Oznámenie č. 51/1999 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/1999
Platnosť od 26.03.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.

51

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. marca 1999 č. 4/1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov (oznámenie č. 61/1996 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 (oznámenie č. 228/1996 Z. z.), opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 (oznámenie č. 347/1996 Z. z.), opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 (oznámenie č. 114/1997 Z. z.), opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 6 (oznámenie č. 185/1997 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1997 č. 8 (oznámenie č. 255/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/1999 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.