Oznámenie č. 378/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce v znení opatrenia z 29. novembra 1993 č. 65/335/1993

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999 do31.12.2001
Zrušený 574/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 1999.

378

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 15. decembra 1999 č. 20 885/99-92, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce (oznámenie č. 142/1993 Z. z.) v znení opatrenia z 29. novembra 1993 č. 65/335/1993 (oznámenie č. 6/1994 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení vzor účtovného výkazu Ročný prehľad aktív a pasív obcí a určenie mernej jednotky pri jeho zostavovaní.

Podľa tohto opatrenia sa prvýkrát postupuje pri zostavovaní účtovného výkazu Ročný prehľad aktív a pasív obcí k 31. decembru 1999.

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 1999.

Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 22/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.