Oznámenie č. 379/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/20 531/1992 z 13. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie v znení opatrenia z 5. januára 1995 č. 65/6/1995

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999 do31.12.2002
Zrušený 734/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

379

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 21. decembra 1999 č. 21 797/99-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/20 531/1992 z 13. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie v znení opatrenia z 5. januára 1995 č. 65/6/1995.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/20 531/1992 z 13. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie (registrované v čiastke 123/1992 Zb.) v znení opatrenia z 5. januára 1995 č. 65/6/1995 (oznámenie č. 36/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.