Oznámenie č. 381/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých obecných príspevkových organizáciách a iných drobných organizáciách účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia v oblasti účtovníctva

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 741/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003.

381

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. decembra 1999 č. 21 552/99-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých obecných príspevkových organizáciách a iných drobných organizáciách účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia v oblasti účtovníctva.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/2-31372/92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých príspevkových organizáciách, malých cirkevných organizáciách, iných drobných organizáciách a preddavkových organizáciách účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva (oznámenie č. 56/1994 Z. z.) a ustanovujú postupy účtovania pre malé obecné príspevkové organizácie a iné drobné organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Opatrenie mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. septembra 1994 č. 65/421/1994, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií (oznámenie č. 33/1995 Z. z.) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. júla 1998 č. 2425/98-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz a rozsah údajov na zverejnenie z účtovnej závierky pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (oznámenie č. 271/1998 Z. z.) a mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. septembra 1994 č. 65/422/1994, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií (oznámenie č. 34/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.