Nariadenie vlády č. 394/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Čiastka 157/1999
Platnosť od 31.12.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2004
Zrušený 245/2004 Z. z.

394

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1999,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)

(2) Do skupiny určených výrobkov „prístroje s elektromagnetickým rušením alebo ktorých činnosť môže byť elektromagnetickým rušením ovplyvnená“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria elektrické zariadenia alebo elektronické zariadenia vrátane vybavenia a inštalácií obsahujúcich elektrické alebo elektronické súčasti (ďalej len „prístroje“).

(3) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) elektromagnetickým rušením akýkoľvek elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršovať funkciu zariadenia, jednotky vybavenia alebo systému, napr. elektromagnetický šum, nežiaduci signál alebo zmena v samotnom prostredí šírenia,

b) odolnosťou schopnosť zariadenia, jednotky vybavenia alebo systému fungovať bez zhoršenia kvality v prítomnosti elektromagnetického rušenia,

c) elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť zariadenia, jednotky vybavenia alebo systému uspokojivo fungovať v elektromagnetickom prostredí bez toho, aby samo spôsobovalo neprípustné elektromagnetické rušenie v tomto prostredí,

d) certifikátom dokument, ktorým autorizovaná osoba podľa § 11 ods. 1 zákona potvrdí, že prístroj má požadované technické požiadavky.

e) oprávnenou osobou osoba, ktorá je rozhodnutím oprávnená vydávať skúšobné protokoly a certifikáty a ktorá spĺňa podmienky podľa prílohy č. 1.

§ 2

Za prístroje podľa § 1 ods. 1 sa nepovažujú amatérske vysielacie rádiové stanice1a) s výnimkou prípadov, ak sú dostupné v obchodnej sieti, a prístroje, ktorých uvedenie na trh sa s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu spravuje osobitnými technickými predpismi.

§ 3

(1) Prístroje musia byť skonštruované tak, aby elektromagnetické rušenie, ktoré generujú, neprekročilo úroveň dovoľujúcu rádiokomunikačným a telekomunikačným zariadeniam a iným prístrojom pracovať v súlade so zamýšľaným účelom a aby mali primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožňuje v danom prostredí pracovať v súlade so zamýšľaným účelom.

(2) Maximálne elektromagnetické rušenie generované prístrojom môže byť len také, ktoré nebráni použitiu najmä týchto prístrojov:

a) rozhlasové a televízne prijímače pre domácnosť,

b) priemyselné výrobné zariadenia,

c) mobilné rádiové zariadenia,

d) mobilné rádiové a komerčné rádiotelefónne stanice,

e) zdravotnícke a vedecké prístroje,

f) zariadenia informačných technológií,

g) elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosť,

h) letecké a námorné rádiové prístroje,

i) vzdelávacie elektronické zariadenia,

j) telekomunikačné siete a zariadenia,

k) rozhlasové a televízne vysielače,

l) svietidlá a žiarivky.

(3) Prístroje a osobitne prístroje uvedené v odseku 2 písm. a) až l) musia byť skonštruované takým spôsobom, aby v prostredí, v ktorom sa budú používať, mali primeranú úroveň odolnosti a aby bola možná ich nerušená prevádzka s prístrojmi spĺňajúcimi požiadavky noriem uvedených v § 4, nachádzajúcimi sa v tomto prostredí.

(4) Informácie umožňujúce používanie prístrojov v súlade so zamýšľaným účelom obsahuje návod priložený k prístroju.

§ 4

(1) Ak technické požiadavky v plnom rozsahu konkretizujú harmonizované slovenské technické normy podľa § 5 ods. 5 zákona, považuje sa dôkaz o ich splnení za splnenie technických požiadaviek.

(2) Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy alebo ak existujúce harmonizované slovenské technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, konkretizujú ich však slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona, ktoré boli oznámené orgánom Európskych spoločenstiev podľa § 8 ods. 5 zákona a vlastnosti prístroja sú s nimi v súlade, pokladajú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.

(3) Ak neexistujú harmonizované slovenské technické normy alebo ak existujúce harmonizované slovenské technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky a nekonkretizujú ich ani slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody, výrobca alebo jeho splnomocnenec uschováva doklady podľa § 13 ods. 3 zákona doplnené o certifikát vydaný oprávnenou osobou spolu s príslušným protokolom alebo s technickou správou obsahujúcou metódu výroby použitú na splnenie všetkých technických požiadaviek a výsledky vykonaných meraní.

(4) Na telekomunikačné zariadenia2) a zariadenia na rádiové vysielanie definované v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,3) vydáva výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlásenie o zhode po tom, čo dostane certifikát typu na dané zariadenie vydaný autorizovanou osobou alebo doklad vydaný príslušným orgánom štátnej správy.

§ 5

(1) Prístroje, pri ktorých výrobca alebo jeho splnomocnenec (ďalej len „výrobca") nepoužil alebo len sčasti použil harmonizované slovenské technické normy, alebo ak také normy neexistujú alebo také normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na prístroj vzťahujú, výrobca musí okrem posúdenia zhody uchovávať technickú konštrukčnú dokumentáciu pre potreby orgánov dohľadu (§ 30 zákona). Technická konštrukčná dokumentácia opisuje prístroj a postupy, ktoré sa použili na zabezpečenie zhody prístroja s technickými požiadavkami (§ 1 ods. 2 a § 3), a zahŕňa technickú správu alebo certifikát, pričom aspoň jeden z týchto dokumentov vystavila oprávnená osoba. Technická konštrukčná dokumentácia musí byť k dispozícii orgánom dohľadu 10 rokov po tom, čo bol posledný výrobok uvedený na trh.

(2) Ak výrobca nemá sídlo na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte Európskych spoločenstiev, povinnosť poskytnúť v určenej lehote technickú konštrukčnú dokumentáciu orgánom dohľadu prechádza na osobu uvádzajúcu prístroj na trh.

(3) Výrobca pred uvedením na trh vydá na prístroj vyhlásenie o zhode a prístroj označí značkou zhody, ktorá osvedčuje splnenie technických požiadaviek podľa tohto nariadenia, ak je prístroj správne nainštalovaný a používa sa na účel, na ktorý bol vyvinutý. Vyhlásenie o zhode je povinný výrobca uchovávať 10 rokov od uvedenia posledného výrobku na trh.

(4) Značka zhody podľa odseku 3 sa umiestňuje na prístroj, obal, návod na použitie alebo záručný list.

(5) Výrobca zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.

(6) Prístroj, ktorý spĺňa ustanovenia odsekov 1 až 3, sa považuje za prístroj spĺňajúci požiadavky podľa § 3.

(7) Ak prístroj spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, nemožno mu klásť prekážky pri uvádzaní na trh alebo do prevádzky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

§ 6

Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona obsahuje

a) identifikačné údaje výrobcu,

b) identifikačné údaje o prístroji,

c) opis a určenie prístroja a ďalšie údaje o prístroji,

d) údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody,

e) zoznam technických predpisov, s ktorými sa vyhlasuje zhoda,

f) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem použitých na posúdenie zhody,

g) text, ktorým osoba vydávajúca vyhlásenie o zhode vyhlasuje a potvrdzuje, že prístroj spĺňa technické požiadavky,

h) údaje o autorizovanej osobe, ak ju výrobca využil pri posudzovaní zhody, číslo certifikátu, dátum vydania a dátum platnosti,

i) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode,

j) meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode, podpis a odtlačok pečiatky.

§ 7

(2) Výrobca alebo dovozca pred uvedením na trh posúdi zhodu prístroja postupom podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona, vydá vyhlásenie o zhode a umiestni značku zhody podľa § 21 zákona.

(3) Označenie vykonávaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie je v prílohe č. 2.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 394/1999 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÉ OSOBY

Autorizovaná osoba podľa § 11 zákona určená autorizujúcim orgánom spĺňa tieto minimálne požiadavky:

1. disponuje dostatkom zamestnancov, nevyhnutnými prostriedkami a technickým vybavením,

2. je technicky spôsobilá a má stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou,

3. je nezávislá pri vykonávaní skúšok, príprave protokolov, vydávaní certifikátov a vykonávaní overovacej činnosti požadovanej týmto nariadením od zamestnancov a technických zamestnancov vo vzťahu ku všetkým kruhom, skupinám alebo osobám majúcim priamy alebo nepriamy záujem na príslušnom výrobku,

4. jej zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvo,

5. má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancami, ak táto zodpovednosť nie je upravená štátom v rámci platnej legislatívy.

Plnenie požiadaviek podľa bodov 1 a 2 pravidelne kontroluje príslušný oprávnený orgán.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 394/1999 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Rady č. 89/336/EHS z 3. mája 1989 v znení smernice č. 91/263/EHS, č. 92/31/EHS, č. 93/68/EHS a č. 93/97/EHS.

2. Preklad smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Smernica Rady č. 89/336/EHS z 3. mája 1989 v znení smernice č. 91/263/EHS, č. 92/31/EHS, č. 93/68/EHS a č. 93/97/EHS.

1a) § 1 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 390/1992 Zb. o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

2) Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

3) Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreaux 1965.