Oznámenie č. 380/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999 do31.12.2002
Zrušený 734/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

380

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. decembra 1999 č. 21 798/99-92, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Týmto opatrením sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (oznámenie č. 254/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.