Nariadenie vlády č. 373/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 152/1999
Platnosť od 29.12.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 25.11.2000 do31.12.2000
Zrušený 480/2000 Z. z.

373

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1999,

ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


§ 1

Colné sadzby a merné jednotky colného sadzobníka sú ustanovené v prílohách č. 1 až 9.

§ 2

Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 1.

§ 3

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 2, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.

§ 3a

Na tovar uvedený v prílohe č. 2 pri poradovom čísle colnej kvóty „2“ pri položkách colného sadzobníka „0103 92“ a „0203“ sa ročná colná kvóta uplatní podľa prílohy č. 2a.

§ 3b

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 10 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 3c

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 11 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu. Počas dočasného uplatňovania colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe sa nebude uplatňovať preferenčné clo.

§ 3d

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 12 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 3e

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 13 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 3f

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 14 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 4

(1) Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v prílohe č. 1 sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 do výšky 2 000 000 USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaného preferenčného cla. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.

(2) Tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, je bez cla.

(3) Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom.1)

§ 5

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2000 vymeriava clo podľa zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 5.

§ 6

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 6, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2000 v sezóne uvedenej v tejto prílohe vymeriava clo podľa zmluvných colných sadzieb uvedených v prílohe č. 6.

§ 7

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 7, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľného obehu alebo aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 7, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 7. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1, ak sa nepostupuje podľa § 5.

§ 8

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 8, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2000 vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 8.

§ 9

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 9, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2000 vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 9, ak dovážaný tovar je určený na výrobu liečiv, pomocných látok a liekov.

§ 10

Tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v Slovenskej republike podľa podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,2) je bez cla.


§ 11

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/1999 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/1999 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 98/1999 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 109/1999 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/1999 Z. z.

§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 373/1999 Z. z.

COLNÝ SADZOBNÍK

Časť 1

OBSAH

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. Nomenklatúra

II. Všeobecné pravidlá pre interpretáciu

III. Všeobecné pravidlá pre colné sadzby

IV. Merné jednotky

V. Symboly

VI. Prehľad tried a kapitol colného sadzobníka

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. Nomenklatúra

Colný sadzobník používa kombinovanú nomenklatúru colného sadzobníka Európskej únie publikovanú v Official Journal of the European Communities. Táto nomenklatúra vychádza z Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „Harmonizovaný systém“)1) používajúceho položky so štvormiestnym číselným znakom – položky Harmonizovaného systému, podpoložky so šesťmiestnym číselným znakom – podpoložky Harmonizovaného systému a dopĺňa ho dvojmiestnym znakom na osemmiestne podpoložky Kombinovanej nomenklatúry.

II. Všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

Zaraďovanie výrobkov do nomenklatúry sa riadi nasledujúcimi zásadami:

Pravidlo 1

Názvy tried, kapitol a podkapitol majú len orientačný charakter; na právne účely sa zaradenie určuje podľa znenia položiek a príslušných poznámok k triedam a kapitolám a, za predpokladu, že tieto položky alebo poznámky nevyžadujú inak, podľa nasledujúcich pravidiel.

Pravidlo 2

a) Každé uvedenie výrobku v niektorej položke sa vzťahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedokončený za predpokladu, že v stave a za podmienok v akých sa predkladá tento nekompletný alebo nedokončený výrobok má charakteristické znaky kompletného alebo hotového výrobku. Vzťahuje sa aj na taký kompletný alebo hotový výrobok (alebo ktorý sa použitím tohto pravidla zaradí ako kompletný alebo hotový), ktorý je predkladaný v nezmontovanom alebo rozmontovanom stave.

b) Každá zmienka o materiáli alebo látke v niektorej položke sa vzťahuje na materiál v čistom stave, na zmesi alebo na kombinácie tohto materiálu alebo tejto látky s inými materiálmi alebo látkami. Rovnako aj každá zmienka o výrobkoch z daného materiálu alebo látky sa vzťahuje na výrobky, pozostávajúce úplne alebo čiastočne z takéhoto materiálu alebo látky. Zaradenie výrobkov, pozostávajúcich z viac ako jedného materiálu alebo látky, sa vykoná podľa zásad uvedených v pravidle 3.

Pravidlo 3

Ak má byť tovar podľa pravidla 2 b) alebo z nejakých iných dôvodov, prima facie, zaradený do dvoch alebo viacerých položiek, zaradenie sa vykonáva takto:

a) najšpecifickejšia položka musí mať prednosť pred položkami so všeobecnejším významom. Ak sa však dve alebo viac položiek, a to každá z nich, vzťahuje na časť materiálov alebo látok, ktoré tvoria zmiešaný alebo zložený výrobok alebo len na časť výrobkov zo súboru, dodávaného na predaj v malom, tieto položky sa považujú vo vzťahu k týmto výrobkom za rovnako špecifické, aj ak jedna z nich obsahuje úplnejší alebo presnejší opis.

b) zmesi, výrobky zložené z rôznych materiálov alebo výrobky skladajúce sa z rôznych komponentov a výrobky dodávané v súboroch na predaj v malom, ktoré sa nemôžu zaradiť podľa pravidla 3 a), sa zaradia podľa materiálu alebo komponentu, ktorý im dáva ich podstatný charakter, ak je možné ho určiť.

c) ak sa tovar nemôže zaradiť podľa pravidiel 3 a) alebo 3 b), zaradí sa do položky poslednej v numerickom poradí položiek, ktoré prichádzajú do úvahy.

Pravidlo 4

Tovar, ktorý nemožno zaradiť podľa vyššie uvedených pravidiel, sa zaradí do položky, ktorá zahŕňa tovar najviac podobný.

Pravidlo 5

Okrem vyššie uvedených ustanovení sa nasledujúce pravidlá používajú na tovar ďalej uvedený:

a) Puzdrá na fotografické prístroje, hudobné nástroje, zbrane, rysovacie a kresliace nástroje, a podobné schránky špeciálne tvarované alebo upravené na vloženie určitého výrobku alebo súboru výrobkov, vhodné na dlhodobé použitie a predkladané s výrobkami, pre ktoré sú určené, sa zaraďujú spolu s týmito výrobkami, ak sa s nimi obvykle predávajú. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na schránky, ktoré dávajú celku podstatný charakter.

b) S výhradou ustanovení pravidla 5 a), sa obalové materiály a obalové schránky, resp. obaly, obsahujúce tovar, zaradia spolu s tovarom, ak sa obvykle používajú na balenie takéhoto druhu tovaru. Avšak, toto ustanovenie nie je záväzné, ak je zrejmé, že obalové materiály alebo obaly sú vhodné na opakované použitie.

Pravidlo 6

Na právne účely sa zaradenie tovaru do podpoložiek položky určuje podľa znenia týchto podpoložiek a príslušných poznámok k podpoložkám a mutatis mutantis, podľa vyššie uvedených pravidiel, pričom sa tým rozumie, že porovnateľné sú len podpoložky rovnakej úrovne. Na účely tohto pravidla sa tiež používajú poznámky k triedam a kapitolám, ak kontext nevyžaduje inak.

III. Všeobecné pravidlá pre colné sadzby

1. Zmluvné colné sadzby sa použijú na dovezený tovar pôvodom zo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) alebo s ktorými má Slovenská republika uzavretú dohodu obsahujúcu ustanovenia o vzájomnom uplatňovaní doložky najvyšších výhod.

2. Všeobecné colné sadzby sa použijú na tovar pôvodom z iných štátov, než sú uvedené v odseku 1, alebo ak

– sú nižšie ako zmluvné colné sadzby,

– účastník colného konania nepreukáže pôvod tovaru.

3. Zmluvné alebo všeobecné colné sadzby sa znižujú pri dovoze tovaru pôvodom zo štátov alebo skupiny štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavretú zmluvu o vytvorení colnej únie alebo zmluvu o oblasti voľného obchodu. Rozsah znížení colných sadzieb je daný uvedenými zmluvami.

4. Odseky 1 až 3 nevylučujú možnosť aplikácie iných colných sadzieb, než sú uvedené v colnom sadzobníku v súlade s medzinárodnými dohodami . Zmluvné colné sadzby sa môžu použiť pri dovoze tovaru zo štátov, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v odseku 1, ale sú uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise.

5. Jednotná sadzba sa použije v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

6. Antidumpingové clá sa môžu vymerať v súlade s medzinárodnými pravidlami ustanovenými v rámci GATT vo výške rozdielu medzi bežnou a dumpingovou cenou.

7. Colné sadzby uvedené ako percentá sú valorickými sadzbami (sadzba ad valorem).

8. Preferenčné zníženie colných sadzieb uvedených v stĺpci 6 colného sadzobníka platí pre dovoz tovaru z rozvojových krajín, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 3 vládneho nariadenia, ktorým sa vydáva tento colný sadzobník.

9. Preferenčné zníženie colných sadzieb na akýkoľvek dovoz tovaru z najmenej rozvinutých krajín, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4 vládneho nariadenia, ktorým sa vydáva tento colný sadzobník, je 100 %.

10. Na uznanie preferencie pri dovoze z rozvojových a najmenej rozvinutých krajín sa vyžaduje splnenie podmienok, ktoré sú určené všeobecne záväzným právnym predpisom na dovoz tovaru z týchto krajín.

11. Zníženie dovozného cla patrí pri dovoze tovaru označeného v stĺpci 7 colného sadzobníka znakom CK1 až CK31 sa bude uplatňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. Zoznam colných kvót je prílohou č. 2 vládneho nariadenia, ktorým sa vydáva tento sadzobník.
Zníženie dovozného cla nad rámec Listiny koncesií je označené v stĺpci 7 colného sadzobníka znakom P5 (príloha 5), sezónne zníženie dovozného cla je v tom istom stĺpci označené znakom P6 (príloha 6).

IV. Merné jednotky

V stĺpci 3 sadzobníka označenom MJ sa uvádzajú merné jednotky množstva.

Ich skratky znamenajú:

CTMkarát (200 miligramov)
EUREURO
GRMgram
HLThektoliter
KGNkilogram čistej hmotnosti
LPAliter čistého alkoholu
LTRliter (1 kubický decimeter)
MTKštvorcový meter
MTQkubický meter
MTRmeter
MWHmegawatthodina
NARpočet kusov
NPPpočet párov
TNNtona čistej hmotnosti
UNSnešpecifikované

V. Symboly

P2Príloha 2 k nariadeniu vlády SR
P3Príloha 3 k nariadeniu vlády SR
P4Príloha 4 k nariadeniu vlády SR
P5Príloha 5 k nariadeniu vlády SR
P6Príloha 6 k nariadeniu vlády SR
P7Príloha 7 k nariadeniu vlády SR
P8aPríloha 8a k nariadeniu vlády SR
P8bPríloha 8b k nariadeniu vlády SR
P8cPríloha 8c k nariadeniu vlády SR
P9Príloha 9 k nariadeniu vlády SR
*Označuje novú položku alebo podpoložku

VI. Prehľad tried a kapitol colného sadzobníka

I. TRIEDA

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

Kapitola:

1. Živé zvieratá

2. Mäso a požívateľné droby

3. Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

4. Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

5. Výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

II. TRIEDA

RASTLINNÉ VÝROBKY

Kapitola:

6. Živé rastliny a kvetinárske výrobky

7. Zelenina, jedlé mlynárske rastliny, korene a hľuzy

8. Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov

9. Káva, čaj, maté a korenie

10. Obilie

11. Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok

12. Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny

13. Šelak, gumy, živice a iné rastlinné šťavy a výťažky

14. Rastlinné pletacie materiály a iné výrobky rastlinného pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

III. TRIEDA

ŽIVOČÍŠNE A RASTLINNÉ TUKY A OLEJE; VÝROBKY VZNIKNUTÉ ICH ŠTIEPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

Kapitola:

15. Živočíšne a rastlinné tuky a oleje a výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

IV. TRIEDA

VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ TABAKOVÉ NÁHRADKY

Kapitola:

16. Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov

17. Cukor a cukrovinky

18. Kakao a kakaové prípravky

19. Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo z mlieka; jemné pečivo

20. Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín

21. Rôzne potravinové prípravky

22. Nápoje, liehové tekutiny a ocot

23. Zvyšky a odpady v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo

24. Tabak a vyrobené tabakové náhradky

V. TRIEDA

NERASTNÉ VÝROBKY

Kapitola:

25. Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement

26. Rudy kovov, strusky a popoly

27. Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky

VI. TRIEDA

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ

Kapitola:

28. Anorganické chemické výrobky; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov

29. Organické chemické výrobky

30. Farmaceutické výrobky

31. Hnojivá

32. Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

33. Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky

34. Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky; modelovacie pasty, „zubné vosky“ a zubné prípravky na báze sadry

35. Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

36. Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré prípravky na báze sadry

37. Fotografické a kinematografické výrobky

38. Rôzne chemické výrobky

VII. TRIEDA

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO

Kapitola:

39. Plasty a výrobky z nich

40. Kaučuk a výrobky z neho

VIII. TRIEDA

SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO PRODUKOVANÉ PRIADKOU MORUŠOVOU);

Kapitola:

41. Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

42. Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako produkované priadkou morušovou);

43. Kožušiny; umelé kožušiny; výrobky z nich

IX. TRIEDA

DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A KORKOVÉ VÝROBKY; VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA A INÉHO MATERIÁLU NA ÚPLETY; PRÚTENÝ TOVAR A KOŠIKÁRSKE VÝROBKY

Kapitola:

44. Drevo, drevené výrobky; drevné uhlie

45. Korok a korkové výrobky

46. Výrobky zo slamy, esparta a iného materiálu na pletenie; prútený tovar a košikárske výrobky

X. TRIEDA

BUNIČINA Z DREVA ALEBO Z INÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNIN; ZBEROVÝ PAPIER KARTÓN ALEBO LEPENKA, ODPAD A VÝMET; PAPIER, LEPENKA A VÝROBKY Z NICH

Kapitola:

47. Vláknina z dreva alebo z iných celulózových vláknin; odpad z papiera alebo lepenky

48. Papier, kartón a lepenka; výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu alebo lepenky

49. Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

XI. TRIEDA

TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY

Kapitola:

50. Prírodný hodváb

51. Vlna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia

52. Bavlna

53. Iné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze

54. Chemický syntetický alebo umelý hodváb

55. Chemické (syntetické alebo umelé) strižové vlákna

56. Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich

57. Koberce a iné textilné podlahové krytiny

58. Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky

59. Impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie

60. Pletené alebo háčkované textílie

61. Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

62. Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované

63. Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

XII. TRIEDA

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERÁ A TOVAR Z NICH; UMELÉ KVETINY; VÝROBKY Z ĽUDSKÝCH VLASOV

Kapitola:

64. Obuv, gamaše a podobné výrobky; časti týchto výrobkov

65. Pokrývky hlavy a ich súčasti

66. Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti

67. Upravené perá a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov

XIII. TRIEDA

VÝROBKY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÉ VÝROBKY

Kapitola:

68. Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov

69. Keramické výrobky

70. Sklo a sklenené výrobky

XIV. TRIEDA

PRAVÉ PERLY (PRÍRODNÉ ALEBO UMELE PESTOVANÉ), DRAHOKAMY A POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI (DOUBLÉ) A VÝROBKY Z NICH; UMELÁ BIŽUTÉRIA; MINCE

Kapitola:

71. Pravé perly (prírodné alebo umele pestované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; umelá bižutéria; mince

XV. TRIEDA

ZÁKLADNÉ KOVY A VÝROBKY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV

Kapitola:

72. Železo a oceľ

73. Výrobky zo železa alebo z ocele

74. Meď a výrobky z medi

75. Nikel a výrobky z niklu

76. Hliník a výrobky z hliníka

77. Je voľná, je určená pre eventuálnu potrebu HS

78. Olovo a výrobky z olova

79. Zinok a výrobky zo zinku

80. Cín a výrobky z cínu

81. Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich

82. Nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedácie príbory, z obyčajných kovov; ich časti a súčasti zo základných kovov

83. Rôzne výrobky zo základných kovov

XVI. TRIEDA

STROJE A MECHANICKÉ NÁSTROJE, ELEKTRICKÉ ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU A ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

Kapitola:

84. Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti

85. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom

XVII. TRIEDA

VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Kapitola:

86. Železničné a električkové lokomotívy; vozový park a jeho časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov

87. Vozidlá, iné ako koľajové, ich časti a príslušenstvo

88. Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

89. Lode, člny a plávajúce konštrukcie

XVIII. TRIEDA

NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ ALEBO KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

Kapitola:

90. Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné presné, nástroje a prístroje lekárske alebo chirurgické; ich časti a súčasti

91. Hodiny a hodinky a ich časti

92. Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

XIX. TRIEDA

ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

Kapitola:

93. Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

XX. TRIEDA

RÔZNE PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Kapitola:

94. Nábytok; lekársko-chirurgický nábytok; posteľoviny a podobné potreby; svietidlá inde neuvedené ani nezahrnuté; reklamné lampy, svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky; montované stavby

95. Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

96. Rôzne priemyselné výrobky

XXI. TRIEDA

UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI

Kapitola:

97. Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Prílohy:

2 – Zoznam colných kvót a colných sadzieb uplatňovaných v rámci colných kvót na rok 2000

3 – Zoznam rozvojových krajín

4 – Zoznam najmenej rozvinutých krajín

5 – Dočasná úprava zmluvných colných sadzieb vybraného tovaru na rok 2000

6 – Úprava zmluvných colných sadzieb uplatňovaných vplyvom sezónnosti na rok 2000

7 – Dočasná úprava colných kvót a colných sadzieb vybraného tovaru na rok 2000

8a) – Liečivá, ktoré nesú medzinárodné nevlastnícke označenie (INN) podľa svetovej zdravotníckej organizácie

8b) – Soli, estery a hydráty farmaceutických výrobkov, ktoré sú identifikované kombináciou liečiv podľa prílohy 8a) s predponami alebo príponami uvedenými v zozname podľa prílohy 8b) za podmienky, že takáto soľ, ester alebo hydrát sú klasifikované v rámci rovnakej 6 miestnej podpoložky ako je samotné liečivo podľa INN

8c) – Soli, estery a hydráty liečiv podľa INN, uvedené v zozname podľa prílohy 8c) a ktoré nie sú klasifikované v rovnakej 6 miestnej položke HS ako je samotné liečivo podľa INN

9 – Zoznam farmaceutických medziproduktov, t. j. zlúčenín používaných na výrobu konečných farmaceutických výrobkov

Poznámky pod čiarou

1) § 3 až 6 a príloha č. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.

2) Protokol č. 4 týkajúci sa definície koncepcie „výrobkov s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.).Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 (oznámenie č. 263/1997 Z. z.).Protokol č. 7 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode uzatvorenej medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou (oznámenie č. 195/1997 Z. z.).

1) Vyhláška ministra zahraničných veci č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.