Zákon č. 365/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999

Čiastka 148/1999
Platnosť od 23.12.1999
Účinnosť od 23.12.1999

OBSAH

365

ZÁKON

zo 17. decembra 1999,

ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 sa mení takto:

V § 4 odsek 2 znie:

(2) Opatreniami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1999 podľa § 1 ods. 2.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.