Oznámenie č. 377/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

377

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 2 ods. 2 a § 34 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1999 č. 21838/1999-41, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu (oznámenie č. 305/1995 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (oznámenie č. 66/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Výnos spresňuje ustanovenia o otváraní rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe fondu reprodukcie v nadväznosti na zákon č. 348/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, a spresňuje ustanovenia o financovaní štátnych objednávok a ostatných úloh rozvoja vedy a techniky z prostriedkov štátneho rozpočtu a zároveň ich zosúlaďuje so zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 22/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.