Oznámenie č. 382/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

382

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 21. decembra 1999 č. R-10/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa mení maximálna cena a postup regulácie cien tepla.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 22/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.