37

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 1997 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o pravidelných leteckých dopravných službách.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 26. júna 1998, na základe článku 22 ods. 2.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dočasná dohoda o leteckých linkách medzi Československom a Švajčiarskom, podpísaná 10. septembra 1947 v Berne.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou
o pravidelných leteckých dopravných službách

Berúc do úvahy, že Slovenská republika a Švajčiarsko

sú účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti leteckej dopravy,

v snahe vytvoriť potrebný základ na vykonávanie pravidelných leteckých dopravných služieb,

vláda Slovenskej republiky a Švajčiarska spolková rada (ďalej len „zmluvné strany“)

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

1. Na účely tejto dohody a prílohy k nej

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, vrátane všetkých dodatkov schválených podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny Dohovoru alebo dodatkov podľa článkov 90 a 94 Dohovoru, ak sú tieto dodatky a zmeny platné pre obe zmluvné strany,

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky – sekciu civilného letectva, v prípade Švajčiarska Spolkový úrad civilného letectva alebo v oboch prípadoch ľubovoľnú osobu alebo orgán, ktorý je oprávnený vykonávať funkcie v súčasnosti vykonávané uvedenými orgánmi,

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorú určila jedna zmluvná strana podľa článku 6 tejto dohody na vykonávanie dohodnutých služieb,

d) pojem „tarifa“ znamená cenu účtovanú za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a podmienky, za ktorých takéto ceny platia, vrátane provízií a iných dodatočných odmien za sprostredkovanie alebo predaj prepravných dokumentov s výnimkou podmienok a úhrad za prepravu pošty,

e) pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru.

2. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať aj na prílohu, ak nie je uvedené inak.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na účely vykonávania leteckých dopravných služieb na trasách určených v pláne trás uvedených v prílohe k tejto dohode. Takéto služby a trasy sa ďalej označujú „dohodnuté služby“ a „určené trasy“.

2. V súlade s ustanoveniami tejto dohody má letecká spoločnosť určená každou zmluvnou stranou pri vykonávaní medzinárodných leteckých dopravných služieb

a) právo preletávať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,

b) právo pristávať na tomto území na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou,

c) právo nakladať a vykladať na tomto území v bodoch určených v prílohe k tejto dohode cestujúcich, batožinu, náklad a poštu, ktoré sú určené pre body alebo prichádzajú z bodov na území štátu druhej zmluvnej strany určených v prílohe k tejto dohode,

d) právo nakladať a vykladať na území tretieho štátu v bodoch určených v prílohe k tejto dohode cestujúcich, batožinu, náklad a poštu, ktoré sú určené pre body alebo pochádzajú z bodov na území štátu druhej zmluvnej strany určených v prílohe k tejto dohode.

3. Žiadne z ustanovení tohto článku nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany právo nakladať na území štátu druhej zmluvnej strany cestujúcich, batožinu, náklad a poštu prepravované za odmenu alebo prenájom a určené pre iný bod na území štátu tejto zmluvnej strany.

4. Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu, politických nepokojov alebo vývoja alebo v dôsledku osobitných a neobyčajných okolností určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany nemôže vykonávať služby na jej obvyklých trasách, druhá zmluvná strana sa bude snažiť uľahčiť plynulé poskytovanie týchto služieb prostredníctvom iného vhodného usporiadania nových trás vrátane udelenia práv na také obdobie, aké bude nevyhnutné na uľahčenie realizovateľnej prevádzky.

Článok 3

Vykonávanie práv

1. Určené letecké spoločnosti budú mať spravodlivé a rovnaké podmienky na poskytovanie dohodnutých služieb medzi územiami štátov zmluvných strán.

2. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany musí brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nepriaznivo neovplyvnila dohodnuté služby, ktoré táto letecká spoločnosť poskytuje na tej istej trase alebo jej časti.

3. Hlavným cieľom dohodnutých služieb je poskytovanie kapacity zodpovedajúcej požiadavkám na prepravu medzi územiami štátov zmluvných strán, ktoré určili letecké spoločnosti, a bodmi na určených trasách.

4. Právo každej z určených leteckých spoločností na vykonávanie medzinárodnej dopravy medzi územím štátu druhej zmluvnej strany a územiami tretích štátov sa bude uplatňovať v súlade so všeobecnými zásadami ďalšieho vývoja v civilnom letectve, ku ktorým obe zmluvné strany pristúpia, a za podmienky, že sa kapacita prispôsobí požiadavkám na

a) prepravu z územia štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila,

b) prepravu z oblasti, ktorou služba prechádza pri zohľadnení miestnych a regionálnych služieb,

c) ekonomickú prevádzku dohodnutých služieb.

5. Žiadna zmluvná strana jednostranne neobmedzí prevádzku určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, ak si to nevyžadujú podmienky tejto dohody alebo také jednotné podmienky, aké môže predvídať Dohovor.

Článok 4

Používanie zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet a odlet lietadiel viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou z územia jej štátu alebo lety takýchto lietadiel ponad jeho územie sa vzťahujú aj na určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt a odlet cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu alebo pošty z územia jej štátu, ako sú formality týkajúce sa vstupu, výstupu, emigrácie a prisťahovaletcva, ako aj colných a sanitárnych opatrení, sa počas ich pobytu na jeho území vzťahujú aj na cestujúcich, posádku, batožinu, náklad alebo poštu prepravované lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany.

3. Pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov uvedených v tomto článku nebude žiadna zo zmluvných strán preferovať leteckú spoločnosť jej štátu pred určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zaistenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany predovšetkým postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, jeho doplňujúceho Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988, ako aj v súlade s inými dohovormi a protokolmi týkajúcimi sa bezpečnosti civilného letectva, ku ktorým zmluvné strany v budúcnosti pristúpia.

2. Zmluvné strany si na požiadanie poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a zaradila ich ako dodatky k Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany použiteľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 3 tohto článku, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri vstupe na územie, výstupe z územia alebo pri pobyte na území jej štátu. Každá zmluvná strana zaručí, že na území jej štátu sa účinne aplikujú primerané opatrenia na ochranu lietadla a kontrolu cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu alebo pred nakladaním a počas nakladania. Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať požiadavky druhej zmluvnej strany na odôvodnené osobitné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich, posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo na odstránenie hrozby.

Článok 6

Určenie leteckej spoločnosti a udelenie prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť na poskytovanie dohodnutých služieb a rovnako ju môže nahradiť inou určenou leteckou spoločnosťou. Určenie nadobudne platnosť po písomnom oznámení medzi vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán.

2. Vládne orgány civilného letectva, ktoré dostali oznámenie o určení, udelia bez meškania určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany potrebné prevádzkové povolenie v súlade s ustanoveniami odsekov 3 a 4 tohto článku.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala, že je spôsobilá plniť podmienky vyplývajúce zo zákonov a iných právnych predpisov, ktoré uvedené orgány v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požadujú pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť vydanie prevádzkového povolenia uvedeného v odseku 2 tohto článku alebo uložiť také podmienky, aké považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní práv určených v článku 2 tejto dohody, ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti patria zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Po prijatí prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku určená letecká spoločnosť môže kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že platia tarify, ktoré boli určené v súlade s ustanoveniami článku 13 tejto dohody, a že sú schválené letové poriadky v súlade s článkom 14 tejto dohody.

Článok 7

Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv

1. Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť vykonávanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo uložiť také podmienky, aké považuje za nevyhnutné pri vykonávaní práv, ak

a) táto letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť jej vlastníctva a efektívna kontrola patria zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom,

b) táto letecká spoločnosť nedodržiava alebo vážne porušuje zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo

c) táto letecká spoločnosť neposkytuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Takéto právo sa uplatní až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou, ak okamžité zrušenie prevádzkového povolenia, pozastavenie práv alebo uloženie podmienok podľa odseku 1 tohto článku nie je nevyhnutné, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov.

Článok 8

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, počas ich platnosti uzná za platné aj druhá zmluvná strana.

2. V prípade preletu ponad územie jej štátu si každá zmluvná strana vyhradzuje právo odmietnuť uznanie platnosti osvedčení o kvalifikácii a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu udelila alebo vyhlásila za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

Článok 9

Oslobodenie od cla a daní

1. Lietadlá prevádzkované v medzinárodných leteckých dopravných službách určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany, ako aj obvyklé vybavenie, zásoby pohonných látok a mazív, zásoby lietadla vrátane potravín, nápojov a tabakových výrobkov na palube lietadla sú pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od cla, daní a iných platieb pod podmienkou, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla, kým sa opäť nevyvezú.

2. Oslobodenie od cla a daní sa s výnimkou platieb za služby vzťahuje na

a) zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom orgánmi štátu tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadla prevádzkovaného v medzinárodných leteckých dopravných službách určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany,

b) náhradné dielce a obvyklé palubné vybavenie dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na údržbu a opravu lietadla prevádzkovaného v medzinárodných leteckých dopravných službách,

c) pohonné látky a mazivá určené pre lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany prevádzkované v medzinárodných leteckých dopravných službách, aj keď sa tieto zásoby majú použiť len na časti trasy prechádzajúcej ponad územie štátu zmluvnej strany, v ktorom boli naložené na palubu,

d) potrebné dokumenty používané určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany vrátane prepravných dokumentov, nákladových listov a reklamných materiálov, ako aj motorových vozidiel, materiálov a zariadení, ktoré môže určená letecká spoločnosť používať na komerčné a prevádzkové účely v rámci letiskovej plochy pod podmienkou, že tieto materiály a zariadenia slúžia preprave cestujúcich a nákladu.

3. Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby ponechané na palube lietadla prevádzkovaného určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tohto štátu. V takom prípade ich možno uskladniť pod dohľadom týchto orgánov, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi.

4. Oslobodenie podľa tohto článku bude platiť aj vtedy, keď určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany uzavrie s nejakou ďalšou leteckou spoločnosťou alebo spoločnosťami dohodu o zapožičaní alebo preprave položiek uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku na území štátu druhej zmluvnej strany, ak aj tejto leteckej spoločnosti alebo spoločnostiam udelila táto druhá zmluvná strana oslobodenie.

Článok 10

Užívateľské poplatky

1. Každá zmluvná strana sa bude snažiť zabezpečiť, aby užívateľské poplatky, ktoré uložila alebo povolí uložiť kompetentnými orgánmi určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, boli spravodlivé a primerané. Budú vychádzať z primeraných ekonomických princípov.

2. Poplatky za používanie letísk a leteckých navigačných zariadení a služieb ponúkaných jednou zmluvnou stranou určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany nebudú vyššie ako poplatky, ktoré platia jej domáce lietadlá poskytujúce pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby.

Článok 11

Obchodná činnosť

1. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany si môže na území štátu druhej zmluvnej strany zriadiť svoje zastúpenia. Tieto zastúpenia môžu zamestnávať obchodný, prevádzkový a technický personál, ktorý si môže priviezť alebo najať z miestnych obyvateľov.

2. Pri obchodnej činnosti platí zásada reciprocity. Príslušné orgány štátu jednej zmluvnej strany podniknú všetky potrebné kroky, ktoré zaistia zastúpeniam leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou vykonávanie svojej činnosti obvyklým spôsobom.

3. Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo predávať na území jej štátu prepravné služby priamo alebo, podľa uváženia leteckej spoločnosti, prostredníctvom agentov. Každá letecká spoločnosť má právo predávať takéto služby a každá osoba ich môže voľne nakupovať v miestnej mene alebo v inej voľne zameniteľnej mene.

Článok 12

Výmena a prevod peňažných prostriedkov

Každá určená letecká spoločnosť má právo v platnom výmennom kurze vymeniť a previesť do svojho štátu prebytok príjmov nad výdavkami miestne vynaloženými pri predaji leteckej dopravy cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty. Ak existuje medzi zmluvnými stranami osobitná dohoda o platbách, potom platí táto osobitná dohoda.

Článok 13

Tarify

1. Tarify používané určenou leteckou spoločnosťou v súvislosti s prepravou na územie a z územia štátu druhej zmluvnej strany sa určia na primeranej úrovni s ohľadom na všetky príslušné faktory, ako sú náklady na prevádzku, primeraný zisk, charakteristika služieb, záujmy zákazníkov a tarify ostatných leteckých spoločností.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku sa určia, pokiaľ je to možné, vzájomnou dohodou určených leteckých spoločností štátov oboch zmluvných strán a po konzultácii s inými leteckými spoločnosťami vykonávajúcimi prepravu na tej istej trase alebo jej časti. Určené letecké spoločnosti dospejú k tejto dohode pomocou ustáleného mechanizmu vytvoreného medzinárodným orgánom, ktorý vydáva návrhy v tejto oblasti.

3. Takto dohodnuté tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr tridsať dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. V osobitných prípadoch možno túto lehotu na základe dohody týchto orgánov skrátiť. Ak v lehote pätnástich dní od predloženia taríf na schválenie žiadny vládny orgán civilného letectva neoznámi druhému vládnemu orgánu civilného letectva svoj nesúhlas, tarify sa považujú za schválené.

4. Ak sa určené letecké spoločnosti nemôžu dohodnúť na tarifách alebo ak ich neschváli niektorý vládny orgán civilného letectva, potom sa vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou. Rokovanie sa začne v lehote pätnástich dní odo dňa, keď sa určené letecké spoločnosti nedohodli na tarifách alebo keď vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámili vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany svoj nesúhlas s tarifami.

5. Ak nemožno dosiahnuť dohodu, spor sa predloží na vyriešenie podľa článku 17 tejto dohody.

6. Tarify zostanú v platnosti, kým sa neurčia nové tarify v súlade s ustanoveniami tohto článku alebo článku 17  tejto dohody, nie však dlhšie ako dvanásť mesiacov odo dňa vyjadrenia nesúhlasu vládnych orgánov civilného letectva niektorej zo zmluvných strán.

7. Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa v maximálnej možnej miere budú snažiť o to, aby určené letecké spoločnosti dodržiavali dohodnuté tarify schválené a evidované vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán a aby žiadna letecká spoločnosť priamo ani nepriamo neoprávnene neposkytovala zľavy z taríf alebo ich častí.

Článok 14

Schválenie letových poriadkov

1. Určená letecká spoločnosť predloží plánovaný letový poriadok vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany na schválenie najneskôr tridsať dní pred začatím poskytovania dohodnutých služieb. Zmeny už schváleného letového poriadku sa predkladajú pätnásť dní pred predpokladaným začatím poskytovania týchto služieb.

2. V prípade, že určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany chce okrem letov uvedených v schválenom letovom poriadku prevádzkovať dodatkové lety, vopred požiada o povolenie vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany. Žiadosti o povolenie dodatkových letov sa predkladajú najneskôr dva pracovné dni pred prevádzkovaním týchto letov. Vládne orgány civilného letectva zmluvnej strany ihneď vydajú povolenie na takéto lety s výnimkou prípadov, keď existujú závažné dôvody na ich nepovolenie.

Článok 15

Priamy tranzit

Cestujúci v priamom tranzite cez územie štátu zmluvnej strany, ktorí neopúšťajú priestory letiska na to určené, sa podrobia zjednodušenej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od cla, daní a iných platieb.

Článok 16

Poskytovanie štatistiky

Vládne orgány civilného letectva si na základe žiadosti navzájom poskytnú pravidelné štatistické údaje alebo iné obdobné informácie týkajúce sa prepravy vykonávanej v rámci dohodnutých služieb.

Článok 17

Konzultácie

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o konzultácie o vykonávaní, výklade alebo zmene tejto dohody. Konzultácie, ktoré môžu byť medzi vládnymi orgánmi civilného letectva, sa začnú v lehote šesťdesiatich dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote.

Článok 18

Riešenie sporov

1. Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto dohody, ktorý nemožno vyriešiť priamymi rokovaniami alebo diplomatickou cestou, sa na žiadosť niektorej zo zmluvných strán predloží rozhodcovskému orgánu.

2. Rozhodcovský orgán sa ustanoví takto: každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a títo dvaja členovia vymenujú príslušníka tretieho štátu za predsedu. Ak v lehote dvoch mesiacov odo dňa vymenovania člena jednej zmluvnej strany druhá zmluvná strana nevymenuje svojho člena alebo ak sa v lehote jedného mesiaca odo dňa vymenovania druhého člena obaja členovia nedohodnú na vymenovaní predsedu, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať o potrebné vymenovanie prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva.

3. Rozhodcovský orgán určí svoj vlastný postup a vydá rozhodnutie o rozdelení nákladov na konanie.

4. Rozhodnutie doručené na základe tohto článku je pre zmluvné strany záväzné.

Článok 19

Zmeny

1. Ak má niektorá zo zmluvných strán v úmysle zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, takéto zmeny, ak boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami, sa budú predbežne uplatňovať odo dňa ich podpisu a platnosť nadobudnú, keď si zmluvné strany navzájom oznámia splnenie ich vnútroštátnych postupov.

2. Zmeny prílohy k tejto dohode môžu priamo dohodnúť vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Predbežne sa budú uplatňovať odo dňa, keď boli dohodnuté, a platnosť nadobudnú po ich potvrdení výmenou diplomatických nót.

3. V prípade uzavretia všeobecného mnohostranného dohovoru o leteckej doprave, ktorým budú obe zmluvné strany viazané, táto dohoda sa zmení tak, aby zodpovedala ustanoveniam tohto dohovoru.

Článok 20

Vypovedanie dohody

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie o vypovedaní tejto dohody. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

2. Platnosť tejto dohody sa skončí na konci letového poriadku, počas ktorého uplynie dvanásť mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o vypovedaní, ak nebude oznámenie zrušené vzájomnou dohodou pred uplynutím tejto lehoty.

3. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem, výpoveď sa považuje za prijatú po uplynutí štrnástich dní odo dňa prijatia oznámenia o vypovedaní Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 21

Registrácia v Medzinárodnej organizácii civilného letectva

Táto dohoda a všetky jej zmeny sa budú registrovať v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

3. Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

4. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dočasná dohoda o leteckých linkách medzi Československom a Švajčiarskom, podpísaná 10. septembra 1947 v Berne.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán túto dohodu podpísali.

Dané vo Viedni 13. novembra 1997 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, francúzskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu alebo používania je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za Švajčiarsku spolkovú radu:

Moritz Leuenberger v. r.

PRÍLOHA

PLÁN TRÁS

Plán trás I

Trasy, na ktorých bude poskytovať letecké dopravné služby určená letecká spoločnosť Slovenskej republiky:

Východiskové body                        Medziľahlé body                      Body vo Švajčiarsku                 Body za Švajčiarskom
 
body v Slovenskej republike                    -                                      dva body                                                   -

Plán trás II

Trasy, na ktorých bude poskytovať letecké dopravné služby určená letecká spoločnosť Švajčiarska:

Východiskové body                        Medziľahlé body                        Body v Slovenskej republike                           Body za Slovenskou republikou 
 
body vo Švajčiarsku                                 -                                          dva body                                                                                -

Poznámka:

Každá určená letecká spoločnosť môže poskytovať prepravné služby do / z medziľahlých bodov a bodov za, ktoré nie sú určené v prílohe k tejto dohode, ak sa medzi týmito bodmi a územím štátu druhej zmluvnej strany nevykonávajú žiadne prepravné práva.

Poznámky pod čiarou

Pozná) Každá určená letecká spoločnosť môže poskytovať prepravnéĺ služby do/z medziľahlých bodov a bodov za, ktoré nie sú určené v príloheĺ k tejto dohode, ak sa medzi týmito bodmi a územím štátu druhej zmluvnejĺ strany nevykonávajú žiadne prepravné práva.