Zákon č. 59/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Čiastka 26/1999
Platnosť od 01.04.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.04.1999 do30.04.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.

59

ZÁKON

z 22. marca 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a medziprodukty liehu (ďalej len „lieh“)“.

2. V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slová „výrobu liehu“ vkladajú slová „a jeho uvádzanie do obehu a osvedčenie na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

4. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Predmet dane

Predmetom dane je lieh vyrobený v tuzemsku alebo lieh do tuzemska dovezený, obsiahnutý v tovare zatriedenom podľa číselného kódu colného sadzobníka

a) do skupiny 2207 a 2208, ak je obsah liehu vyšší ako 1,2 % objemu,

b) do skupiny 2204, 2205 a 2206, ak je obsah liehu vyšší ako 22 % objemu,

c) do iných kapitol ako do kapitoly 22, ak je obsah liehu vyšší ako 1,2 % objemu.“.

5. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Sadzba dane

Sadzba dane je určená takto:

Číselný kód colného sadzobní ka Názov tovaru Sadzba dane
2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom 240 Sk/1 a.
2208 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje 240 Sk/1 a.

6. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom

a) vyskladnenia liehu,

b) prekročenia určenej normy straty liehu pri výrobe a obehu liehu,14)

c) neoprávneného odobratia liehu pri výrobe liehu,

d) neoprávneného odobratia liehu zo zásob liehu alebo pri preprave liehu,

e) neoprávnenej regenerácie liehu15) pri výrobe liehu,

f) porušenia ustanovení zákona, ak nedošlo k vzniku daňovej povinnosti iným spôsobom,

g) zúčtovania manka alebo škody na majetku,16)

h) nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy nezdaneného liehu, ktorý tvorí obchodný majetok17) pri predaji podniku,18)

i) podania žiadosti o vydanie písomného súhlasu daňového úradu s výmazom z obchodného registra19) alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti platiteľa, alebo pri oznámení skončenia podnikateľskej činnosti platiteľa daňovému úradu,20) pričom daňová povinnosť sa týka nezdaneného liehu, ktorý je k tomuto dňu vo vlastníctve platiteľa, ktorý uvedený lieh vyrobil, nakúpil alebo doviezol, s výnimkou nezdaneného liehu oslobodeného od dane podľa § 12 ods.1 písm. e) a g); ak platiteľ nepožiada daňový úrad o súhlas s výmazom z obchodného registra19) alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti platiteľa, určí deň vzniku daňovej povinnosti daňový úrad,

j) použitia liehu oslobodeného od dane na iný účel ako ten, na ktorého základe si platiteľ uplatnil nárok na nákup liehu oslobodeného od dane,

k) použitia liehu, z ktorého sa daň vrátila, na iný účel ako ten, na ktorého základe sa platiteľovi daň vrátila.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

14) § 9 ods. 4 zákona č. 289/1996 Z. z.

15) § 2 zákona č. 289/1996 Z. z.“.

7. V § 11 ods. 3 sa slovo „ch)“ nahrádza slovom „i)“.

8. V § 12 odsek 1 znie:

(1) Od dane je lieh oslobodený, ak je

a) v rámci podnikateľskej činnosti2) použitý ako surovina pri výrobe potravinárskych, kozmetických a mydlárskych výrobkov, éteru etylnatého, octanu etylnatého, minerálnych olejov, farmaceutických chemikálií a liečiv, pričom výrobou sa rozumie aj príprava liekov v lekárňach,19a)

b) vyskladnený na účely štátnych hmotných rezerv,24)

c) použitý ako vzorka na potravinárske skúšky,25) pre štátny zdravotný dozor,26) na opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a chorôb z povolania,26) na mimoriadne opatrenia pri epidémii26) a na výskumné účely, ktoré sa týkajú výhradne predmetu dane,

d) odobratý daňovým úradom na výpočet vyrobeného množstva liehu alebo na analýzu, alebo laboratórne skúšky,

e) všeobecne denaturovaný1) alebo ak je osobitne denaturovaný a použitý na určený účel,1)

f) použitý na denaturáciu u platiteľa, ktorému ministerstvo vydalo písomný súhlas,

g) obsiahnutý v tovare zatriedenom podľa číselného kódu colného sadzobníka do iných kapitol colného sadzobníka ako do kapitoly 22, ak je tento tovar produktom

1. výroby uvedenej v písmene a) a je určený na konečné použitie iné ako nápoj na konzumáciu,

2. chemickej výroby a je nenávratne znehodnotený na potravinárske účely,

h) v rámci podnikateľskej činnosti použitý ako surovina vo výrobnom procese, ktorého konečný výrobok neobsahuje lieh.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“.

9. V § 13 ods. 1 sa slovo „g)“ nahrádza slovami „h) s výnimkou všeobecne denaturovaného liehu1)“.

10. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Vrátenie zaplatenej dane pri výrobe liehu v tuzemsku

(1) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípadoch, ak

a) v rámci podnikateľskej činnosti použil lieh nakúpený za cenu s daňou (ďalej len „zdanený lieh“) na výrobu výrobku, ktorý je predmetom dane,

b) prevzal na sklad zdanený lieh vrátený z dôvodu nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok,

c) prevzal na sklad zdanený lieh, ktorý vrátil komisionár,5)

d) bola zamietnutá jeho žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti, v prípade, že daňová povinnosť vznikla podľa § 9 písm. i),

a ak splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 6 a v § 17.

(2) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípadoch podľa odseku 1 písm. a), b) a c), ak splnil tieto podmienky:

a) prevzal nakúpený zdanený lieh na sklad,

b) daň, ktorú žiada vrátiť, zaplatil,

c) má daňový doklad preukazujúci nákup zdaneného liehu a doklad o zaplatení dane.

(3) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípade podľa odseku 1 písm. d), ak splnil tieto podmienky:

a) má potvrdenie o zamietnutí žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti,

b) daň, ktorú žiada vrátiť, zaplatil správcovi dane,

c) má doklad o zaplatení dane.

(4) Dokladom o zaplatení dane v prípade, že daň na daňovom doklade je 100 000 Sk a viac, je doklad o bezhotovostnej platbe prostredníctvom banky, doklad o platbe poštovou poukážkou alebo potvrdenie správcu dane pri inom bezhotovostnom spôsobe platby.

(5) Platiteľ môže predložiť daňovému úradu žiadosť o vrátenie zaplatenej dane až za zdaňovacie obdobie, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane.

(6) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.“.

11. V § 15 ods. 1 sa za slovo „vyskladnenie“ vkladajú slová „a dodanie“.

12. V § 15 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a je skutočne vyvezený z územia Slovenskej republiky do zahraničia“.

13. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Vrátenie zaplatenej dane pri vývoze liehu

(1) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípade, ak zdanený lieh vyviezol v rámci podnikateľskej činnosti s výnimkou vývozu liehu na účely reklamy a ak splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5 a v § 17.

(2) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane, ak splnil tieto podmienky:

a) preukázateľne uskutočnil vývoz liehu,

b) daň, ktorú žiada vrátiť, zaplatil,

c) má daňový doklad preukazujúci nákup zdaneného liehu a doklad o zaplatení dane,

d) má daňový doklad uvedený v § 15 ods. 4.

(3) Dokladom o zaplatení dane v prípade, že daň na daňovom doklade je 100 000 Sk a viac, je doklad o bezhotovostnej platbe prostredníctvom banky alebo doklad o platbe poštovou poukážkou.

(4) Platiteľ môže predložiť daňovému úradu žiadosť o vrátenie zaplatenej dane až za zdaňovacie obdobie, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane.

(5) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.“.

14. V § 17 ods. 1 sa číslovka „25“ nahrádza číslovkou „15“.

15. V § 17 odseky 2 až 4 znejú:

(2) Ak platiteľ splnil všetky podmienky na vrátenie dane, môže predložiť písomnú žiadosť o vrátenie dane po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane, najneskôr však do 12 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane. Žiadosť o vrátenie dane doloží zoznamom platiteľov s uvedením daňových identifikačných čísiel platiteľov, od ktorých zdanený lieh nakúpil, a na požiadanie správcu dane je platiteľ povinný predložiť kópie príslušných dokladov uvedených v § 14, 16 a 27.

(3) Ak platiteľ zistil, že údaje v daňovom priznaní, ktoré predložil daňovému úradu, sú nesprávne alebo neúplné a ich oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný bezodkladne predložiť daňovému úradu dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie rozdiel oproti pôvodnému daňovému priznaniu a zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka. Ak majú nesprávne alebo neúplné údaje za následok zníženie dane, môže platiteľ predložiť dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie rozdiel oproti pôvodnému daňovému priznaniu a zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka, a to najneskôr do 12 mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka, pričom túto lehotu nemožno predĺžiť.

(4) Ak platiteľ zistil, že údaje v žiadosti o vrátenie dane, ktorú predložil daňovému úradu, sú nesprávne alebo neúplné a ich oprava má za následok zníženie vrátenia dane, je povinný bezodkladne predložiť dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodnej žiadosti a zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka. Ak majú nesprávne alebo neúplné údaje za následok zvýšenie vrátenia dane, môže platiteľ predložiť dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodnej žiadosti o vrátenie dane a zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka, a to najneskôr do 12 mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka, pričom túto lehotu nemožno predĺžiť.“.

16. V § 17 odsek 6 znie:

(6) V dodatočnej žiadosti o vrátenie dane platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočná žiadosť o vrátenie dane týka, a rozdiel vrátenia dane oproti pôvodnej žiadosti. Dodatočnú žiadosť o vrátenie dane doloží dokladmi preukazujúcimi skutočnosti v nej uvedené.“.

17. V § 18 ods. 2 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „25“.

18. V § 18 odseky 4 až 6 znejú:

(4) Daňový úrad vráti daň do 15 dní od predloženia žiadosti o vrátenie dane alebo od predloženia dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, najskôr však 26. deň zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane predložila.

(5) Ak daňový úrad v lehote splatnosti vrátenia dane podľa odseku 4 zistí, že údaje v žiadosti o vrátenie dane alebo údaje v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, alebo doklady, ktoré platiteľ predložil, sú nesprávne alebo neúplné, vyzve platiteľa, aby údaje upresnil alebo doplnil. Daňový úrad vráti daň do desiatich dní po upresnení alebo doplnení údajov alebo dokladov, najskôr však 26. deň zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane predložila.

(6) Ak daňový úrad začne kontrolu oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že žiadosť platiteľa o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do desiatich dní po skončení kontroly, najskôr však 26. deň zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane predložila.“.

19. V § 19 odsek 2 znie:

(2) Daňový úrad po doručení a posúdení žiadosti platiteľa o zrušenie registrácie určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie. Platiteľ vysporiada daň v daňovom priznaní. Po uplynutí posledného zdaňovacieho obdobia daňový úrad vykoná daňovú kontrolu a rozhodne o zrušení registrácie platiteľa.“.

20. § 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Daňový úrad môže zrušiť registráciu platiteľa, ak zistí, že platiteľ nespĺňa podmienky registrácie alebo platiteľ neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom. Pri zrušení registrácie platiteľa postupuje daňový úrad primerane podľa odseku 2. Platiteľ vysporiada daň v daňovom priznaní. Po uplynutí posledného zdaňovacieho obdobia daňový úrad vykoná daňovú kontrolu a rozhodne o zrušení registrácie platiteľa.“.

21. V § 20 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Z kladného rozdielu medzi daňou, ktorú platiteľ uviedol v žiadosti o vrátenie dane, a daňou zistenou daňovým úradom určí daňový úrad zvýšenie dane vo výške 100 % zo zisteného rozdielu, ak už daňový úrad daň vrátil, a 50 % zo zisteného rozdielu, ak daňový úrad daň ešte nevrátil.

(4) Platiteľovi, ktorý dodatočnou žiadosťou o vrátenie dane žiada o zníženie sumy dane uvedenej v žiadosti o vrátenie dane, uloží daňový úrad pokutu vo výške 50 % zo zisteného rozdielu, ktorý platiteľ uviedol v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak už daňový úrad daň vrátil, a 20 %, ak daňový úrad daň ešte nevrátil.“.

22. V § 23 ods. 5 sa slová „do režimu vývozu“ nahrádzajú slovami „k spätnému vývozu liehu do zahraničia“.

23. V § 25 písmeno a) znie:

a) v rámci podnikateľskej činnosti2) použitý ako surovina pri výrobe potravinárskych, kozmetických a mydlárskych výrobkov, éteru etylnatého, octanu etylnatého, minerálnych olejov, farmaceutických chemikálií a liečiv, pričom výrobou sa rozumie aj príprava liekov v lekárňach,19a)“.

24. § 25 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) obsiahnutý v tovare zatriedenom podľa číselného kódu colného sadzobníka do iných kapitol colného sadzobníka ako do kapitoly 22, ak je tento tovar produktom

1. výroby uvedenej v písmene a) a je určený na konečné použitie iné ako nápoj na konzumáciu,

2. chemickej výroby a je nenávratne znehodnotený na potravinárske účely,

g) v rámci podnikateľskej činnosti použitý ako surovina vo výrobnom procese, ktorého konečný výrobok neobsahuje lieh.“.

25. V § 26 ods. 1 sa za slová „od dane“ vkladajú slová „s výnimkou liehu oslobodeného od dane podľa § 25 písm. f)“.

26. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Vrátenie dane zaplatenej pri dovoze liehu

(1) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípadoch, ak

a) v rámci podnikateľskej činnosti použil dovezený lieh, z ktorého bola zaplatená daň pri dovoze, na výrobu výrobku, ktorý je predmetom dane,

b) pri dovážanom liehu prepustenom do režimu uskladnenia v colnom sklade daň zaplatil a uskutočnil spätný vývoz liehu do zahraničia,

c) uskutočnil spätný vývoz liehu z dôvodu nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok pri dovoze liehu,

d) nakúpil preukázateľne zdanený lieh od dovozcu a použil ho na účely oslobodené od dane podľa § 12 ods. 1 písm. a) a h)

a ak splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 7 a v § 17.

(2) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípadoch podľa odseku 1 písm. a), b) a c), ak splnil tieto podmienky:

a) prevzal dovezený lieh, z ktorého bola zaplatená daň pri dovoze na sklad, s výnimkou prípadu podľa odseku 1 písm. b),

b) daň, ktorú žiada vrátiť, zaplatil,

c) má daňový doklad uvedený v § 15 ods. 4 a doklad o zaplatení dane,

d) má colným orgánom písomne potvrdený výstup liehu do zahraničia okrem prípadu podľa odseku 1 písm. a).

(3) V prípade podľa odseku 1 písm. d) má platiteľ nárok na vrátenie zaplatenej dane, ak splnil tieto podmienky:

a) prevzal na sklad zdanený lieh nakúpený od dovozcu a preukázateľne tento lieh použil na účely oslobodené od dane,

b) daň, ktorú žiada vrátiť, preukázateľne zaplatil,

c) má doklad o zaplatení zdaneného liehu,

d) doloží overenú kópiu dokladu preukazujúceho dovoz liehu dovozcom, od ktorého zdanený lieh nakúpil.

(4) Dokladom o zaplatení dane v prípade, že daň vymeraná pri dovoze je 100 000 Sk a viac, je doklad o bezhotovostnej platbe prostredníctvom banky alebo doklad o platbe poštovou poukážkou. Dokladom o zaplatení zdaneného liehu podľa odseku 3 písm. c) v prípade, ak suma na doklade je 100 000 Sk a viac, je doklad o bezhotovostnej platbe prostredníctvom banky alebo doklad o platbe poštovou poukážkou.

(5) Platiteľ môže predložiť daňovému úradu žiadosť o vrátenie zaplatenej dane až za zdaňovacie obdobie, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane.

(6) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.

(7) Pri vrátení zaplatenej dane pri dovoze sa postupuje podľa § 17 a 18.“.

27. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

㤠35a

Nároky na vrátenie dane vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.