45

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 1998 bola v Starom Smokovci podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 25. septembra 1998 na základe článku 17 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave podpísaná 8. decembra 1970 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 71/1972 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky
o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v snahe rozvíjať prepravu osôb a nákladov medzi oboma štátmi a tranzitnú dopravu cez územia obidvoch štátov

dohodli sa takto:

Článok 1

Rozsah použitia

(1) Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na prepravu osôb a nákladov medzi územiami štátov zmluvných strán, na tranzitnú dopravu cez územia týchto štátov, ako aj na dopravu medzi územím tretieho štátu a územím štátu druhej zmluvnej strany a späť vykonávanú vozidlom evidovaným na území štátu jednej zo zmluvných strán.

(2) Dopravca štátu jednej zmluvnej strany nie je oprávnený vykonávať prepravu osôb ani nákladov medzi dvoma miestami ležiacimi na území štátu druhej zmluvnej strany bez osobitného povolenia príslušných orgánov štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Pojmy

Na účely tejto dohody:

(1) Pojem „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu s trvalým bydliskom alebo so sídlom na území štátu jednej zo zmluvných strán, ktorá je v Slovenskej republike alebo v Poľskej republike oprávnená vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.

(2) Pojem „vozidlo“ znamená

a) cestný dopravný prostriedok s mechanickým pohonom, ktorý je konštruovaný alebo prispôsobený z hľadiska jeho využitia na prepravu nákladov alebo na ťahanie dopravných prostriedkov slúžiacich na nákladnú prepravu,

b) súpravu vozidiel zloženú z dopravných prostriedkov spĺňajúcich podmienky určené v písmene a), ako aj z prívesu alebo z návesu,

c) cestný dopravný prostriedok s mechanickým pohonom, ktorý je vybavený špeciálnou nadstavbou namontovanou natrvalo a tvoriacou jeho súčasť, ktorá sa nepovažuje za náklad.

(3) Pojem „preprava nákladov“ znamená prepravu vykonávanú vozidlami na svoj účet alebo na účet tretej osoby.

(4) Pojem „autobus“ znamená dopravný prostriedok, ktorý je konštrukčne prispôsobený na prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča.

(5) Pojem „preprava osôb“ znamená prepravu vykonávanú autobusmi na svoj účet alebo na účet tretej osoby.

(6) Pojem „pravidelná preprava osôb“ znamená prepravu osôb autobusmi premávajúcimi na vyznačených trasách podľa cestovného poriadku a na základe vopred odsúhlasených a zverejnených taríf.

(7) Pojem „kyvadlová doprava“ znamená viacnásobnú prepravu organizovaných skupín osôb z toho istého východiskového miesta do toho istého cieľového miesta. Za východiskové miesto alebo za cieľové miesto sa považuje miesto odchodu alebo cieľové miesto, ako aj jeho okolie. Počas kyvadlovej dopravy žiaden cestujúci nemôže dodatočne nastúpiť alebo vystúpiť. Na prvej ceste „späť“ a poslednej ceste „tam“ je vozidlo prázdne.

(8) Pojem „nepravidelná preprava osôb“ znamená prepravu inú, než je uvedená v odsekoch 6 a 7 tohto článku.

Článok 3

Pravidelná preprava osôb

(1) Dopravca štátu jednej zmluvnej strany môže vykonávať pravidelnú prepravu osôb autobusmi medzi územiami štátov oboch zmluvných strán, ako aj tranzitom cez územia ich štátov len na základe vopred vydaného povolenia.

(2) Príslušný orgán štátu každej zmluvnej strany vydáva povolenie na určitú časť dopravy vykonávanú na území svojho štátu.

(3) Príslušné orgány štátov zmluvných strán určia vo Vykonávacom protokole k tejto dohode spôsob a podmienky podávania žiadostí, vydávania povolení, ako aj ich využitie.

Článok 4

Kyvadlová doprava

(1) Kyvadlovú dopravu možno vykonávať na základe povolenia vydaného príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán vydávajú povolenia na určitú časť dopravy vykonávanú na území svojho štátu.

Článok 5

Nepravidelná preprava osôb

(1) Nepravidelná preprava osôb nevyžaduje povolenie príslušných orgánov štátov zmluvných strán, ak

a) autobus prepravuje tú istú skupinu cestujúcich v oboch smeroch bez výmeny alebo bez ponechania cestujúcich na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) preprava cestujúcich sa uskutočňuje v jednom smere a autobus sa vracia neobsadený,

c) jazda neobsadeného autobusu sa uskutočňuje s cieľom prevziať a doviezť naspäť skupinu cestujúcich, ktorá bola predtým prepravená tým istým dopravcom.

(2) Kontrolným dokumentom pri nepravidelnej preprave osôb je jazdný list podľa vzoru ustanoveného Zmiešanou komisiou uvedenou v článku 16.

Článok 6

Preprava nákladov

(1) Dopravca štátu každej zmluvnej strany môže vykonávať prepravu nákladov, ako aj prázdne jazdy

a) medzi miestom, ktoré leží na území štátu jednej zmluvnej strany, a miestom, ktoré leží na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) pri tranzitnej preprave cez územie štátu druhej zmluvnej strany,

c) medzi miestom, ktoré leží na území štátu jednej zmluvnej strany, a miestom, ktoré leží na území tretieho štátu, a v opačnom smere.

(2) Dopravca štátu jednej zmluvnej strany má právo prevziať náklad späť na územie štátu druhej zmluvnej strany.

(3) Dopravca štátu jednej zmluvnej strany môže vykonávať prepravu medzi miestom, ktoré leží na území štátu druhej zmluvnej strany, a miestom, ktoré leží na území tretieho štátu, ak vozidlo prechádza najkratšou tranzitnou cestou územím štátu, kde je evidované, alebo na základe osobitného povolenia príslušného orgánu štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Povolenia

(1) S výnimkou prepravy uvedenej v článku 8 sa preprava nákladov podľa článku 6 môže vykonávať len na základe vopred vydaného povolenia príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany prostredníctvom príslušných orgánov štátu, kde je vozidlo evidované.

(2) Každé povolenie platí na jednu cestu tam a späť, ak v ňom nie je uvedené inak.

(3) Príslušné orgány štátov zmluvných strán si navzájom odovzdávajú povolenia uvedené v odseku 1 tohto článku.

Článok 8

Preprava nevyžadujúca povolenie

(1) Povolenie sa nevyžaduje na prepravu

a) sťahovaných zvrškov,

b) materiálov a predmetov vrátane umeleckých diel určených na veľtrhy, výstavy alebo na podujatia neobchodného charakteru,

c) materiálov a predmetov určených výlučne na reklamné a informačné účely,

d) techniky určenej na vykonávanie rádiofonických záznamov, na filmové a televízne snímky, ktorá je nevyhnutná pre vybavenie štábov a ktorá podlieha vývozu po jej využití,

e) telesných pozostatkov zosnulých,

f) vozidiel bez nákladu, ktoré majú nahradiť poškodené vozidlá a prevziať náklad z poškodených vozidiel na území štátu zmluvnej strany alebo tretieho štátu,

g) vozidiel havarijnej služby s cieľom opraviť poškodené vozidlá (servisné pojazdné dielne),

h) vecí vozidlom s maximálnou úžitkovou hmotnosťou do 3,5 t a celkovou hmotnosťou do 6,0 t vrátane nákladu,

i) nákladov medzi územiami štátov zmluvných strán v pohraničnej zóne do vzdialenosti 25 km vzdušnou čiarou od štátnej hranice, pričom miesto nakládky a vykládky musí ležať v tejto zóne.

(2) Zmiešaná komisia uvedená v článku 16 môže oslobodiť od povolenia aj iné prepravy, ako sú uvedené v odseku 1.

(3) Na každú prepravu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa vyžadujú doklady potvrdzujúce, že ide o prepravu, ktorá nepodlieha povoleniu.

Článok 9

Kontingent

(1) Povolenia na vykonávanie prepravy nákladov sa vydávajú v limitoch kontingentov určených každý rok v spoločnej dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

(2) Druhy povolení, podmienky a spôsob ich využitia sa určia vo Vykonávacom protokole k tejto dohode.

Článok 10

Prepravy vyžadujúce povolenie

(1) Preprava vozidlami, ktorých celková hmotnosť alebo rozmery spolu s nákladom alebo bez nákladu prekračujú normy povolené na území štátu jednej zmluvnej strany, si vyžaduje osobitné povolenie vydané príslušným orgánom štátu tejto zmluvnej strany.

(2) Osobitné povolenie podľa odseku l môže vymedzovať cestu vozidla po určenej trase alebo uložiť iné povinnosti alebo obmedzenia.

(3) Osobitné povolenie na prepravu nahrádza povolenie podľa článku 7 ods. 1.

(4) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo žiadať osobitné povolenie na prepravu nebezpečných látok a škodlivých odpadov vykonávanú dopravcom štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Dane a poplatky

(1) Preprava osôb a nákladov uvedených v tejto dohode podlieha zdaneniu a poplatkom podľa zákonov platných na území štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán môžu požiadať o čiastočné alebo celkové oslobodenie od daní alebo od poplatkov uvedených v odseku l tohto článku s výnimkou prepráv určených v článku 10 ods. 1.

Článok 12

Palivo

Palivo, ktoré sa nachádza v nádržiach pevne zabudovaných výrobcom vo vozidlách, je oslobodené od cla a iných poplatkov.

Článok 13

Kontrola

Povolenia a iné doklady, ktoré sa vyžadujú na základe ustanovení tejto dohody, ako aj vnútroštátneho právneho poriadku štátov zmluvných strán, musia byť vo vozidlách a musia sa kedykoľvek predložiť na žiadosť kontrolných orgánov.

Článok 14

Vnútroštátny právny poriadok

(1) Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany, ako aj posádky vozidiel sú povinní počas ich pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany rešpektovať právne predpisy platné na tomto území, ktoré sa týkajú predovšetkým prepravy a cestnej dopravy.

(2) Otázky, ktoré neupravuje táto dohoda alebo iné medzinárodné dohody, ktorými sú zmluvné strany viazané, sa budú riešiť v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 15

Porušenie dohody

(1) V prípade porušenia ustanovení tejto dohody dopravcom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany príslušné orgány štátu tejto druhej zmluvnej strany budú o tom informovať príslušné orgány štátu zmluvnej strany, na ktorého území je vozidlo evidované.

(2) Príslušné orgány štátu zmluvnej strany, na ktorého území prišlo k porušeniu dohody, môžu požiadať príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany, aby

a) dali výstrahu dopravcovi, ktorý sa dopustil priestupku,

b) dočasne, čiastočne alebo úplne pozastavili práva dopravcu na vykonávanie prepráv na území štátu zmluvnej strany, kde prišlo k porušeniu.

(3) Orgán, ktorý prijal uvedené opatrenia, bude o tom informovať príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany.

(4) Ustanovenia tohto článku nevylučujú sankcie stanovené vnútroštátnym právnym poriadkom štátu, na ktorého území prišlo k porušeniu.

Článok 16

Vykonávanie dohody

(1) Na zabezpečenie riadneho vykonávania ustanovení tejto dohody zmluvné strany vytvoria Zmiešanú komisiu (ďalej len „komisia“).

(2) Komisia sa bude stretávať na podnet jednej zo zmluvných strán.

(3) Komisia je oprávnená pripraviť a meniť Vykonávací protokol k tejto dohode.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti dohody

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto vnútroštátnom schválení.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť bude automaticky predlžovaná vždy o ďalší rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

(3) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave podpísaná 8. decembra 1970 v Prahe.

Dané v Starom Smokovci 16. apríla 1998 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Eugeniusz Morawski v. r.