400

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. decembra 1999,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Do skupiny „ostatné určené výrobky“ podľa § 9 ods. 1 zákona na účely tohto nariadenia patria výrobky uvedené v prílohe.

(2) Ak sú technické požiadavky konkretizované harmonizovanými slovenskými technickými normami alebo slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona, alebo technickými predpismi podľa § 4 zákona, ktoré sa na ne vzťahujú, a vlastnosti určených výrobkov podľa odseku 1 sú s nimi v súlade, považujú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.

§ 2

Výrobca alebo dovozca pri ostatných určených výrobkoch označených vo štvrtom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe písmenom „a“ pred ich uvedením na trh vykoná alebo zabezpečí posúdenie zhody postupom podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona.

§ 3

(1) Výrobca alebo dovozca pri ostatných určených výrobkoch označených vo štvrtom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe písmenami „b“ alebo „b+c“ pred ich uvedením na trh zabezpečí u autorizovanej osoby podľa § 11 zákona posúdenie zhody typu výrobku (prototypu) najmenej podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) zákona.

(2) Výrobca alebo dovozca poskytuje autorizovanej osobe na účel posúdenia zhody typu podľa odseku 1 tieto podklady:

a) identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu – meno a priezvisko, pobyt, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a miesto výroby výrobku,

b) technickú dokumentáciu,

c) vzorku typu výrobku.

(3) Ak vzorka typu výrobku zodpovedá ustanoveným technickým požiadavkám, autorizovaná osoba vystaví výrobcovi alebo dovozcovi certifikát.

(4) Autorizovaná osoba vykonáva v náhodných intervaloch skúšanie vlastností výrobku vo výrobe na preverenie zhody týchto vlastností s certifikovaným typom.

(5) Výrobca alebo dovozca môže okrem postupu podľa odseku 1 po dohode s autorizovanou osobou zvoliť aj ďalšie postupy uvedené v § 12 ods. 3 zákona.

§ 4

(1) Výrobca alebo dovozca vypracúva technickú dokumentáciu podľa § 12 ods. 4 písm. b) bodu 1 zákona, ktorá umožňuje posúdenie zhody vlastností s ustanovenými technickými požiadavkami.

(2) Technická dokumentácia obsahuje s prihliadnutím na charakter výrobku

a) všeobecný opis výrobku,

b) výrobné výkresy, schémy zapojenia zostáv a súčastí, opisy nevyhnutné na porozumenie funkcie jednotlivých častí a celej zostavy a funkcie výrobku, úžitkové vlastnosti výrobku, požiarno-technické, chemické, fyzikálne, fyzikálno-mechanické a biologické charakteristiky výrobku s ohľadom na bezpečnosť spotrebiteľa alebo používateľa, hlavne na ochranu života, zdravia a majetku osôb alebo na ochranu životného prostredia,

c) návody na obsluhu a používanie výrobku,

d) upozornenia na nebezpečenstvá a návody na bezpečné používanie aj na výrobku,

e) zoznam slovenských technických noriem a technických predpisov použitých na posúdenie zhody,

f) výsledky konštrukčných výpočtov a vykonaných skúšok,

g) protokoly o skúškach, prípadne certifikáty.

(3) Technická dokumentácia sa vyhotovuje v štátnom jazyku.

§ 5

Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona sa vypracúva v štátnom jazyku a obsahuje

a) identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu – meno a priezvisko, pobyt, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a miesto výroby výrobku,

b) identifikačné údaje o výrobku, pri dovážaných výrobkoch údaje o výrobcovi a mieste výroby,

c) opis, určenie a ostatné údaje o výrobku,

d) opis použitého postupu posudzovania zhody,

e) zoznam slovenských technických noriem a technických predpisov podľa § 4 zákona použitých pri posudzovaní zhody,

f) údaje o autorizovanej osobe, ak vykonala posúdenie zhody,

g) vyhlásenie výrobcu a dovozcu o tom, že výrobok spĺňa ustanovené technické požiadavky,

h) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode s podpisom zodpovednej osoby výrobcu alebo dovozcu.

§ 6

Výrobca alebo dovozca, ktorý uvádza určený výrobok na trh po 1. januári 2000, doplní vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona a technickú dokumentáciu výrobku podľa požiadaviek uvedených v § 4 ods. 2 najneskôr do 31. marca 2000.


§ 7

Zrušujú sa všetky výmery a rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorými sa vyhlasovali výrobky na hodnotenie, schvaľovanie alebo povinnú certifikáciu podľa doterajších predpisov.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 400/1999 Z. z.

OSTATNÉ URČENÉ VÝROBKY

Príloha 01

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.