Vyhláška č. 6/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Čiastka 4/1999
Platnosť od 21.01.1999 do30.09.2002
Účinnosť od 01.02.1999 do30.09.2002
Zrušený 557/2002 Z. z.

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 21. decembra 1998

o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana“), ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a z rozpočtových kapitol krajských úradov.

§ 2

(1) Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra, sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti ministerstva vnútra,1) a to na

a) obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku, jeho opravy, údržbu, technické zhodnotenie a jeho užívanie na zabezpečenie podielu ministerstva vnútra na vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, na varovaní obyvateľstva a vyrozumení osôb a na evakuácii,2)

b) zabezpečovanie a vykonávanie preventívno-výchovnej, vedeckovýskumnej, vývojovej a edičnej činnosti, ako aj vzdelávacej činnosti zamestnancov civilnej ochrany,

c) obstaranie, skúšky a opravy centrálne obstarávaného materiálu civilnej ochrany,3)

d) prevádzku a údržbu zariadení a prostriedkov informačného systému civilnej ochrany4) v správe ministerstva vnútra,

e) obstaranie preukazov totožnosti pre personál civilnej ochrany,5)

f) peňažné náležitosti vojakov v základnej službe, náhradnej službe a zdokonaľovacej službe.6)

(2) Z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra sa ďalej uhrádza

a) náhrada mzdy pri výkone služby v ozbrojených silách a v civilnej službe podľa osobitného predpisu,7)

b) náhrada škody8) fyzickej osobe, ku ktorej došlo pri plnení úloh civilnej ochrany, v súvislosti s pomocou poskytovanou pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti9) alebo pri príprave na civilnú ochranu,10)

c) jednorazové mimoriadne odškodnenie,11)

d) náhrada výdavkov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a štátnych orgánov, ktoré plnia úlohy civilnej ochrany v rámci svojej pôsobnosti,12)

e) náhrada výdavkov štátnych orgánov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb a verejnoprávnych inštitúcií s humanitným poslaním spojených so spoluprácou s ministerstvom vnútra podľa osobitného predpisu.13)

(3) Požiadavky na úhradu výdavkov podľa odseku 2 sa uplatňujú na ministerstve vnútra.

§ 3

(1) Výdavkami na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly krajského úradu,14) sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti krajského úradu a okresného úradu,15) a to na

a) prevádzku, údržbu, kontrolu a opravy zariadení civilnej ochrany,16) ktoré sú v správe krajského úradu alebo okresného úradu, prípadne rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie nimi zriadenej,

b) materiálne zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu,10)

c) organizovanie preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,

d) hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a s tým súvisiace výdavky, a to

1. obstaranie zariadení a prostriedkov informačného systému civilnej ochrany4) a materiálu civilnej ochrany, ktorý nepatrí medzi centrálne obstarávaný materiál civilnej ochrany,

2. skladovanie, použitie, prevádzku, ošetrovanie, skúšky, opravy a kontroly materiálu civilnej ochrany pre krajský úrad alebo okresný úrad, prípadne rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu nimi zriadenú,

3. odmeny skladníka materiálu civilnej ochrany pre krajský úrad alebo okresný úrad, prípadne pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu nimi zriadenú,

4. periodické revízie, skúšky a opravy materiálu civilnej ochrany, ktoré sa vykonávajú dodávateľským spôsobom,

e) vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác pri mimoriadnej udalosti,9)

f) vykonanie evakuácie.17)

(2) Z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly krajského úradu sa uhrádzajú aj náhrady výdavkov na

a) rekonštrukcie, prestavby ochranných stavieb,16) ktoré sú majetkom obce, periodické revízie, obmeny technického zariadenia a odstraňovanie následkov ich poškodenia mimoriadnou udalosťou,9)

b) prevádzku, údržbu, kontrolu a opravy zariadení civilnej ochrany16) vytvorených podľa rozhodnutia okresného úradu pre potreby územia,

c) odmenu pre lektora, ktorý sa podieľa na vykonávaní prípravy na civilnú ochranu10) zabezpečovanej a vykonávanej obcou,

d) náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku18) a cestovné náhrady podľa osobitného predpisu19) zamestnancom obcí a ostatných právnických osôb a fyzických osôb pri účasti na príprave jednotiek civilnej ochrany zriadených podľa rozhodnutia okresného úradu pre potrebu územia,

e) výdavky (náklady) právnickým osobám a fyzickým osobám, a to

1. za umiestnenie technologického zariadenia civilnej ochrany na nehnuteľnosť a za škodu spôsobenú vstupom na nehnuteľnosť alebo umiestnením technologického zariadenia civilnej ochrany na nehnuteľnosti,20)

2. za vecný prostriedok, ktorý krajský úrad alebo okresný úrad priamo alebo prostredníctvom obce prevzal od právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti9) a ktorý nemôže po zániku po-treby vrátiť,21)

3. za poskytnutie potrebných priestorov a prostriedkov na dočasné ubytovanie evakuovaných osôb22) na vyzvanie obce,23)

4. fyzickým osobám za poskytnutie vecných pro-striedkov,24) ktoré vlastnia alebo užívajú, pre prípad mimoriadnej udalosti,9)

f) výdavky obcí spojené s vykonaním evakuácie.25)

(3) Z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly krajského úradu sa ďalej uhrádzajú

a) náhrady alebo odmeny osobám povolaným na plnenie úloh civilnej ochrany, a to

1. náhrada škody, ktorá vznikla vecným plnením tomu, kto konal na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy,26)

2. odmena za vykonávanie časovo obmedzených prác pre civilnú ochranu súvisiacich s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,27)

3. náhrada za poskytnuté vecné prostriedky a za spoluprácu v civilnej ochrane v prípadoch mimoriadnej udalosti9) osobám, ktoré nie sú zaviazané účasťou na civilnej ochrane a na jej príprave po-dľa osobitného predpisu,28)

4. náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku18) za účasť na osobných úkonoch v civilnej ochrane,29)

b) odmena skladníka materiálu civilnej ochrany pre jednotky civilnej ochrany zriadené obcou a pro-striedkov individuálnej ochrany pre obyvateľstvo obce, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú podnikatelia alebo iné právnické osoby.

(4) Požiadavky na úhradu výdavkov podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú na územne príslušnom okresnom úrade.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 294/1994 Z. z. o financovaní civilnej ochrany z prostriedkov štátneho rozpočtu.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1999.


Ladislav Pittner v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).

2) § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

3) § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany.

4) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z.

5) § 34 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

6) § 58 až 63 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.

7) § 125 Zákonníka práce.

8) § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

9) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

10) § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

11) § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva.

12) § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

13) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

14) § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15) § 13 a 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

17) § 13 ods. 1 písm. h) a § 14 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

18) § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z.

19) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

20) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

21) § 22 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

22) § 25 ods. 1 písm. g) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

23) § 16 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

24) § 25 ods. 1 písm. f) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

25) § 15 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

26) § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

27) § 25 ods. 1 písm. e) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

28) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

29) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.