Zákon č. 55/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

Čiastka 25/1999
Platnosť od 31.03.1999 do30.04.2005
Účinnosť od 01.04.1999 do30.04.2005
Zrušený 171/2005 Z. z.

OBSAH

55

ZÁKON

z 22. marca 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4a ods. 1 sa v úvodnej vete slová „na účet určený ministerstvom“ nahrádzajú slovami „na príjmový účet štátneho rozpočtu“.

2. V § 4a ods. 4 sa slová „na účet ministerstva“ nahrádzajú slovami „na príjmový účet štátneho rozpočtu“.

3. V § 4a odsek 8 znie:

(8) Príjmy z výťažku podľa odseku 5 môže obec použiť iba na financovanie školstva, na podporu mládeže, na telovýchovné, športové, zdravotnícke, sociálne, kultúrne a environmentálne účely.“.

4. § 4a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Zo štátneho rozpočtu možno do výšky príjmov z výťažku podľa odsekov 1 až 3 a do výšky prijatého odvodu podľa odseku 4 poskytnúť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok prostriedky iba na financovanie školstva, na podporu mládeže, na telovýchovné, športové, zdravotnícke, sociálne, kultúrne a environmentálne účely.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.