Vyhláška č. 376/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

376

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. decembra 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky č. 88/1992 Zb., vyhlášky č. 568/1992 Zb., vyhlášky č. 147/1993 Z. z., vyhlášky č. 304/1993 Z. z., vyhlášky č. 24/1994 Z. z., vyhlášky č. 44/1994 Z. z., vyhlášky č. 372/1994 Z. z. a vyhlášky č. 372/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Tuzemské motorové vozidlo vrátane motorových vozidiel so zvláštnou štátnou poznávacou značkou:

&nbsp &nbsp Ročné poistné v Sk
a) jednostopové motorové vozidlo a motorová &nbsp
&nbsp trojkolka s hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým &nbsp
&nbsp objemom valcov &nbsp
&nbsp 1. do 50 cm3 vrátane 228
&nbsp 2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane 480
&nbsp 3. nad 350 cm3 720
b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný au- &nbsp
&nbsp tomobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou &nbsp
&nbsp hmotnosťou do 3 500 kg, motorová trojkolka s &nbsp
&nbsp celkovou hmotnosťou nad 400 kg, so zdvihovým &nbsp
&nbsp objemom valcov &nbsp
&nbsp 1. do 1 300 cm3 vrátane alebo na &nbsp
&nbsp elektrický pohon 1 320
&nbsp 2. nad 1 300 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 2 640
&nbsp 3. nad 1 800 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 4 920
&nbsp 4. nad 2 500 cm3 6 480
c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou &nbsp
&nbsp do 10 000 kg 2 940
d) sanitný automobil, ak nie je podľa písme- &nbsp
&nbsp na b) ustanovená nižšia sadzba poistného 2 340
e) automobily banskej a vodnej záchrannej &nbsp
&nbsp služby trvalé vybavené špeciálnymi &nbsp
&nbsp prístrojmi na záchranu života a zásahové &nbsp
&nbsp vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak &nbsp
&nbsp nie je podľa písmena b) ustanovená &nbsp
&nbsp nižšia sadzba poistného 2 340
f) ťahač návesov 7 380
g) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj so &nbsp
&nbsp štátnou poznávacou značkou s celkovou hmotnosťou &nbsp
&nbsp 1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane 7 380
&nbsp 2. nad 12 000 kg 10 980
h) poľnohospodársky alebo lesný traktor, &nbsp
&nbsp motorové vozidlo používané výlučne na &nbsp
&nbsp prevoz včelstiev so štátnou poznávacou &nbsp
&nbsp značkou, pojazdný pracovný stroj bez &nbsp
&nbsp štátnej poznávacej značky alebo vyso- &nbsp
&nbsp kozdvižný vozík 432
i) motorový ručný vozík, jednonápravový &nbsp
&nbsp kultivačný traktor alebo traktor, ktorému &nbsp
&nbsp sa štátna poznávacia značka neprideľuje 72
j) autobus určený na prevádzku iba v mestskej hro- &nbsp
&nbsp madnej doprave a trolejbus &nbsp
&nbsp 1. autobus 3 480
&nbsp 2. trolejbus 1 620
k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou &nbsp
&nbsp 1. do 5 000 kg vrátane 7 500
&nbsp 2. nad 5 000 kg 11 940
l) prípojné vozidlo &nbsp
&nbsp 1. určené na ťahanie motorovými vozidlami s vý- &nbsp
&nbsp nimkou motorových vozidiel uvedených v písme- &nbsp
&nbsp nách a), f) a i) &nbsp
&nbsp 1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg &nbsp
&nbsp vrátane 72
&nbsp 1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 144
&nbsp 2. určené na ťahanie motorovým vozidlom &nbsp
&nbsp uvedeným v písmene f) - náves 3 540
&nbsp 3. poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie &nbsp
&nbsp motorovými vozidlami uvedenými v písmenách a) &nbsp
&nbsp a i) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto &nbsp
&nbsp motorové vozidlá, &nbsp
m) za motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy &nbsp
&nbsp s výnimkou motorových vozidiel uvedených v &nbsp
&nbsp písmenách d) a e) a za motorové vozidlo taxislužby &nbsp
&nbsp alebo motorové vozidlo určené na požičiavanie sa &nbsp
&nbsp platí poistné vo výške jedenapolnásobku príslušnej &nbsp
&nbsp sadzby poistného podľa skupín motorových vozidiel &nbsp
&nbsp uvedených v písmenách a) až k), &nbsp
n) za motorové vozidlo vyrobené do roku 1945 vrátane &nbsp
&nbsp sa platí poistné vo výške polovice príslušnej sadzby &nbsp
&nbsp poistného, ktoré je členené podľa skupín motoro- &nbsp
&nbsp vých vozidiel uvedených v písmenách a) až k).". &nbsp

2. Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý znie:

㤠27b

Sadzby poistného ustanovené touto vyhláškou sa po prvýkrát uplatnia pri platení poistného na rok 2000, a to aj ak bolo zaplatené do účinnosti tejto vyhlášky. Ustanovenie § 15 ods. 1 týmto nie je dotknuté.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Brigita Schmögnerová v. r.