zahraničia najmenej 60 % podiel z jeho celkových tržieb z predaja tovaru. Do tohto podielu sa započítavajú aj tržby z predaja tovaru v tuzemsku, ktorý pred vznikom daňovníka čerpajúceho daňový úver nebol na území Slovenskej republiky vyrábaný, a to najviac 30 % z požadovanej minimálnej výšky tržieb z predaja tovaru vyvážaného do zahraničia. Daňovník s predmetom činnosti podľa odseku 1 písm. c) bodu 2 môže čerpať daňový úver podľa odsekov 1 až 3, ak jeho tržby za poskytovanie služieb podľa odseku 1 písm. c) bodu 2 tvoria najmenej 60 % podiel z jeho celkových tržieb;

b) daňovník, ktorý čerpal daňový úver podľa odsekov l až 3, je povinný použiť prostriedky získané čerpaním daňového úveru najneskôr do dvoch rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poskytnutý daňový úver na obstaranie strojov a zariadení, ak ide o daňovníka s predmetom podnikania podľa odseku l písm. c) bodu 2, aj na obstaranie budov a stavieb, ak tieto slúžia predmetu jeho podnikania podľa odseku 1 písm. c).

(5) Daňovník podľa odsekov 1 a 2 môže počas čerpania daňového úveru odpisovať hmotný majetok a nehmotný majetok podľa § 26 ods. 5 a § 30 až 32

a) technologické zariadenia uvedené v prílohe č. 2, ktoré pred vznikom daňovníka neboli odpisované ani používané vo výrobnom procese na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, maximálnou ročnou odpisovou sadzbou 30 % z obstarávacej ceny tohto majetku na základe individuálne stanoveného odpisového plánu najdlhšie počas piatich rokov;

b) budovy a stavby uvedené v prílohe č. 1, ktoré pred vznikom daňovníka neboli odpisované ani používané vo výrobnom procese na území Slovenskej republiky, zaradené do odpisovej skupiny 4 a 5 ročnou odpisovou sadzbou 5 % z obstarávacej ceny;

c) technologické zariadenia neuvedené v prílohe č. 2 a nehmotný majetok podľa § 30 až 32;

d) odpis ako výdavok (náklad) vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov uplatní daňovník po prvýkrát najneskôr v tom zdaňovacom období, v ktorom začína čerpať daňový úver.

(6) Ak daňovník vytvára súbor predmetov z hmotného majetku odpisovaného podľa príloh č. 1 a 2, odpis podľa odseku 5 písm. a) môže uplatniť len vtedy, ak najmenej 70 % súboru predmetov tvorí hmotný majetok zaradený do prílohy č. 2.

(7) Po skončení čerpania daňového úveru podľa odsekov 1 až 3 hmotný majetok odpisovaný podľa odseku 5 písm. a) a b) zaradí daňovník do odpisových skupín v súlade s prílohou č. 1 a pokračuje v odpisovaní rovnomerným spôsobom podľa § 31 ročnou odpisovou sadzbou podľa údajov stĺpca „v ďalších rokoch odpiso-vania“. Stĺpec „pre zvýšenú vstupnú cenu“ sa použije len vtedy, ak technické zhodnotenie bolo vykonané po skončení čerpania daňového úveru.

(8) Nárok na daňový úver uplatní daňovník každoročne v daňovom priznaní spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.33c) Daňové priznanie podáva do 30. júna roku, ktorý nasleduje po zdaňovacom období, za ktorý si daňovník uplatnil nárok na daňový úver. Na daňovníka, ktorý čerpá daňový úver, sa nevzťahujú ustanovenia o platení preddavkov (§ 40m) okrem prípadov, ak správca dane do 3l. júla roku, v ktorom je podané daňové priznanie, písomne namieta plnenie podmienok čerpania daňového úveru. Ak daňovník písomne do 31. augusta roku, v ktorom bolo podané daňové priznanie, nepreukáže splnenie podmienok čerpania daňového úveru, počnúc mesiacom septembrom roku, v ktorom bolo podané daňové priznanie, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky (§ 40m) s tým, že preddavky splatné do mesiaca septembra vyrovná daňovník do konca tohto mesiaca.

(9) Ak daňovník nesplní podmienky poskytnutia daňového úveru, je povinný zaplatiť daň pripadajúcu na daňový úver a zaplatiť penále. Penále sa vypočíta podľa § 40r zo sumy neoprávnene zadržanej dane za obdobie čerpania daňového úveru. Na možnosť vyrubiť daň sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu32a) o zániku práva vyrubiť daň. Na daňovníka, ktorý čerpá daňový úver, sa vzťahujú ustanovenia o daňovej kontrole podľa osobitného predpisu.32a)

(10) Daňovník, ktorý čerpá daňový úver podľa odsekov 1 a 2, môže stratu, ktorá vznikla za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré prvýkrát uplatňuje daňový úver, odpočítať od základu dane rovnomerne počas piatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom si poslednýkrát uplatnil daňový úver. V tomto prípade sa na daňovníka nepoužijú ustanovenia § 34.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/l992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

47. V § 36 ods. 2 písmená b), c) a d) znejú:

b) 20 % z príjmov uvedených v § 8 ods. 6 a v § 10 ods. 1 písm. i) a j); ak je príjmom vecná výhra alebo vecná cena, sadzba dane je 25 %;

c) 15 % z príjmov uvedených v § 8 ods. 1 písm. c) a d) a

1. z výnosov z akcií a dočasných listov,

2. z výnosov z podielových listov, dlhopisov, vkladových listov a z vkladov postavených im na roveň,

3. z podielov na zisku z účastí v spoločnostiach s ručením obmedzeným a z účastí komanditistov v komanditných spoločnostiach,

4. z podielov na zisku a obdobného plnenia z členstva v družstvách,

5. z podielov členov pozemkových spoločenstiev na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkových spoločenstiev [§ 8 ods. 1 písm. a)];

d) 15 % z úroku, výhry alebo z iného výnosu plynúceho z vkladov na vkladných knižkách a z ďalších foriem vkladov, z bežných účtov a z vkladových účtov, ak je príjemcom úroku, výhry alebo výnosu daňovník podľa § 17 alebo ak ide o príjem daňovníka fyzickej osoby podľa § 7 ods. 3, pričom sa daň vybraná osobitnou sadzbou dane považuje za preddavok a celý príjem sa zdaní ako súčasť základu dane podľa § 7 alebo podľa § 23 ods. 12 v zdaňovacom období, v ktorom došlo k zrazeniu preddavku, okrem prípadov, ak suma preddavku presahuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, keď je odvedená suma preddavku považovaná za splnenie daňovej povinnosti; pri vyberaní preddavku sa postupuje rovnako ako pri dani vyberanej zrážkou podľa § 40n ods. 1, 2, 3 a 5; podľa uvedeného sa postupuje s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 18 ods. 4), daňovníka vykonávajúceho poisťovaciu činnosť, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a investičného fondu a podielového fondu, pri ktorých sa vybraním dane považuje daňová povinnosť za splnenú;“.

48. V § 40f ods. 1 písmeno c) znie:

c) sumu na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výkonom práce podľa § 6 ods. 12 písm. b) a sumu na mimoriadne výdavky zamestnanca podľa § 6 ods. 12 písm. e),“.

49. V § 40f ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

50. V § 40f ods. 1 písmeno e) znie:

e) nezdaniteľné časti základu dane; základ dane na výpočet preddavku za kalendárny mesiac sa zníži o 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane. Na preukázanú nezdaniteľnú sumu základu dane na manželku [§ 15 ods. 1 písm. c)], na sumu, o ktorú sa znižuje základ dane u požívateľa dôchodkov uvedených v § 15 ods. 2, a na hodnotu darov (§ 15 ods. 8) platiteľ dane prihliadne až pri ročnom zúčtovaní preddavkov za zdaňovacie obdobie.“.

51. V § 40f ods. 4 sa slová „písm. c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d) a e).“.

52. V § 40g ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Na predložené doklady podľa § 40h ods. 1 písm. h) platiteľ dane prihliadne už v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom ich daňovník preukáže.“.

53. V § 40g ods. 3 sa slová „sumu podľa § 6 ods. 12 písm. b)“ nahrádzajú slovami „sumy podľa § 6 ods. 12 písm. b) a e)“.

54. V § 40g odsek 5 znie:

(5) Platiteľ dane prihliadne na nezdaniteľné časti zo základu dane a sumy podľa § 6 ods. 12 písm. b) a e) len vtedy, ak daňovník podpíše do 30 dní po vstupe do zamestnania a každoročne najneskôr do 15. februára písomné vyhlásenie o tom,

a) aké skutočnosti sú u neho dané na priznanie nezdaniteľných častí zo základu dane, prípadne kedy a ako sa zmenili,

b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľné časti zo základu dane a sumy podľa § 6 ods. 12 písm. b) a e) u iného platiteľa dane a že nárok na nezdaniteľné časti zo základu dane na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník,

c) či je poberateľom dôchodkov uvedených v § 15 ods. 2.“.

55. V § 40h ods. 1 písmeno c) znie:

c) rozhodnutím o priznaní invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku a dokladom o vyplácaní dôchodku, ak daňovník uplatňuje nárok na zníženie dane z titulu nezdaniteľnej časti zo základu dane z dôvodu, že poberá invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,“.

56. V § 40h ods. 1 písmeno e) znie:

e) rozhodnutím o priznaní dôchodkov uvedených v § 15 ods. 2 a dokladom o výplate týchto dôchodkov, ak je daňovník ich príjemcom a ak ročne neprevyšujú hranicu ustanovenú v § 15 ods. 2,“.

57. V § 40h ods. 1 písm. g) druhý bod znie:

2. poberá iný dôchodok, ktorého jednou z podmienok je invalidita, ale jeho žiadosť o invalidný dôchodok bola zamietnutá z iných dôvodov ako z dôvodov jeho invalidity, ako aj pri súbehu nároku na dôchodky uvedené v § 15 ods. 2, na invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok a na invalidný výsluhový dôchodok,“.

58. V § 40h ods. 2 sa v prvej vete slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „e), f) a h)“ a na konci vety sa pripájajú slová „s výnimkou dokladov uvedených v odseku 1 písm. h)“.

59. V § 40ch ods. 3 sa slová „sumu podľa § 6 ods. 12 písm. b)“ nahrádzajú slovami „sumy podľa § 6 ods. 12 písm. b) a e).“.

60. V § 40ch ods. 5 úvodná veta znie:

„Platiteľ dane vykoná výpočet dane a zúčtovanie preddavkov a súčasne prihliadne na nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela), na nezdaniteľnú sumu u poberateľa dôchodkov uvedených v § 15 ods. 2 a na hodnotu darov poskytnutých za uplynulé zdaňovacie obdobie, ak daňovník do 15. februára podpíše písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie“.

61. V § 40ch ods. 5 písmeno d) znie:

d) sumu dôchodkov uvedených v § 15 ods. 2, ak v uplynulom zdaňovacom období nepresiahla sumu uvedenú v § 15 ods. 2,“.

62. V § 40ch ods. 6 sa slová „písm. b), c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e).“.

63. V § 40ch ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Platiteľ dane odvedie zrazený nedoplatok správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov.“.

64. V § 40i ods. 2 písm. e) v piatom bode sa slová „písm. b), c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e).“.

65. V § 40k ods. l sa za slovo „podať“ vkladajú slová „v ustanovenej lehote33c)“.

66. V § 40n odsek 1 znie:

(1) Daň sa vyberá zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje osobitná sadzba dane (§ 36). Zrážku je povinný vykonať platiteľ dane, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a zahraničný platiteľ dane (§ 40s) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Pri štátnych dlhopisoch vrátane štátnych pokladničných poukážok sa prednostne uplatní spôsob vyberania dane podľa podmienok emisie, ak sú tieto určené.“.

67. V § 40o ods. 2 sa slová „na území Slovenskej republiky a ktoré“ nahrádzajú slovami „na území Slovenskej republiky a zahraniční platitelia dane (§ 40s), ktorí“.

68. § 40p vrátane nadpisu znie:

㤠40p

Vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí

(1) Ak plynú daňovníkovi príjmy zo štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri vylúčení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy. Daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa však započíta na úhradu dane najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

(2) Príjmy, ktoré daňovníkovi uvedenému v § 2 ods. 2 plynú zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí

a) od zamestnávateľa so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí,

b) od zamestnávateľa so sídlom alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike

a ak sú tieto príjmy zahrnuté do nákladov stálej prevádzkarne v zahraničí, sa vylučujú zo zdanenia v Slovenskej republike. Z ostatných príjmov daňovníka sa daň vypočíta percentom daňového zaťaženia. Percento daňového zaťaženia sa zistí zo základu dane nezníženého o túto vyňatú časť. V prípade, ak je to pre daňovníka výhodnejšie, použije sa pri zdanení týchto príjmov postup podľa odseku 1.

(3) Ak plynú daňovníkovi príjmy zo zdrojov v zahraničí, kde sa zdaňovacie obdobie líši od zdaňovacieho obdobia v tuzemsku a v lehote na podanie daňového priznania33c) nemá doklad o zaplatenej dani od správcu dane v zahraničí, uvedie v daňovom priznaní predpokladanú výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí a daň pripadajúcu na tieto príjmy za zdaňovacie obdobie, za ktoré je daňové priznanie podané.

(4) Ak daňovník zistí, že z dôvodu rozdielneho stanovenia základu dane správcom dane v zahraničí je jeho daňová povinnosť v Slovenskej republike iná, ako priznal v daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu.33g)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33g znie:

33g) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

69. V § 40r ods. 1 a 2 sa v celom texte odsekov vypúšťajú slová „písm. b)“.

70. Za § 40r sa vkladá § 40s, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40s

Zahraničný platiteľ dane

Platiteľom dane33e) podľa § 40f, 40n a 40o sa rozumie daňovník uvedený v § 2 ods. 3 a § 17 ods. 5, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň (§ 22 ods. 2) alebo zamestnáva na území Slovenskej republiky svojich zamestnancov dlhšie ako 183 dní s výnimkou prípadov poskytovania služieb podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. c) a s výnimkou zahraničných zastupiteľských úradov. V prípade uvedenom v § 6 ods. 2 v druhej a tretej vete nie je platiteľom dane daňovník uvedený v § 2 ods. 3 a § 17 ods. 5.“.

71. Za § 41c sa vkladá § 41d, ktorý znie:

㤠41d

(1) Ustanovenie o oslobodení výnosov zo štátnych dlhopisov platné pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa použije na dlhopisy vydané pred účinnosťou tohto zákona.

(2) Pri zdanení miezd zúčtovaných do konca marca 1999 sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(3) Na doklady, ktoré daňovník predloží podľa § 40h ods. 1 písm. h) na uplatnenie nároku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výkonom práce podľa § 6 ods. 12 písm. b) tohto zákona, platiteľ dane prvýkrát prihliadne pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl 1999 v prípade, ak daňovník tieto doklady predloží do 30. apríla 1999.

(4) Ustanovenie § 40r ods. 7 sa použije na daňovníkov, ktorí v zdaňovacom období roku 1998 a 1999 uplatnili zníženie dane podľa podmienok uvedených v § 35a.

(5) Daňovníci, ktorí v zdaňovacom období roku 1998 a 1999 uplatnili zníženie dane podľa § 35a, pokračujú v uplatňovaní zníženia dane podľa doterajších predpisov.

(6) Daňovníci, na ktorých bol vyhlásený konkurz najneskôr 31. decembra 1998 a konkurzné konanie nebude skončené do 31. decembra 1999, vyrovnajú daň k tomuto dátumu podaním daňového priznania; od 1. januára 2000 je ich zdaňovacím obdobím kalendárny rok.“.

72. Doterajšia príloha k zákonu sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá tvorí prílohu k tomuto zákonu.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 286/1992 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 626/l992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/l993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/l993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/l994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/l994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/l994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/l994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/l995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 28l/l995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/l995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/l996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/l996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/l996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/l996 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., zákonom č. 289/1997 Z. z., zákonom č. 60/1998 Z. z., zákonom č. 173/1998 Z. z., zákonom č. 397/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999 okrem čl. I bodu 2 – § 4 písm. f) a n), bodov 8, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 50, bodu 51, bodu 54 – § 40g ods. 5 písm. c), bodov 56, 57, 60, 61, 66, 67, 68 a 70, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2000.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 64/1999 Z. z.

Príloha č. 2 k zákonu č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Hmotný majetok určený na osobitný (progresívny) spôsob odpisovania, klasifikovaný podľa Harmonizovaného systému kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka

Číselný znak colného sadzobníka
(CS)
Názov tovaru (hmotného majetku)
8401 Jadrové reaktory; nevyhorené palivové články (kazety) na jadrové reaktory; stroje a prístroje na oddeľovanie izotopov
8402 Generátory na výrobu vodnej alebo inej pary - parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu, ako aj paru); kotly nazývané „na prehriatu vodu"
8403 Kotly na ústredné kúrenie, iné ako PHS 8402
8404 Pomocné prístroje a zariadenia na kotly PHS 8402 alebo 8403 (napr. ohrievače vody tzv. ekonomizéry, prehrievače pary, odstraňovače sadzí, zariadenia na rekuperáciu plynov); parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky
8405 Plynové generátory na generátorový alebo vodný plyn, tiež vybavené čističmi plynov; vyvíjače acetylénu a podobné generátory na vyvíjanie plynu mokrou cestou, tiež vybavené čističmi plynov
8406 Turbíny na vodnú a inú paru
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory
8408 Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)
8410 Vodné turbíny, vodné kolesá a ich regulátory
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny
8412 Ostatné motory a pohony
8413 Čerpadlá na kvapaliny, tiež vybavené meracím zariadením; elevátory na kvapaliny
8414 Vzduchové čerpadlá alebo vývevy, kompresory a ventilátory na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom
8415 Klimatizačné stroje a prístroje skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene
8416 Horáky na kúreniská na tekuté, práškové alebo na plynné palivá; mechanické prikladacie zariadenia vrátane ich mechanických roštov, mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia
8417 Priemyselné alebo laboratórne kúreniská a pece vrátane spaľovacích, neelektrické
8419 Prístroje, stroje alebo laboratórne zariadenia, tiež s elektrickým ohrevom, na spracúvanie materiálu výrobnými postupmi zakladajúcimi sa na zmene teploty, ako je ohrievanie, varenie, praženie, destilácia, rektifikácia, sterilizácia, pasterizácia, parenie, sušenie, vyparovanie, odparovanie, kondenzovanie alebo chladenie, okrem prístrojov a zariadení pre domácnosť; prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody, neelektrické
8420 Kalandre alebo iné valcovacie stroje s výnimkou strojov na valcovanie kovov alebo skla, valce na tieto stroje
8421 Odstredivky vrátane sušiacich odstrediviek; prístroje na filtrovanie alebo na čistenie tekutín alebo plynov
8422 20 00 Stroje a prístroje na čistenie alebo na sušenie fliaš alebo iných obalov
8422 30 00 Stroje a prístroje na plnenie, uzatváranie, pečatenie alebo označovanie fliaš, plechoviek, škatúľ, vriec alebo podobných obalov; prístroje na prevzdušňovanie nápojov
8422 40 00 Ostatné baliace stroje a prístroje (vrátane termosterilizačných obalových strojov)
8424 Mechanické prístroje (tiež ručné) na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie tekutín alebo práškov; hasiace prístroje, tiež s náplňou; striekacie pištole a podobné prístroje; dúchadla na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie prístroje
8425 Kladkostroje, zdvíhacie zariadenia a výťahy iné ako skipové výťahy; rumpály a zvislé navijaky; zdviháky
8426 Lodné otočné stĺpové žeriavy, žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky; Pojazdné mostové žeriavy, prepravné žeriavy, portálové žeriavy, mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky
8427 Vidlicové stohovacie vozíky; iné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným zariadením
8428 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie a vykladacie zariadenia (napr. výťahy, eskalátory, dopravníky, lanovky)
8429 Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce, s vlastným pohonom
8430 Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, ubíjacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy
8432 Stroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo alebo lesníctvo, na prípravu alebo na obrábanie pôdy; valce na úpravu trávnikov alebo športových plôch
8433 Žacie a mlátiace stroje a zariadenia vrátane zariadení na lisovanie zelených krmovín a slamy; kosačky na trávu a zelené krmoviny; stroje na čistenie, triedenie vajec, ovocia a ostatných poľnohospodárskych výrobkov okrem strojov a prístrojov PHS 8437
8434 Dojacie stroje a mliekarenské stroje a zariadenia
8436 Ostatné stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo vrátane zariadení na klíčenie rastlín a ich mechanického alebo tepelného vybavenia; umelé liahne a umelé kvočky pre hydinárstvo
8437 Stroje na čistenie, triedenie alebo na preosievame semien, zrna alebo sušených strukovín; stroje a prístroje používané v mlynárstve alebo pri spracúvaní obilia alebo suchých strukovín, iné ako stroje a zariadenia poľnohospodárskeho typu
8438 Stroje a zariadenia na priemyselnú prípravu alebo na výrobu potravín alebo nápojov, inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté, iné ako stroje a zariadenia na extrakciu alebo prípravu živočíšnych alebo rastlinných stužených tukov alebo olejov
8439 Stroje a zariadenia na výrobu papieroviny z celulózovej vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera, kartónu alebo lepenky
8440 Stroje a zariadenia na brožovanie a väzbu kníh vrátane strojov na zošívanie kníh
8441 Ostatné stroje a prístroje na spracovanie buničiny (papieroviny), papiera, kartónu alebo lepenky vrátane rezačiek všetkých druhov
8442 Stroje a zariadenia (iné ako obrábacie a tvárniace stroje PHS 8456 až 8465) na liatie alebo na sádzanie písma, na prípravu a zhotovovanie štočkov, dosák, valcov a iných tlačiarskych pomôcok; tlačiarske typy, štočky, tlačiarske dosky a valce, litografické kamene upravené na grafické účely (napr. hladené, zmene, leštené)
8443 Tlačiarenské stroje a zariadenia vrátane dýzových, okrem zariadení PHS 8471; pomocné tlačiarenské zariadenia
8444 00 Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických textilných materiálov
8445 Stroje na prípravu textilných vláken; stroje na spriadanie a dopriadanie, zdvojovanie alebo na krútenie a ostatné stroje a zariadenia na výrobu textilných priadzí; stroje na navíjanie a súkanie (vrátane útkových súkacích strojov) a stroje na prípravu textilných vláken na spracovanie na strojoch PHS 8446 alebo 8447
8446 Tkáčske krosna
8447 Pletacie stroje a krosna, stroje na spevnenie prešitím, opriadacle stroje, stroje na výrobu tylu, čipiek, výšiviek, lemoviek a prámikov, pletených alebo sleťovinových a stroje na výrobu strapcov
8449 00 00 Stroje a zariadenia na výrobu a konečnú úpravu plsti alebo netkaného textilu ako metrového alebo tvarovaného tovaru vrátane strojov a prístrojov na výrobu plstených klobúkov; formy na výrobu klobúkov
8451 Stroje a zariadenia (iné ako PHS 8450) na pranie, čistenie, žmýkanie, sušenie, žehlenie (vrátane žehliacich strojov a mangľov), bielenie, farbenie, apretovanie, ovíjanie alebo impregnovanie textilných priadzí, látok alebo celkom zhotoveného textilného tovaru a stroje na preťahovanie tkanín alebo Iných podložiek používaných na výrobu dlážkových krytín, ako je linoleum; stroje na navíjanie, odvíjanie, skladanie a plisovanie, strihanie, zúbkovanie alebo vykrajovanie textílií
8453 Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo na spracovanie koží alebo usní, alebo na zhotovovanie alebo opravy obuvi alebo výrobkov z koží a usní s výnimkou šijacích kožušníckych strojov
8454 Konvertory, lejacle panvy, kokily na ingoty a odlievacie stroje pre metalurgiu a zlievarne kovov
8455 Valcovacie stolice a valcovacie trate, ako aj valce na ne
8456 Obrábacie stroje na spracovanie všetkých materiálov ich úberom pomocou lasera alebo pomocou Iných svetelných alebo fotónových zväzkov, ultrazvuku, elektroerózie, elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov Ionizujúceho žiarenia alebo oblúkových výbojov v plazme
8457 Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje jednopolohové a viacpolohové na obrábanie kovov
8458 Sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier) na obrábanie kovov
8459 Obrábacie stroje (vrátane strojov s pohyblivou hlavou) na vŕtanie, vyvrtávanie, frézovanie, rezanie závitov alebo na rezanie vnútorných závitov úberom kovu, iné ako sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier) PHS 8458
8460 Obrábacie stroje na odstraňovanie rozstrapenia (ostrapkov), ostrenie, brúsenie, honovanie, lapovanie, dohladzovanie povrchu, leštenie alebo na inú konečnú opravu kovov, cermetov pomocou brúsnych kameňov (brúsiv) alebo leštiacich prostriedkov, okrem strojov na obrábanie a dokončovanie ozubených kolies PHS 8461
8461 Obrábacie stroje na hobľovanie, obrážanie (vodorovné aj zvislé), drážkovanie, preťahovanie, obrábanie ozubených kolies, brúsenie ozubených kolies alebo ich dokončovacie operácie, strojové píly, odrezávacie stroje a ostatné obrábacie stroje pracujúce metódou uberú kovov alebo cermetov, ktoré nie sú inde uvedené ani zahrnuté
8462 Tvárniace stroje (vrátane lisov) na opracovanie kovov kovaním, razením alebo lisovaním v zápustke, padacie buchary, pákové buchary a iné buchary, obrábacie stroje (vrátane lisov) používané na tvárnenie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím, strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezávaním, nastrihovaním alebo vrúbkovaním, lisy na tvárnenie kovov alebo kovových karbidov tu neuvedené ani nezahrnuté
8463 Iné tvarovacie stroje na opracovanie kovov alebo cermetov, pracujúce inak ako úberom materiálu
8464 Obrábacie stroje na kameň, keramické látky, betón, azbestový cement alebo podobné nerastné materiály alebo stroje na obrábanie skla za studená
8465 Obrábacie stroje (vrátane strojov na pribíjanie klincov, spájanie sponkami, glejenie alebo iné spájanie), na opracúvanie dreva, korku, kostí, ebonltu, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých materiálov
8467 Ručné náradie pneumatické, hydraulické alebo s vlastným motorom, iným ako elektrickým
8468 Stroje a prístroje na spájkovanie alebo na zváranie, tiež na rezanie, iné ako PHS 8515; plynové stroje a prístroje na povrchové kalenie
8474 Stroje a prístroje na triedenie, preosievame, oddeľovanie, pranie, drvenie, mletie, miešanie a miesenie zemín, kameňov, rúd a iných pevných nerastných látok (aj v tvare prášku alebo kaše), stroje na aglomerovanie, lisovanie a tvárnenie pevných nerastných palív, keramických látok, cementu, sadry a Iných práškovitých alebo kašovitých nerastných látok; stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku
8475 Stroje a zariadenie na montáž žiaroviek alebo elektrónových svietidiel, trubíc, elektrónok alebo výbojok alebo bleskových žiaroviek, v sklenených puzdrách; stroje na výrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenených výrobkov za tepla
8477 Stroje a prístroje na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto materiálov, inde neuvedené ani nezahrnuté v tejto kapitole
8478 Stroje a prístroje na prípravu alebo na spracovanie tabaku, v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou Individuálnou funkciou, v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté
8480 Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy, formy na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty
8482 Guľkové alebo valčekové ložiská
8501 Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)
8502 Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)
8504 Elektrické transformátory, statické meniče (napr. usmerňovače) a induktory
8505 Elektromagnety, permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie; upínacle dosky, skľučovadlá a iné podobné upínacle zariadenia s elektromagnetmi alebo s permanentnými magnetmi; elektromagnetické spojky a brzdy, elektromagnetické zdvíhacie hlavy
8506 Galvanické články a batérie
8507 Elektrické akumulátory vrátane separátorov, tiež s pravouhlým prierezom (vrátane štvorcového)
8508 Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom
8511 Prístroje a elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie zariadenie na zážihové a vznetové spaľovacie motory s vnútorným zapaľovaním (napr. magnetické zapaľovače [magnetá], zapaľovacle cievky, zapaľovacie a žeraviace sviečky, spúšťače); generátory (napr. dynamá, alternátory) a regulačné spínače používané s týmito motormi
8512 Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné (okrem výrobkov PHS 8539), stierače, rozmrazovače a odhmlievače, elektrické, na bicykle a motorové vozidlá
8514 Elektrické pece priemyselné alebo laboratórne (vrátane Indukčných alebo dielektrických); ostatné priemyselné alebo laboratórne Indukčné alebo dielektrické ohrievacie zariadenia
8515 Zariadenia a stroje elektrické (aj elektricky vyhrievaný plyn), laserové alebo používajúce iné svetelné či fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce elektrónové zväzky, magnetické Impulzy alebo plazmové výboje na spájkovanie alebo zváranie, tiež schopné rezania; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo cermetov za tepla
8530 Elektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné alebo na kontrolu a riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie zariadenia a na vybavenie prístavov a letísk (iné ako PHS 8608)
8535 Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich spájanie do elektrického obvodu (napr. odpájače, spínače, poistky, bleskoistky, obmedzovače napätia, obmedzovače prúdových rázov, zásuvky, rozvodné skrine) na napätie väčšie ako 1 000 V
8543 Elektrické stroje a zariadenia a prístroje, ktoré majú Individuálne funkcie a nie sú uvedené ani zahrnuté inde v tejto kapitole
8701 Traktory a ťahače (okrem traktorov PHS 8709)
8705 Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú alebo na nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily, žeriavové nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné röntgenové stanice)
8709 Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničných staniciach; ich časti a súčasti