Zákon č. 388/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

Čiastka 155/1999
Platnosť od 31.12.1999
Účinnosť od 01.01.2000
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 2 § 8 ods.1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

388

ZÁKON

zo 7. decembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z. a zákona č. 200/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 3 sa za číslovku „15“ vkladá číslovka „15a,“.

2 . V § 8 odsek 1 znie:

(1) Tuzemec a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú povinní ohlásiť skutočnosti týkajúce sa

a) aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom,

b) inkás a platieb vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom, ktoré sa týkajú priamych a iných investícií, finančných úverov, cenných papierov, operácií na finančnom trhu vrátane operácií vykonávaných prostredníctvom cudzozemcov a nehnuteľností v zahraničí,

c) zriadenia a stavu účtov v zahraničí.“.

3. V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 voči devízovému orgánu alebo devízovému miestu sa plní úplne, správne, pravdivo a včas.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4. V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) reinvestíciu výnosu akcií nadobudnutých podľa § 15 ods. 4 písm. d) a e).“.

5. V § 12 ods. 2 sa slová „povinné vyžadovať pred“ nahrádzajú slovami „oprávnené vyžadovať v súvislosti s“.

6. V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ak tuzemec nemá devízové povolenie na prijatie úveru od cudzozemca, na ktorého prijatie sa devízové povolenie vyžaduje, môže devízové miesto vykonať operácie týkajúce sa splátky tohto úveru len po predložení dokladu devízového orgánu o vykonaní devízovej kontroly.“.

7. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Operácie so zahraničnými cennými papiermi

(1) Vydanie zahraničných cenných papierov, s ktorými sa má obchodovať v tuzemsku, alebo obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi v tuzemsku je možné iba na základe devízového povolenia Národnej banky Slovenska. V prípadoch, ak osobitný zákon17) vyžaduje povolenie ministerstva, je toto devízové povolenie podmienkou na jeho vydanie.

(2) Devízové povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na vydanie zahraničných cenných papierov, s ktorými sa má obchodovať v tuzemsku, alebo obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi v tuzemsku, ak ide o

a) zahraničné cenné papiere emitenta, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov,17a)

b) štátne dlhopisy cudzieho štátu.

(3) Tuzemec, ktorý nie je devízovým miestom v rozsahu určenom v povolení pôsobiť ako banka alebo v rozsahu devízovej licencie, môže uzavrieť zmluvu na kúpu alebo predaj zahraničného cenného papiera a kúpiť alebo predať zahraničný cenný papier, alebo prijať od cudzozemca zahraničné cenné papiere ako úhradu svojej peňažnej pohľadávky voči cudzozemcovi len na základe devízového povolenia. Devízové povolenie sa nevyžaduje pri úhrade pohľadávky formou zmenky alebo šeku.

(4) Devízové povolenie podľa odseku 3 sa nevyžaduje na

a) kúpu alebo predaj zahraničných cenných papierov z vlastného účtu devízového miesta v rozsahu ustanovenom v povolení pôsobiť ako banka alebo v rozsahu devízovej licencie,

b) kúpu alebo predaj zahraničných cenných papierov vydávaných alebo obchodovaných v tuzemsku na základe povolenia podľa odseku 1,

c) kúpu alebo predaj zahraničných cenných papierov uvedených v odseku 2,

d) kúpu alebo predaj zamestnaneckých akcií a inak finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec, jeho zamestnancami alebo zamestnancami tuzemca, na ktorého podnikaní má tento emitent majetkovú účasť,

e) kúpu alebo predaj zamestnaneckých akcií a inak finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec s majetkovou účasťou tuzemca na podnikaní emitenta, zamestnancami tohto tuzemca,

f) predaj zahraničných cenných papierov nadobudnutých podľa osobitného zákona.18)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 17a a 18 znejú:

17) Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.

17a) § 21 ods. 4 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.

18) Napríklad štvrtá časť zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

8. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Operácie s tuzemskými cennými papiermi v zahraničí

Tuzemské cenné papiere podľa osobitného predpisu18a) možno vydať v zahraničí iba na základe devízového povolenia Národnej banky Slovenska.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

18a) Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 18 ods. 1 sa za slovo „tuzemec“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je devízovým miestom v rozsahu ustanovenom v povolení pôsobiť ako banka alebo v rozsahu devízovej licencie,“.

10. § 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19

Nadobúdanie nehnuteľností v tuzemsku

(1) Cudzozemec s výnimkou cudzozemca, ktorý je občanom Slovenskej republiky, môže nadobudnúť vlastnícke práva k nehnuteľnostiam v tuzemsku iba

a) dedením,

b) pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podmienky vzájomnosti,

c) ak ide o nehnuteľnosť nadobúdanú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ktorých iba jeden je cudzozemec, alebo ak má cudzozemec nadobúdať nehnuteľnosť od manžela, súrodencov, rodičov alebo prarodičov; to neplatí, ak sa na nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vzťahuje osobitný predpis,18b)

d) výmenou tuzemskej nehnuteľnosti, ktorú vlastní, za inú tuzemskú nehnuteľnosť, ktorej cena zistená podľa osobitného predpisu19) neprevyšuje cenu pôvodnej nehnuteľnosti zistenú podľa osobitného predpisu,19)

e) ak má predkupné právo z titulu podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti;20) to neplatí, ak sa na nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vzťahuje osobitný predpis,18b)

f) ak ide o stavbu, ktorú cudzozemec vystaval na pozemku vo svojom vlastníctve,

g) ak tak výslovne ustanovuje osobitný zákon.21)

(2) Cudzozemec, ktorý má v tuzemsku zriadenú organizačnú zložku na podnikanie podľa osobitného zákona,21a) môže okrem prípadov nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa odseku 1 nadobúdať aj vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku, ktoré sú nevyhnutné na získanie prevádzkových priestorov pre túto organizačnú zložku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18b, 19, 20, 21 a 21a znejú:

18b) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

19) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

20) Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

21) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

21a) Zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 385/1999 Z. z.

Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 21 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

12. V § 24 ods. 1 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „devízovú kontrolu plnenia ohlasovacej povinnosti podľa § 8 v subjektoch uvedených v § 4 ods. 2 vykonáva Národná banka Slovenska.“.

13. V § 25 ods. 1 sa slová „ods.2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

14. V § 35 ods. 1, 2, 3, 4 a 5 sa slovo „uvedených“ nahrádza slovom „uvedené".

15. § 40 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Na informácie uvedené v § 8 a na zodpovednosť za porušenie povinností uvedených v § 8 ods. 5 sa vzťahujú osobitné predpisy.30a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

30a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 17 až 20 Obchodného zákonníka, Trestný zákon v znení neskorších predpisov.“.

16. V § 41 sa slová „§ 17, 18, 20 a 21“ nahrádzajú slovami „§ 10, § 13 ods. 3 a § 14 až 18 a § 20 až 23“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 45/1998 Z. z., zákonom č. 200/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I bodu 2 § 8 ods.1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.