Nariadenie vlády č. 42/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/1999 Z. z.

Čiastka 18/1999
Platnosť od 15.03.1999 do31.12.1999
Účinnosť od 15.03.1999 do31.12.1999
Zrušený 373/1999 Z. z.

42

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. marca 1999,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/1999 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý znie:

㤠2b

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 9 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.“.

2. Za prílohu č. 8 sa dopĺňa príloha č. 9, ktorá znie:

Položka colného sadzobníka Dočasná colná kvóta (t) Dočasná preferenčná colná sadzba (%) Platnosť do Pôvod tovaru
1206 00 99 25 000 10 30. 6. 1999 Ukrajina

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.