Nariadenie vlády č. 374/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.2000 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

374

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. decembra 1999,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona č. 105/1999 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 84/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/1999 Z. z. a zákona č. 105/1999 Z. z. sa mení takto:

V § 2 odsek 1 znie:

(1) Výška minimálnych mzdových taríf odstupňovaných do 12 tarifných tried pri určenom týždennom pracovnom čase 42 a 1/2 hodiny je:

Tarifná trieda Sadzba v Sk za hodinu Sadzba v Sk za mesiac
základná zvýšená o 15 % základná zvýšená o 15 %
1 21,60 24,90 4 000 4 600
2 22,50 25,90 4 170 4 800
3 23,50 27,10 4 360 5 010
4 24,70 28,40 4 570 5 260
5 26,00 29,90 4 810 5 530
6 27,50 31,60 5 090 5 850
7 29,20 33,60 5 410 6 220
8 31,30 36,00 5 790 6 660
9 33,60 38,70 6 220 7 150
10 36,40 41,80 6 730 7 740
11 39,40 45,40 7 290 8 390
12 43,00 49,40 7 950 9 140.".

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.