Nariadenie vlády č. 395/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky

Čiastka 157/1999
Platnosť od 31.12.1999 do14.05.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do14.05.2004
Zrušený 302/2004 Z. z.

395

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1999,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Výrobok, ktorý je vyrobený alebo určený na to, aby ho deti vo veku do 14 rokov používali na hranie, patrí k výrobkom, ktoré sú určenými výrobkami skupiny „hračky“ podľa § 9 ods. 1 zákona s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe č. 1.

(2) Podrobnosti o technických požiadavkách na hračky sú uvedené v prílohe č. 2 (ďalej len „technické požiadavky“).

(3) Ak sú technické požiadavky konkretizované harmonizovanými slovenskými technickými normami alebo slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona alebo technickými predpismi a vlastnosti hračky sú s nimi v súlade, má sa za to, že technické požiadavky sú podľa § 7 zákona splnené.

§ 2

(1) Výrobca alebo dovozca hračiek vykoná, prípadne zabezpečí posúdenie zhody pred ich uvedením na trh podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona pri hračkách, ktorých vlastnosti sú v súlade s harmonizovanými slovenskými technickými normami.

(2) Pri hračkách, ktorých vlastnosti nie sú v súlade s harmonizovanými slovenskými technickými normami, alebo ak takéto normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na dané hračky vzťahujú, zabezpečí ich výrobca alebo dovozca pred uvedením na trh posúdenie zhody vzorky typu hračky (ďalej len „preskúšanie typu“) autorizovanou osobou podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona.

§ 3

(1) Výrobca alebo dovozca hračiek poskytuje autorizovanej osobe na účely preskúšania typu podľa § 2 ods. 2 tieto podklady:

a) opis hračky,

b) identifikačné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi hračiek a pri dovážaných hračkách tiež miesto výroby,

c) podrobné údaje o konštrukcii, použitých materiáloch a o výrobe hračky,

d) vzorku hračky.

(2) Autorizovaná osoba vykoná preskúšanie typu tak, že

a) preskúma podklady predložené výrobcom alebo dovozcom hračiek a posúdi ich správnosť a úplnosť,

b) overuje, zisťuje a skúša, či vzorka hračky zodpovedá ustanoveným technickým požiadavkám.

(3) Ak vzorka hračky zodpovedá ustanoveným technickým požiadavkám, autorizovaná osoba vystaví certifikát typu a odovzdá ho výrobcovi alebo dovozcovi hračiek. Tento certifikát obsahuje závery zisťovania, overovania a výsledkov skúšok, opis a zobrazenie certifikovanej hračky nevyhnutné na jej identifikáciu. Ak je to účelné, môžu sa tieto údaje uviesť v prílohe certifikátu.

§ 4

Ak výrobca alebo dovozca hračiek vykoná posudzovanie zhody podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona, technická dokumentácia o vykonanom posudzovaní zhody obsahuje

a) podrobné údaje o konštrukcii, použitých materiáloch a o výrobe hračky,

b) opis prostriedkov, ktorými výrobca alebo dovozca hračiek zabezpečil súlad vlastností hračky s harmonizovanými slovenskými technickými normami a s technickými predpismi,

c) ak sa použil postup posúdenia zhody podľa § 2 ods. 2, tiež skúšobné protokoly a certifikát typu s kópiami podkladov, ktoré výrobca alebo dovozca hračiek predložil autorizovanej osobe, a opis prostriedkov, ktorými výrobca alebo dovozca hračiek zabezpečuje zhodu všetkých hračiek s certifikovaným typom,

d) adresu miesta výroby a uskladnenia hračiek výrobcom alebo dovozcom hračiek.

§ 5

Výrobca alebo dovozca hračiek prikladá k hračkám v štátnom jazyku návody na používanie a upozornenia podľa prílohy č. 3.

§ 6

Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona sa vypracúva v štátnom jazyku a obsahuje

a) identifikačné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi hračiek, ktorý vydáva vyhlásenie o zhode,

b) identifikačné údaje o hračke, pri dovážaných hračkách tiež identifikačné údaje o zahraničnom výrobcovi,

c) opis a určenie hračky a ďalšie údaje o hračke,

d) údaj o použitom spôsobe posudzovania zhody,

e) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem a technických predpisov použitých pri posudzovaní zhody,

f) údaje o autorizovanej osobe, ak sa posudzovanie zhody vykonalo formou preskúšania typu podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona,

g) potvrdenie výrobcu alebo dovozcu hračiek o tom, že vlastnosti hračky spĺňajú ustanovené technické požiadavky, že hračka je za podmienok obvyklého alebo výrobcom alebo dovozcom hračiek určeného použitia bezpečná a že prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých hračiek uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a s ustanovenými technickými požiadavkami,

h) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby výrobcu alebo dovozcu hračiek a jej podpis.

§ 7

(1) Výrobca alebo dovozca hračiek môže do 31. decembra 2000 vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona vydať len na základe posúdenia zhody vykonaného autorizovanou osobou podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona. Po tomto termíne výrobca alebo dovozca hračiek vykoná alebo zabezpečí posúdenie zhody podľa § 2.

(2) Hračky uvádzané na trh v období od 1. januára 2000 do 31. decembra 2000 môžu spĺňať iba technické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch platných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 395/1999 Z. z.

ZOZNAM VÝROBKOV, KTORÉ NIE SÚ URČENÝMI VÝROBKAMI SKUPINY „HRAČKY“

1. Vianočné ozdoby

2. Modely originálnych výrobkov vyrábané v zmenšenom meradle, určené pre dospelých zberateľov

3. Vybavenie určené pre ihrisko

4. Športové potreby

5. Vybavenie pre vodné športy vykonávané v hlbokej vode

6. Folklórne a dekoračné bábiky a ostatné podobné výrobky určené pre dospelých zberateľov

7. Zábavné prostriedky umiestňované na verejne prístupných miestach (obchodné strediská, stanice a pod.)

8. Skladačky (puzzle) určené pre špecialistov, obsahujúce viac ako 500 častí, prípadne bez predlohy

9. Vzduchové pušky a vzduchové pištole

10. Ohňostrojové prostriedky vrátane prvkov na ich zapálenie s výnimkou kapslí (roznetiek), ktoré sú určené špeciálne pre hračky

11. Praky a katapulty

12. Súpravy šípok s kovovými hrotmi

13. Elektrické rúry, žehličky a ostatné funkčné výrobky, ak sú napájané prúdom s menovitým napätím vyšším ako 24 V

14. Výrobky s vyhrievacími prvkami určené na didaktické účely pod dohľadom dospelej osoby

15. Vozidlá so spaľovacími motormi

16. Hračkárske parné stroje

17. Bicykle určené na športové účely alebo ako dopravný prostriedok na verejných komunikáciách

18. Zariadenia pre videohry určené na pripojenie k televíznym prijímačom s menovitým napätím vyšším ako 24 V

19. Cumlíky pre dojčatá

20. Napodobeniny strelných zbraní

21. Módna bižutéria pre deti

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 395/1999 Z. z.

PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA HRAČKY

Všeobecné zásady

1. Deti a iné osoby musia byť chránené pri určenom alebo predvídateľnom používaní hračky (so zreteľom na bežné správanie detí) pred ohrozením ich bezpečnosti a zdravia. Ide pritom o riziká, ktoré

a) možno odvodiť z konštrukcie, materiálového zloženia a vyhotovenia hračky,

b) vyplývajú z používania hračky a nemôžu byť celkom vylúčené úpravou jej konštrukcie a zloženia tak, aby sa tým nezmenila jej funkcia alebo nezanikli jej základné vlastnosti.

2. Riziko ohrozenia hračkou pri používaní môže byť iba také, aby bolo primerané duševným a fyzickým schopnostiam dieťaťa, prípadne dohliadajúcej osoby. To platí hlavne pre hračky, ktoré sú vzhľadom na svoju funkciu, rozmery a vlastnosti určené pre deti do troch rokov. Na zabezpečenie tejto zásady musí výrobca alebo dovozca hračiek určiť minimálny vek dieťaťa, pre ktorý je hračka určená, prípadne musí určiť, že príslušná hračka sa môže používať iba pod dohľadom dospelej osoby.

3. Nápisy na hračkách alebo na ich obaloch a návody na používanie musia byť také, aby účinne a úplne upozornili na riziká spojené s používaním hračiek a na možnosti, ako sa ich vyvarovať.

Osobitné riziká

1. Fyzikálne a mechanické vlastnosti

a) Hračky, ich časti a pri hračkách určených na upevnenie aj ich kotviace (upevňovacie) prvky musia mať takú mechanickú pevnosť, prípadne odolnosť, aby vydržali namáhanie pri ich používaní a aby pri prípadnom porušení alebo pri zdeformovaní nemohlo dôjsť k zraneniu.

b) Prístupné hrany, výčnelky, šnúry, lanká, káble a kotviace (upevňovacie) prvky hračiek musia byť vyrobené tak, aby riziko poranenia pri styku s nimi bolo čo najmenšie.

c) Hračky musia byť vyrobené tak, aby riziko poranenia spôsobené pohybom niektorých častí bolo čo najmenšie.

d) Hračky a ich časti vrátane oddeliteľných súčastí hračiek určených pre deti do troch rokov musia mať také rozmery, aby zabránili ich prehltnutiu alebo vdýchnutiu.

e) Hračky a ich súčasti a spotrebiteľské obaly nesmú spôsobiť riziko uškrtenia či udusenia.

f) Hračky určené na to, aby niesli dieťa na vodnej hladine, musia byť vyrobené tak, aby riziko, že hračka pri odporúčanom spôsobe použitia stratí túto funkciu, bolo čo najmenšie.

g) Hračky, do ktorých vnútorných častí je prístup a kde preto vzniká pre vstupujúceho vnútorný uzatvorený priestor, musia mať východ, ktorý môže osoba nachádzajúca sa vnútri ľahko otvoriť zvnútra (napr. detské domčeky, detské stany).

h) Hračky umožňujúce deťom pohyb musia byť podľa možnosti vybavené brzdným zariadením prispôsobeným typu hračky a primeraným jej kinetickej energii. Toto zariadenie musí byť ľahko ovládateľné a nesmie byť príčinou pádu alebo iného fyzického nebezpečenstva pre dieťa alebo pre tretiu osobu.

i) Tvar, konštrukcia nábojov a kinetická energia, ktorú náboje môžu vyvinúť pri výstrele z hračky, musia byť také, aby nevzniklo nebezpečenstvo telesného poškodenia dieťaťa alebo tretej osoby.

j) Hračky, ktoré obsahujú vykurovacie články, musia byť vyrobené tak, aby

1. najvyššia teplota, ktorú dosahujú všetky prístupné vonkajšie plochy, nespôsobila pri dotyku popálenie,

2. kvapaliny, pary a plyny v hračke nedosahovali také vysoké teploty alebo tlaky, ktoré by pri úniku, ak je tento únik pre riadnu funkciu hračky nevyhnutný, nemohli viesť k popáleniu, obareniu alebo k inému telesnému poškodeniu.

2. Horľavosť

a) Hračky nesmú v okolí dieťaťa predstavovať nebezpečný horľavý prvok a sú zložené z látok, ktoré

1. pri priamom pôsobení plameňa, iskry alebo iných možných zdrojov zapálenia nezačnú horieť,

2. sú ťažko zapáliteľné (prerušenie horenia po oddialení plameňa),

3. po zapálení horia pomaly a umožňujú len pomalé šírenie plameňa,

4. bez ohľadu na chemické zloženie hračky spomaľujú proces horenia.

Tieto horľavé látky nesmú predstavovať nebezpečenstvo zapálenia pre iné látky použité v hračke.

b) Hračka, ktorá vzhľadom na vlastnosti nevyhnutné na jej použitie obsahuje nebezpečné látky alebo prípravky, hlavne materiály a vybavenie na chemické pokusy, modelárstvo, modelovanie z plastu alebo z keramiky, smaltovanie, fotografické práce a podobné činnosti, nesmie obsahovať žiadne látky alebo prípravky, ktoré by sa mohli stať nebezpečne horľavými po úniku prchavých nehorľavých zložiek.

c) Hračka nesmie pri používaní podľa bodu 1 všeobecných zásad tejto prílohy vytvárať nebezpečenstvo výbuchu alebo obsahovať výbušné prvky alebo látky. Uvedené opatrenie sa nevzťahuje na kapsle (roznetky) pri hračkách uvedených v prílohe č. 1 bode 10.

d) Hračky, hlavne chemické hry a chemické hračky, nesmú obsahovať žiadne látky alebo prípravky, ktoré

1. môžu po zmiešaní explodovať v dôsledku

1.1 chemických reakcií alebo zahriatia,

1.2 zmiešania s oxidačnými látkami,

2. obsahujú prchavé a na vzduchu horľavé zlúčeniny, ktoré by mohli vytvoriť horľavú alebo výbušnú zmes pár so vzduchom.

3. Chemické vlastnosti

a) Hračky sú vyrobené tak, aby pri používaní podľa bodu 1 všeobecných zásad tejto prílohy boli zdravotne neškodné alebo nemohli spôsobiť žiadnu ujmu na zdraví pri prehltnutí, vdýchnutí alebo pri styku s pokožkou, so sliznicou alebo pri vniknutí do očí.

b) Denná biologická dostupnosť najmä z dôvodu ochrany zdravia detí pri hraní s hračkou nesmie presiahnuť tieto hodnoty:

antimón 0,2 µg kadmium 0,6 µg

arzén 0,1 µg olovo 0,7 µg

báryum 25,0 µg ortuť 0,5 µg

chróm 0,3 µg selén 5,0 µg

alebo iné hodnoty, ak sú pre tieto alebo iné látky ustanovené v technických predpisoch. Biologická dostupnosť je toxikologicky prípustná dávka rozpustných foriem týchto rizikových prvkov.

c) Hračky neobsahujú nebezpečné látky alebo prípravky v množstve, ktoré by mohlo poškodiť zdravie detí, ktoré sa s nimi hrajú. Je zakázané pridávať k hračke nebezpečné látky alebo prípravky, ak by sa mali používať pri hre s hračkou. Ak je však určité obmedzené množstvo nebezpečných látok alebo prípravkov nevyhnutné pre funkciu niektorých hračiek, ako je to najmä pri materiáloch a vybavení na chemické pokusy, v modelárstve, pri modelovaní z plastu alebo z keramiky, smaltovaní, fotografických prácach a podobných činnostiach, je toto množstvo prípustné len vtedy, ak nepresiahne maximálny obsah stanovený pre každú nebezpečnú látku v harmonizovaných slovenských technických normách.

4. Elektrické vlastnosti

a) Elektrické hračky nesmú byť napájané prúdom s menovitým napätím vyšším ako 24 V a žiadna časť hračky nesmie túto hodnotu presiahnuť.

b) Časti hračiek, ktoré sú alebo môžu byť v kontakte so zdrojom elektrického prúdu, ktorý môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, napr. elektrické káble, šnúry a ostatné vodiče, ktorými sa do týchto častí hračiek privádza prúd, sú dobre izolované a mechanicky chránené, aby sa predišlo tomuto nebezpečenstvu.

c) Elektrické hračky sú vyrobené tak, aby pri dosiahnutí maximálnej teploty nemohol žiadny prístupný povrch hračky pri dotyku spôsobiť popáleniny.

5. Hygiena

Hračky sú vyrobené tak, aby spĺňali požiadavky hygieny a čistoty, a tak sa zabránilo nebezpečenstvu infekcie, onemocnenia a nákazy.

6. Rádioaktivita

Hračky nesmú obsahovať rádioaktívne prvky alebo látky vo forme alebo v dávkach, ktoré by mohli ohroziť zdravie dieťaťa.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 395/1999 Z. z.

UPOZORNENIA NA NEBEZPEČENSTVO A NÁVODY NA POUŽÍVANIE

Hračky musia byť vybavené dobre čitateľným a vhodným upozornením v štátnom jazyku, aby sa znížilo nebezpečenstvo pri ich používaní tak, ako je uvedené v technických požiadavkách:

1. Hračky, ktoré nie sú určené pre deti mladšie ako tri roky

Hračky, ktoré by mohli byť nebezpečné pre dieťa mladšie ako tri roky, musia byť vybavené upozornením, napr. „Nie je určené pre deti mladšie ako tri roky“ alebo „Nevhodné pre deti do troch rokov“, spolu so stručnou informáciou o druhu nebezpečenstva, ktoré je dôvodom tohto obmedzenia. Informácia môže byť uvedená aj v návode na používanie. Toto opatrenie sa nevzťahuje na hračky, ktoré sú vzhľadom na svoju funkciu, rozmery a vlastnosti alebo iné podstatné okolnosti pre deti mladšie ako tri roky zjavne nevhodné.

2. Kĺzačky, závesné hojdačky, kruhy, hrazdy, laná a podobné hračky určené na upevnenie na konštrukciu

K týmto hračkám musí byť pripojený návod na používanie zdôrazňujúci potrebu pravidelnej kontroly a údržby hlavných dielcov (závesy, upevňovacie prvky, ukotvenie) s upozornením, že ak sa zabudne na tieto kontroly, môže to mať za následok zrútenie alebo prevrátenie hračky. Návod musí obsahovať aj pokyny na správnu montáž hračky s upozornením na dielce, ktorých chybná montáž môže spôsobiť ohrozenie dieťaťa alebo tretej osoby.

3. Funkčné hračky

Funkčné hračky sú hračky, ktoré sa používajú rovnakým spôsobom (sú často zmenšeným modelom) ako prístroje alebo zariadenie určené pre dospelých. Funkčné hračky alebo ich obaly musia byť vybavené označením: „Pozor! Používať iba pod dohľadom dospelej osoby!“. Ďalej je k hračke priložený návod na používanie obsahujúci aj pokyny na prevádzku a bezpečnostné pravidlá, ktoré sa musia pri používaní dodržať. Návod obsahuje aj upozornenie, že pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel vzniká nebezpečenstvo (uvedie sa konkrétne), ktoré je spojené s používaním výrobku, ktorého zmenšený model alebo kópiu hračka predstavuje. Ďalej je uvedené, že hračka má byť uložená mimo dosahu malých detí.

4. Hračky obsahujúce nebezpečné látky alebo prípravky a chemické hračky

a) Za chemické hračky sa považujú najmä súpravy na chemické pokusy a na odlievanie plastov, miniatúrne dielne na prácu s keramikou, smaltovanie, fotografické práce a podobné hračky.

b) Návody na používanie hračiek obsahujúcich nebezpečné látky alebo prípravky obsahujú upozornenie na ich nebezpečný charakter a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa musia dodržať, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo spojené s používaním hračky, vrátane stručnej charakteristiky nebezpečenstva. Musia byť uvedené nevyhnutné pokyny na prvú pomoc, ktorú treba poskytnúť v prípade vážneho úrazu, ku ktorému môže pri používaní hračky dôjsť. Ďalej návody obsahujú upozornenie, že tieto hračky sa musia uschovávať mimo dosahu malých detí.

c) Okrem pokynov podľa písmena b) musia mať chemické hračky na obale označenie: „Pozor! Iba pre deti od ... rokov. Používať iba pod dohľadom dospelej osoby!“ (O veku rozhoduje výrobca).

5. Kolieskové dosky (skateboardy) a kolieskové korčule pre deti

Ak sa tieto výrobky predávajú ako hračky, musí byť na nich označenie: „Pozor! Používať ochranné prostriedky!“. Návody na používanie obsahujú upozornenie, že hračky vyžadujú veľkú zručnosť, a preto sa musia používať opatrne, aby sa zabránilo zraneniu dieťaťa a tretích osôb pádom alebo kolíziou. Rovnako musia odporúčať vhodné ochranné prostriedky (prilby, rukavice, chrániče kolien, chrániče lakťov).

6. Hračky určené na používanie vo vode

Hračky podľa prílohy č. 2 bodu 1 písm. f) osobitných rizík sú vybavené výstrahou: „Pozor! Používať iba v plytkej vode a pod dohľadom dospelej osoby!“.