Oznámenie č. 386/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania v konkurze a vyrovnaní

Čiastka 154/1999
Platnosť od 30.12.1999 do31.12.2002
Účinnosť do 31.12.2002
Zrušený 740/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

386

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. decembra 1999 č. 22 008/1999-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania v konkurze a vyrovnaní.

Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovania účtovných jednotiek v konkurze a vyrovnaní. Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré sú podnikateľmi a účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Opatrenie sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2000.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky v sekcii štátnej pokladnice a metodiky účtovníctva.